బలమునిచ్చు తలంపులు - Lifting Thoughts

  • Author: Unleashed for Christ
  • Category: Devotions
  • Reference: Sajeeva Vahini

బలమునిచ్చు తలంపులు:
లూకా 10:19 - "శత్రువు బలమంతటిమీదను మీకు అధికారము అనుగ్రహించియున్నాను".
మనందరి జీవితాల్లో వేదన మనలను క్రిందికి లాగి అగాధంలోకి త్రోసివేస్తుంది. వేదన మనలను అశక్తులుగా చేస్తుంది. మనము గ్రహింపలేని విధంగా మనపై ఆధిపత్యాన్ని చెలాయిస్తుంది. గనుక మనకు శక్తి కొఱకు దేవుని వాక్యము అవసరము. కానీ కొన్నిసార్లు అపవాది పూర్తిగా నశించిపోడు లేదా నలుగగొట్టబడడు. అది నశించాలంటే బలమునంతా పాదములో నింపి అణగద్రొక్కాలి. నీ ప్రతీకారం శక్తివంతంగా ఉండాలి. భయపడకుము. దేవుడు నీ పక్షమున ఉన్నాడు గనుక పోరాటం చేయుము.

ప్రార్థనా మనవి:
నా జీవితంలో నేను కలిగియున్న ప్రతీ శ్రమను బట్టి నీకు వందనములు. నా ప్రతీ శ్రమలో వేదనలో నాకు తోడైయుండుమని యేసునామములో ప్రార్థించుచున్నాము పరమతండ్రి, ఆమేన్.

Lifting Thoughts:
Luke 10:19 - I have given you authority...to overcome all the power of the Enemy.” We all have disappointments in our lives, things that have let us down, or that have ended up being a destructive force. Disappointment in and of itself can be debilitating, and can dictate how we feel and easily master us without us noticing. We need God"s word for strength. But sometimes the enemy isn"t going to be crushed fully or die completely. You can"t tiptoe around the scorpion that is disappointment – you have to stamp and use your full body weight to land that victory on its head. Your retaliation should be powerful. Don"t be afraid. Fight back for You have God on Your side.

Talk to The King:
Father God, I thank You for all the disappointments in my life. Strengthen me in my disappointments so that I stand victorious. In Jesus name, I pray, Amen.