Articles
 • దాటిపోనివ్వను
 • వీధులగుండా మార్మోగుతున్నధ్వని
  ప్రతినోట తారాడుతున్న మహిమల మాటలు
  వస్త్రపు చెంగు తాకితే స్వస్థత
  మాట సెలవిస్తే జీవము
  వుమ్మికలిపిన మట్టిరాస్తే నేత్రహీనత మాయం
  ఊచకాలు బలంపొందిన వయనం
  పక్షవాయువు, కుష్టు
  పీడించిన ఆత్మలు పరుగుల పలాయనం
  ఎన్నో మరెన్నో
  అన్నిటికీ కర్త...

 • John Hyde - Sajeeva Vahini
 •  
 • దేవుడిచ్చిన ఆజ్ఞను పాటించుట, ఆయనను ప్రేమించుటకు నిదర్శనం
 • దేవుడిచ్చిన ఆజ్ఞను పాటించుట, ఆయనను ప్రేమించుటకు నిదర్శనం.

  ఇచ్చుట అనేది దైవ లక్షణం. సర్వమానవాళి రక్షణార్ధం దేవుడు తన ఏకైక కుమారుడగు క్రీస్తు యేసును పాప పరిహారార్ధబలిగా ఇచ్చి వేసియున్నాడు.. దేవుడు లోకమును ఏంతో ప్రేమించెను కాగా ఆయన తన అద్వితీయ కుమారునిగా పుట్టిన వానియందు విశ్వాసముంచు ప్రతివా...

 • - Sajeeva Vahini
 •  
 • కయీను హేబేలు
 • సృష్ఠిలో మొదటి సహోదరులు కయీను, హేబేలు. వారు సమర్పించిన కృతజ్ఞతార్పణలలో ఏంతో వ్యత్యాసముంది.

  కయీను భూమిని సేద్యపరచువాడు. అతడు కొంతకాలమైన తరువాత పొలము పంటలో కొంత యెహోవాకు అర్పణగా తెచ్చెను.

  హేబేలు గొఱ్ఱెలకాపరి, తన మందలో తోలిచూలున పుట్టిన వాటిలో క్రొవ్విన వాటిని కొన్ని కృతజ్ఞతార్పణగా త...

 • - Sajeeva Vahini
 •  
 • జక్కయ్యను నేనైతే
 • ధనవంతుడే కావచ్చు
  పొట్టివడే కావొచ్చు
  సుంకం వసూలు అతని వృత్తి

  ఎప్పుడు విన్నాడో
  ఏమి విన్నాడో
  యేసు ఎవరోయని చూడగోరి
  లోలోపల రగిలింది ఆశ

  యేసును చూడటమంటే
  సత్యాన్ని, జీవాన్ని, మార్గాన్ని కనుగొన్నట్లే
  వెలుగును ప్రకాశింపచేసుకున్నట్లే
  ఇక జీవితం మునుపున్...

 • ???? ???? ??????? - Sajeeva Vahini
 •  
 • యోబు
 • ఊజు దేశస్తుడైన యోబు యథార్ధవంతుడు, న్యాయవంతుడు దైవభక్తిగలవాడు. చెడుతనమును విసర్జించినవాడు. భూమి మీద అతనివంటి వాడు లేడని దేవునితో మెప్పుపొందాడు.

  అతని భార్య పేరు ఎక్కడ వ్రాయబడలేదు. కేవలం యోబు భార్య గానే పిలవబడింది. వీరికి ఏడుగురు కొడుకులు, ముగ్గురు కుమార్తెలు.

  ఏడువేల గొర్రెలు, మూడువే...

 • - Sajeeva Vahini
 •  
 • నీకిష్టమైతే నన్ను శుద్ధునిగా...
 • మత్త 8:2 ఇదిగో కుష్ఠరోగి వచ్చి ఆయనకు మ్రొక్కిప్రభువా, నీకిష్టమైతే నన్ను శుద్ధునిగా చేయగలవనెను.

  మత్తయి సువార్త 5నుండి 7 అధ్యాయాలు ఏసుక్రీస్తు కొండమీద సుదీర్ఘ ప్రసంగం. ఆయన చుట్టూ వున్న జనసమూహమూ విన్నారు, కొండ దిగువన వున్న ఒక కుష్టరోగీ విన్నాడు.

  కొండ దిగుతున్న యేసును అతడు ‘ఎదుర...

 • - Sajeeva Vahini
 •  
 • రెండు పెద్ద కుండలు
 • నీళ్ళు మోసే ఒక వ్యక్తి వద్ద రెండు పెద్ద కుండలు ఉన్నాయి. కావిడి చెరివైపుల ఒక్కొక్కటి వేసుకొని మెడపై మోస్తున్నాడు. కుండలలో ఒక దానిలో పగుళ్లు ఉండగా, మరొకటి మంచిగా ఉండి ఎప్పుడూ నీటితో నిండుగా ఉండేది.

  నది నుండి కుండలను మోసుకుంటూ అతను ఇంటికి వచ్చే సరికి పగిలిన కుండ సగం మాత్రమే నీటితో నిండి ఉండే...

