Daily Bible Verse
"క్రీస్తుయేసు చిత్తప్రకారము ఒకనితో నొకడు మనస్సు కలిసినవారై యుండునట్లు ఓర్పునకును ఆదరణకును కర్తయగు దేవుడు మీకు అనుగ్రహించును గాక. "
రోమీయులకు 15:6
Daily Bible Quote
"సోమరిదారిలో సింహమున్నదనును వీధిలో సింహ మున్నదనును." సామెతలు 26:13
Whats New
Whatsapp Share Feature Updated

New direct Whatsapp Share is available for Daily Verse, Quote and Devotion

Download PDF Bible

Download Telugu and English parallel bible as PDF for free on this link PDF Parallel Bible Download Here.

Download Telugu Audio Bible for free

You can now download the entire telugu audio bible for free on this link Telugu Audio Bible Download Here

Telugu Cross Reference Bible

Telugu Bible update now with Cross Reference

Telugu Audio Bible

Telugu Audio Bible is updated for all the scriptures.. Read & Listen. Now!! its Free..

Explore
Celebrating the Blessed and Glorious 10 Years of Sajeeva Vahini since 2009. Its been a decade now for Telugu Bible Online!. Thank you for your prayers and support to reach millions across the globe.
Anniversary Update: Read Telugu Bible with Chain and Cross References Online!. Click Here!. Introducing Daily Inspirations along with Daily Devotions on Home Page.
Share on Whatsapp Daily Inspiration

ఆయన..... నెరవేర్చును (కీర్తన 37: 5).

"నీ మార్గమును యెహోవాకు అప్పగింపుము. నీవు ఆయనను నమ్ముకొనుము ఆయన నీ కార్యమును నెరవేర్చును" అనే ఈ వాక్యానికి ఒకరు ఇలా అనువాదం చేశారు.

"యెహోవా అనే మార్గం మీద పయనించు. ఆయన్ని నమ్ము, ఆయన పనిచేస్తాడు."

మనం నమ్మినప్పుడు, దేవుడు వెంటనే తన పని జరిగిస్తాడన్న సత్యాన్ని మనకు చూపిస్తుంది వాక్యం. మన చేతుల్లో ఉన్న భారమంతటిని ఆయన మీదికి పొరలించు. అది దుఃఖకరమైన సంగతి కావచ్చు, శారీరక అవసరం కావచ్చు లేక మనకి ఇష్టులైన వాళ్లెవరన్నా మారుమనస్సు పొందాలన్న ఆతృత కావచ్చు.

ఆయన నెరవేరుస్తాడు, ఎప్పుడు? ఇప్పుడే ఆయన మన నమ్మకాన్ని శ్రీఘ్రముగా గౌరవిస్తాడన్న సత్యాన్ని మనం గుర్తించక మన చేతులారా వాయిదా వేస్తున్నాము. ఆయన వెంటనే నెరవేరుస్తాడు. అందుకని ఆయన్ని స్తుతించండి.

మనం అలా ఆయన మీద ఆశలు పెట్టుకోవడమే ఆ పని ఆయన నెరవేర్చడానికి ఆయనకి సహాయపడుతుంది. మనకైతే ఆ పని అసాధ్యం. దాని విషయం మనమిక ఏమి కల్పించుకోము. ఆయనే నెరవేరుస్తాడు.

ఇక ఆ పని విషయంలో నిశ్చింతగా ఉండి, మరొక దానిలో వేలుపెట్టవద్దు. ఎంత హాయిగా ఉంటుంది! ఆ కష్టం గురించి దేవుడే పాటుపడతాడు.

ఇలా చేయడం వల్ల నాకేం ఫలితం కనిపించడంలేదు అని కొందరు అనుకోవచ్చు. పర్వాలేదు, ఆయన పనిచేస్తున్నాడు. మీ పని అంతా ఆయన మీదికి నెట్టేసావుగా. నీ విశ్వాసానికి పరీక్ష జరుగుతున్నదేమో. మొత్తానికి ఆయన మాత్రం పని మీదే ఉన్నాడు, సందేహం లేదు.

