పెంపుడు జంతువులు/ జంతువులు పరలోకమునకు వెళతాయా? పెంపుడు జంతువులు/ జంతువులకు ఆత్మలు వుంటాయా?

  • Author: Christian Tracts
  • Category: Articles
  • Reference: http://www.gotquestions.org/Telugu/Telugu-pets-heaven.html

పెంపుడు జంతువులు/ జంతువులకు “ఆత్మలు” వుంటాయని గాని, అవి పరలోకమునకు వెళతాయనిగాని బైబిలు స్పష్టమైన భోధ చేయదు. అయితే బైబిలు సూత్రాలను ఆధారం చేసుకొని ఈ విషయంపై కొంత అవగాహన కలిగియుండవచ్చు. మనుష్యులకు (ఆదికాండం2:7) జంతువులకు (ఆదికాండం 1:30; 6:17; 7:15, 22) కూడా జీవవాయువు వుంటుందని బైబిలు చెప్తుంది. మనుష్యులకు, జంతువులకు ఉన్న ప్రాధమిక వ్యత్యాసము ఏదనగా కేవలం మనుష్యులు మాత్రమే దేవుని స్వరూపంలో, పోలికలో ( ఆదికాండం 1:26-27) సృజించబడుటయే. ఇది జంతువులకు వర్తించదు. దేవుని స్వరూపంలో, పోలికలో సృజించబడుట అంటే మనుష్యలు దేవునిలాగా మనస్సు, భావోద్రేకలు , చిత్తమును బట్టి ఆత్మీయతను కలిగి ఉండగలరు. మరియు మరణం తర్వాత కూడా కొంతమటుకు ఉనికిలో ఉండగలుగుతారు. ఒకవేళ పెంపుడు జంతువులకు/ జంతువులకు ఆత్మ ఉన్నట్లయితే అవి ఖచ్చితంగా వేరు, లేక తక్కువ “వాశికి” చెందియుండాలి. ఈ భేధమునుబట్టి బహుశా పెంపుడు జంతువులకు/ జంతువులకు “ఆత్మలు” మరణం తర్వాత కొనసాగవు.

జంతువులు ఆదికాండం ప్రకారము దేవుని సృష్టి క్రమములో భాగము అని మనము గుర్తించాలి.దేవుడు జంతువులను సృజించి అవి మంచివి (ఆదికాండం 1:25) అని చూశారు. కాబట్టి జంతువులు క్రొత్త భూమిపై (ప్రకటన గ్రంధం 21:1) వుండవు అనుటకు హేతువు లేదు. వేయేళ్ళ పరిపాలనలో జంతువులు (యెషయా11:6; 65:25) ఖచ్చితంగా వుంటాయి. ఈ జంతువుల్లో కొన్ని మనము భూమిపై వున్నప్పటి జంతువులు అని అనుటకు ఆధారాలు లేవు. దేవుడు నీతిమంతుడు అని మనకు తెలుసు. మనము పరలోకము వెళ్ళినపుడు ఈ విషయంపై మనము పరిపూర్ణంగా అంగీకరించగలము.