స్తుతి యాగం

  • Author: Monica Hans
  • Category: Messages
  • Reference: Sajeeva Vahini Oct - Nov 2011 Vol 2 - Issue 1

ఆజ్ఞ: కీర్తన 50:14 దేవునికి స్తుతి యాగము చేయుము, మహోన్నతునికి నీ మ్రొక్కుబడులు చెల్లించుము. యేసు క్రీస్తు ద్వారానే స్తుతి యాగము అర్పించగలము

హెబ్రీ 13:15 ఆయన(యేసు క్రీస్తు) ద్వారా మనము దేవునికి ఎల్లప్పుడును స్తుతియాగము చేయుదము, అనగా ఆయన నామమును ఒప్పుకొనుచు జిహ్వాఫలము అర్పించుదము.

కొలస్సి 3:17 మాటచేత గాని క్రియచేత గాని మీరేమి చేసినను ప్రభువైన యేసుద్వారా తండ్రియైన దేవునికి కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించుచు, సమస్తమును ఆయన పేరట చేయుడి.

అంతరంగ స్తుతి: దాని 6:10 ఇట్టి శాసనము సంతకము చేయబడెనని దానియేలు తెలిసికొనినను అతడు తన యింటికి వెళ్లి, యధాప్రకారముగా అనుదినము ముమ్మారు మోకాళ్లూని, తన యింటి పైగది కిటికీలు యెరూషలేము తట్టునకు తెరువబడియుండగా తన దేవునికి ప్రార్థనచేయుచు ఆయనను స్తుతించుచు వచ్చెను.

బహిరంగ స్తుతి: కీర్తన 35:18 మహాసమాజములో నేను నిన్ను స్తుతించెదను బహు జనులలో నిన్ను నుతించెదను.

కృతజ్ఞతాస్తుతులు ఎందుకు చెల్లించవలెను:

ఆయన పరిశుద్ధనామమునుబట్టి

కీర్తన 97:12 నీతిమంతులారా, యెహోవాయందు సంతోషించుడి ఆయన పరిశుద్ధనామమునుబట్టి ఆయనకు కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించుడి.

ఆయన సమీపముగా ఉన్నందుకు

కీర్తన 75:1 దేవా, మేము నీకు కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించుచున్నాము నీవు సమీపముగా నున్నావని కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించుచున్నాము.

న్యాయమైన ఆయన విధులనుబట్టి

కీర్తన 119:62 న్యాయమైన నీ విధులనుబట్టి నీకు కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించుటకు అర్ధరాత్రివేళ నేను మేల్కొనువాడను. మనము కలుగ చేయబడిన విధానము బట్టి

కీర్తన 139:14 నీవు నన్ను కలుగజేసిన విధము చూడగా భయమును ఆశ్చర్యమును నాకు పుట్టుచున్నవి అందునుబట్టి నేను నీకు కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించుచున్నాను.

నరులకు ఆయన చేయు ఆశ్చర్యకార్యములనుబట్టి

కీర్తన 107:8,15,21,31 ఆయన కృపనుబట్టియు నరులకు ఆయన చేయు ఆశ్చర్యకార్యములనుబట్టియు వారు యెహోవాకు కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించుదురు గాక.

పాపమునుండి విమోచించినందుకు:

రోమ 6:18 పాపమునుండి విమోచింపబడి నీతికి దాసులైతిరి; ఇందుకు దేవునికి స్తోత్రము. మరణము పై జయము అనుగ్రహించినందుకు

1కొరిం 15:55-57 ఓ మరణమా, నీ విజయమెక్కడ? ఓ మరణమా, నీ ముల్లెక్కడ? మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు మూలముగా మనకు జయము అనుగ్రహించుచున్న దేవునికి స్తోత్రము కలుగుగాక.

ఆయన వరమునుగూర్చి

2కొరిం 9:15 చెప్ప శక్యము కాని ఆయన వరమును గూర్చి దేవునికి స్తోత్రము.

ఆయన మహాబలమును స్వీకరించి యేలుచున్నందుకు

ప్రకటన 11:17 వర్తమానభూత కాలములలో ఉండు దేవుడైన ప్రభూవా, సర్వాధికారీ, నీవు నీ మహాబలమును స్వీకరించి యేలుచున్నావు గనుక మేము నీకు కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించుచున్నాము.

ప్రతి విషయమునందు

1 థెస్స 5:18 ప్రతి విషయమునందు కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించుడి. ఈలాగు చేయుట యేసుక్రీస్తునందు మీ విషయములో దేవుని చిత్తము.

కృతజ్ఞతాస్తుతి చెల్లించవలసిన విధానము:

స్తుతులతో

కీర్తన 69:30 కీర్తనలతో నేను దేవుని నామమును స్తుతించెదను కృతజ్ఞతాస్తుతులతో నేనాయనను ఘనపరచెదను

ప్రార్థనలతో

ఫిలిప్పి4:6 ప్రతి విషయములోను ప్రార్థన విజ్ఞాపనములచేత కృతజ్ఞతాపూర్వకముగా మీ విన్నపములు దేవునికి తెలియజేయుడి. ఇతరులను గూర్చిన విజ్ఞాపనలతో

1తిమో 2:1 అన్నిటికంటె ముఖ్యముగా మనుష్యులందరికొరకును రాజుల కొరకును అధికారులందరికొరకును విజ్ఞాపనములును ప్రార్థనలును యాచనలును కృతజ్ఞతాస్తుతులును చేయవలెనని హెచ్చరించుచున్నాను.

ఆయన సన్నిధికి రావలసిన విధానము:

కీర్తన 95:2 కృతజ్ఞతాస్తుతులతో ఆయన సన్నిధికి వచ్చెదము కీర్తనలు పాడుచు ఆయన పేరట సంతోషగానము చేయుదము.

కీర్తన 100:4 కృతజ్ఞతార్పణలు చెల్లించుచు ఆయన గుమ్మములలో ప్రవేశించుడి కీర్తనలు పాడుచు ఆయన ఆవరణములలో ప్రవేశించుడి ఆయనను స్తుతించుడి ఆయన నామమును ఘనపరచుడి.