మహోన్నతుడైన దేవునికి నా కార్యము సఫలం చేయు దేవునికి నేను మొరపెట్టుచున్నాను (57: 2). మరొక అనువాదం ఇలా ఉంది. "నా చేతిలో ఉన్న పనిని ఆయన చక్కబెడుతున్నాడు. "ఈరోజుల్లో ఇది మన స్వానుభవంలోకి రావడంలేదా? నా చేతిలో ప్రస్తుతం ఉన్న పని, లేక ఈరోజు నేను చేయవలసినపని, నా తలకి మించిన ఈ పని, చేయగలనులే అనుకొని నా శక్తిసామర్థ్యాల మీద నమ్మకంతో నా నెత్తిన వేసుకున్న పని - ఈ పనే నేను ఆయనకి అప్పగించి నా కోసం దాన్ని చేసి పెట్టమంటాను. ఇహ చీకూచింతా లేకుండా హాయిగా ఉంటాను. ఆయన చూసుకుంటాడు. జ్ఞానులు, వాళ్ళ పనులు దేవుని చేతిలో ఉన్నాయి.

దేవుడు తాను చేసిన నిబంధన ప్రకారం తన పని తాను చేసుకుపోతూ ఉంటాడు. తన చేతిలోకి తీసుకున్న పని ఏదైనా సరే దాన్ని పూర్తి చేస్తాడు. కాబట్టి గతంలో ఆయన నుండి మనం అనుభవించిన కృప, భవిష్యత్తులోనూ ఇలాగే ఉంటుందన్న హామీ, ఇది చాలవా, ప్రతి నిత్యము ఆయన వైపు చేతుల చాపడానికి?

Share on Whatsapp Daily Devotion - శక్తివంతమైన తలంపులు

శక్తివంతమైన తలంపులు :

యోహాను 3:14-15 - "విశ్వసించు ప్రతివాడును నశింపక ఆయన ద్వారా నిత్యజీవము పొందును".

క్రీస్తు ప్రభువు అందరివాడు అన్నీ శుభవార్తయే క్రిస్మస్ బహుమానం. మొదట ఆ వర్తమానం సామాజికంగా చిన్నవారైన గొఱ్ఱెలకాపరులకు అందించబడింది. ఆ తరువాత గొప్పవారైన జ్ఞానులను శిశువైన యేసునొద్దకు నక్షత్రం నడిపించింది. ఆయన కేవలం ఏ ఒక్క వర్గానికో, జాతికో, ప్రాంతమునకో చెందిన వాడు కాడు. యావత్ ప్రపంచానికి తండ్రి అనుగ్రహించిన గొప్ప బహుమానం. నశించుచున్న లోకమును రక్షించి నిత్యజీవాన్ని ప్రసాదించడానికి వచ్చిన గొప్ప దేవుడు. గనుక ఆయన అనుగ్రహించు రక్షణను పొంది నిత్యజీవమును పొందుటకు నిశ్చయించుకొందుము.

ప్రార్థనా మనవి:

పరలోక తండ్రి!!! ఎట్టి విధమైన భేదములు చూపక మమ్మల్ని ప్రేమించిన దేవా నీకు వందనములు. నీయందు ఎడతెగని విశ్వాసము కలిగి నిత్యజీవమును పొందే భాగ్యాన్ని కలిగించుమని యేసునామములో ప్రార్థించుచున్నాము తండ్రి, ఆమేన్.


Powerful Thoughts:

 John 3:15 - “that whoever believes in Him should not perish but have eternal life.” The best gift of Christmas is the good news that Jesus is for everyone. The point was proven when the first invitation sent by angel choirs was to shepherds on the bottom rung of the social ladder. The news was underscored further when the VIPs—the wealthy and powerful Magi—followed the star to come and worship the Christ-child. If Jesus were only for the poor and marginalized, or only for the famous and well-to-do, many of us would not qualify. But Christ is for everyone, regardless of status, financial situation, or social standing. He is the only gift truly fit for all. God’s gift to a dying world is the life-giving Savior.

Talk to The King: Father God, thank You for the way you have not shown any partiality but have treated everyone equally. Thank You for considering the lowliest person too. Thank you for considering me. In Jesus name, Amen.