 • - Sajeeva Vahini
 •  
 • దేశమా! కోల్పోయిన ఆనందాన్ని తిరిగి పొందు
 • అప్పుడప్పుడూ అనిపిస్తూవుంటుంది మనిషి ఆనందమార్గాలు అన్వేషిస్తూ ఆనందానికి నిర్వచనాన్ని మరచిపోయాడేమోనని. అసలు ఆనందాన్ని వెదకాల్సిన అవసరం ఎప్పుడు మొదలయ్యింది? ఏదైనా పోగొట్టుకుంటే కదా వెదకాల్సిన అవసరం. ఏదో పోగొట్టుకొన్న మనిషి వెదకుతూ వెదకుతూ విబిన్న వైరుద్యాల నడుమ యిరుక్కుపోయాడు. తనను వెతుక్కుంటున్న అ...

 • ???? ???? ??????? - Sajeeva Vahini
 •  
 • యేసు మూల్యం చెల్లించాడు
 • పట్టణపు వీదులగుండా నేను నడుస్తున్నప్పుడు చేతిలో పక్షులున్న పంజరాన్ని ఊపుకుంటూ నావైపుగా నడిచివస్తున్న ఒక బాలుడిని చూచాను. ఆ పంజరంలో మూడు చిన్న పిట్టలు చలితోను, భయముతోను వణుకుతూ ఉన్నాయి.

  నేనా బాలుడుని ఆపి అడిగాను "ఏమి పట్టుకున్నావు బాబు?" అని.

  "ఏవో మామూలు పిట్టలు" అని జవాబిచ్చాడా పి...

 • - Sajeeva Vahini
 •  
 • యోనా ఇది నీకు తగునా?
 • క్రీస్తునందు ప్రియమైన వారలారా! యేసుక్రీస్తునామములో మీకు శుభములు కలుగును గాక. జలప్రళయం, కేరళ రాష్ట్రాన్ని డీ కొట్టినప్పుడు ప్రజలు విలవిలలాడి కొట్టుకుపోతున్నారు. చెట్టుకు ఒకరు, గుట్టుకు ఒకరు, రోడ్డుకు ఒకరు ఇలా అక్కడక్కడ చెల్లా చెదురై పోయారు. ఇలాంటి ఘోరమైన విపత్తులో ప్రజలు ప్రాణాలు అరచేతుల్లో పెట్టు...

 • Bro. Samuel Kamal Kumar - Jesus Coming Soon Ministries
 •  
 • విధవరాలి పక్షమున న్యాయము తీర్చే దేవుడు
 • ఆయన తండ్రిలేనివారికిని విధవరాలికిని న్యాయము తీర్చి పరదేశియందు దయయుంచి అన్నవస్త్రములు అనుగ్రహించువాడు. ద్వితీయోపదేశకాండము 10:18

  ప్రభువునందు ప్రియమైన పాఠకులకు ఆశ్చర్యకరుడు యేసుక్రీస్తు నామమున శుభములు.

  ఈ లోకములో భూమి మీద జీవించే మనుషులు ఎంతోమంది ఉన్నారు. వారిలో అనేకమంది పేదవ...

 • Bro. Samuel Kamal Kumar - Jesus Coming Soon Ministries
 •  
 • ప్రకటన గ్రంథము యొక్క మర్మము
 •   ప్రవచనాత్మకమైన ప్రకటన గ్రంథము బైబిలు గ్రంథములోనే చిట్టచివరి పుస్తకము.

  ఈ పుస్తకంలో 22 అధ్యాయాలు, 404 వచనాలు కలవు. ఈ గ్రంథమంతా ప్రవచనములతో నింపబడియున్నది. ఈ పుస్తకాన్ని వ్రాసినది యోహాను భక్తుడు. తాను వ్రాసిన ఈ పుస్తకము మొదట ఏడు సంఘములకు ఇవ్వబడెను. ఆ తదుపరి ఆ ప్రతులు రోమా ప్రభుత్వము...

 • Bro. Samuel Kamal Kumar - Jesus Coming Soon Ministries
 •  
 • నీ ఇంటిని చక్కబెట్టుకో
 • నీవు మరణమవుచున్నావు, బ్రతుకవు గనుక నీవు నీ యిల్లు  చక్కబెట్టుకొనుమని యోహోవా సెలవిచ్చెను. 2 రాజులు 20:1-5

         క్రీస్తునందు ప్రియ ప్రియపాఠకులారా  యేసు నామమున  శుభము కలుగును గాక ! మరొక నూతన సంవత్సరంలో ప్రవేశించుటకు కృప చూపిన దేవునికి స్తోత్రములు కలుగున...

 • Bro. Samuel Kamal Kumar - Jesus Coming Soon Ministries
 •  
 • ప్రకటన గ్రంథము వ్రాసిన భక్తుడైన యోహాను సజీవ సాక్ష్యం
 • జెబెదాయి, సలోమి కుమారులు యోహాను, యాకోబులు వీరు యోసేపుకు మనుమలు, యోసేపుకు మరియ ప్రధానము చేయబడినప్పుడు వీరిద్దరు అక్కడే వున్నారు. అప్పటికి యోహాను వయస్సు 12 సంవత్సరాలు సలోమి మరియకు అంతరంగికురాలు. కావున క్రీస్తు తన తల్లిని చూచుకొనుము అని యోహానుకు చెప్పడం సహజమే. యోహాను 19:25-27. తనను గూర్చి యేసు ప్రేమ...

 • Bro. Samuel Kamal Kumar - Jesus Coming Soon Ministries
 •  
 • ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉత్పత్తి కోడులు మరియు గుర్తింపు వ్యవస్థలు

 • 1. అంతర్జాతీయ గుర్తింపు వ్యవస్థలో జరుగుతున్న సన్నాహాలు మరింత ఊపందుకుంటాయని మనము తెలుసుకున్నాం.

  2. గుర్తింపు కార్డులను తమ ప్రజలకు ఎన్నో దేశాలు ఇప్పటికే అందజేశాయి మరియు ఇతర దేశాలు కూడా అదే మార్గంలో ఇప్పుడు పయనిస్తున్నాయి.
 • Bro. Samuel Kamal Kumar - Jesus Coming Soon Ministries
 •  
 • అణు యుద్ధం ఎప్పుడు జరుగుతుంది?
 • క్రీస్తునందు ప్రియమైన పాఠకులారా యేసు నామమున మీకు శుభములు కలుగును గాక ! అణు యుద్ధం గురించి ధ్యానించుటకు ప్రభువు ఇచ్చిన సమయమును బట్టి దేవునికి స్తోత్రములు. యుద్ధం అనే మాట విని విని  మనందరికీ బోర్ గా అనిపిస్తుంది.మరి యుద్ధం చేయాలని ఆశ పడుతున్న    వారి కథ ఏమిటి? వారు కూడా నిరాశలో మునిగ...

 • Bro. Samuel Kamal Kumar - Jesus Coming Soon Ministries
 •  
 • భూమి కంపించదా?
 • ప్రస్తుతము మనము ఏ రోజుల్లో ఉన్నామో చూస్తే మనకు ఆశ్చర్యమేస్తుంది. ఎక్కడ చూసినా, హత్యలు, కిడ్నపులు, దారుణహింసలు, దాడులు ప్రతిదాడులు చూస్తూనే ఉన్నాం. ఇవి చూస్తున్నప్పుడు దేవుడు ఏమి చేస్తున్నాడు అని ఆలోచన మనకురావచ్చు. వాటిని ఆపడా? ఎంతవరకు ఇవి కొనసాగుతుంటాయి, ముగింపు ఎప్పుడని అందరము ఎదురుచూస్తుంటాము.<...

 • Bro. Samuel Kamal Kumar - Jesus Coming Soon Ministries
 •  
 • నేటి ప్రపంచములో ప్రకృతి బీభత్సలకు, విలయాలకు కారణం
 • ప్రస్తుత దినములు అపాయకరమైన కాలములని 2 తిమోతి పత్రిక 3:1 లో మనము చూస్తాము.KJV  *తర్జుమలో know it the coming days are very dangerous.* అని చూస్తాము. ఇలాంటి దినాలలో ఏమి జరగబోతుంది? ఎలా ఉండబోతుంది? మనుష్యులు ఎలా వుండబోతున్నారు? అంతము ఎప్పుడు అనే విషయాలను జాగ్రత్తగా తెలుసుకుందాం.

  ప్రస్త...

 • Bro. Samuel Kamal Kumar - Jesus Coming Soon Ministries
 •  
 • క్రీస్తును సంపూర్ణంగా తెలుసుకోవడమే క్రైస్తవ జీవిత గమ్యం
 • మనుష్యులు సాధారణంగా చేసే పొరపాటు ఏంటంటే “తాను ఏది సాధించాలి అని అనుకున్తున్నాడో దానిని మరచిపోవడం”. ఇది నిజం. ప్రత్యేకంగా క్రైస్తవ విశ్వాసంలో మనం గమనించ వచ్చు. ఇలా మరచి పోవడం మనకు మామూలే. ఎప్పుడు మనం మన జీవిత గమ్యం ఉద్దేశం ఏంటో, దాని కోసం ఎప్పుడు ప్రయాసపడుతూ ఉండాలి.

  క్రైస్తవ గమ్యం ఏంటి? ఓ ...

 • Praveen Kumar G - Sajeeva Vahini
 •  
 • విగ్రహారాధన
 • యేసు ప్రభువు వారు మనకు బదులుగా భారమైన సిలువను మోసారు. అవి కరుకైన నిలువు, అడ్డు దుంగలు మాత్రమే. ఇక ఆ సిలువ రూపమును(విగ్రహమును) మనము మెడలో వేసుకొని మోయాల్సిన అవసరం లేదు.

  "దేనిరూపము నయినను విగ్రహమునయినను నీవు చేసికొనకూడదు; వాటికి సాగిలపడకూడదు వాటిని పూజింపకూడదు. నిర్గమ 20:4

  ఆయన సిలువ...

 • Sis. Vijaya Sammetla - General
 •