Card image cap
Daily Bible Verse
"వాగ్దానము చేసినవాడు నమ్మదగిన వాడు గనుక మన నిరీక్షణ విషయమై మన మొప్పుకొనినది నిశ్చలముగా పట్టుకొందము. " - హెబ్రీయులకు 10:23
Daily Quote
"వినగల చెవి చూడగల కన్ను ఈ రెండును యెహోవా కలుగచేసినవే." సామెతలు 20:12
Card image cap
Click to Play
విశ్రాంతికి ఒక రోజు - అనుదిన వాహిని
Subscribe on Youtube
Sajeeva Vahini - Live Radio 24x7

Sajeeva Vahini - Radio Player
Card image cap
Share on WhatsappDaily Inspiration

అరణ్య ప్రదేశమునకు ఏకాంతముగా వెళ్ళెను (మత్తయి 14:13).

వాయిద్య సమ్మేళనం మధ్యలో కొద్ది క్షణాలు మౌనం ఆవరిస్తుంది. వెంటనే సంగీతం మళ్ళీ మొదలవుతుంటుంది. ఈ మౌనంలో సంగీతమేమీ వినిపించదు. మన జీవితపు సంగీత సమ్మేళనంలో ఇలాటి మౌనాలు వచ్చినప్పుడు మనం రాగం అయిపోయిందని భ్రమపడతాము. దేవుడు తానే ఒక్కొక్కసారి మనకిష్టంలేని విశ్రమాన్ని, అనారోగ్యాన్ని, మన అంచనాల వైఫల్యాన్ని, ప్రయత్నాల పరాజయాన్నీ మనకి కలిగించి సాగుతున్న రాగం ఆగిపోయేలా చేస్తాడు. మన స్వరం మూగవోయింది అని చిన్నబుచ్చుకుంటాం. మన సృష్టికర్త ఆనందానికై జరిగే సంగీత కచేరిలో మన గొంతు కలపడం లేదే అని నిరాశపడతాము. సంగీత విద్వాంసులు ఈ మౌనం ఎంతసేపు ఉండాలో ఎలా తెలుసుకుంటారు? జాగ్రత్తగా గమనిస్తే తెలుస్తుంది. మౌనంలో కూడా వాళ్ళు తాళం వేసుకుంటూనే ఉంటారు. ఆ తాళం ప్రకారం ఖచ్చితమైన సమయానికి సంగీతం మళ్ళీ ఎత్తుకుంటారు.

మన జీవన రాగాలను కూడా దేవుడు తాళం వెయ్యకుండా ఆలపించడు. రాగం ఏమిటో తెలుసుకోవడం మన విధి. అది తెలిస్తే మౌనం ఎంతసేపు ఉంటుందో తెలుస్తుంది. ఈ మౌనాలు, సంగీతానికి అడ్డు రావు, తాళాన్ని అధిగమించవు, పాటలోని మాధుర్యాన్ని చెడగొట్టవు. మనం దేవుని వైపు...

Read More
Card image cap
Share on Whatsappవిశ్రాంతికి ఒక రోజు

విశ్రాంతికి ఒక రోజు

https://youtu.be/Tzf_bs8rKBw

ప్రతి రొజు ఎదో ఒక పనిలో ప్రయాసపడుతూ ఉంటాము. ఉద్యోగంలో, వ్యాపారంలో లేదా చదువులో మనకు తెలియకుండానే ఒత్తిడికి గురవుతము. వారంలో ఒకరోజు లేదా సంవత్సరంలో కొన్ని రోజులు మనకు సెలవలు ఉంటాయి. సెలవలు ఉన్న సందర్భాల్లో కాస్త విశ్రమించే ఆలోచన ఎంత బాగుంటుది కదా. నేనైతే కుటుంబసభ్యులతో మరియు స్నేహితులతో సమయం గడుపుతూ ఉంటాను. కొన్నిసార్లు, ప్రకృతిని ఆశ్వాదిస్తూ… నీటి ఒరవడిని, పక్షుల కిలకిలారావాలను వింటూ సేదదీరుతూ ఉన్నప్పుడు నన్ను ఒక విషయం గుర్తుచేసింది. మన ప్రాణాలు విశ్రమించడానికి దేవుడు తోడ్పడుతున్న దానిని బట్టి కొంతసేపు ఆగి ప్రభువుకు కృతఙ్ఞతలు చెల్లించాను.

ప్రాచీన మధ్య ప్రాచ్యములోని ప్రజలు వర్ధిల్లాలని ప్రభువు కోరుకున్నాడు. కాబట్టి, సబ్బాతు లేదా విశ్రాంతి దినమును అంటే విశ్రాంతికి, పునరుజ్జీవించడానికి సమయాన్ని నియమించాడు. నిర్గమకాండము లో మనం గమనించినట్లయితే (నిర్గమ 23:12) “ఆరు దినములు నీ పనులు చేసి, నీ యెద్దును నీ గాడిదయు నీ దాసి కుమారుడును పరదేశియు విశ్రమించునట్లు ఏడవ దినము...

Read More
4988 prayers for nations submitted till date.
Sajeeva Vahini Mobile App on Android and IOS. Now Available

Android:
https://bit.ly/SVAndroidApp

Apple/IOS:
https://bit.ly/SVIOSApp

Latest Telugu Bible Dictionary

Latest Telugu Bible Dictionary updated with 3000+ words in Telugu

Podcasts

Sajeeva Vahini Audio Devotions and Sermons are now available on Google and Apple Podcasts Click to view Podcasts

Sajeeva Vahini Online Radio

Sajeeva Vahini Audio Devotions and Sermons are now available on Youtube. Click to view Sajeeva Vahini Youtube

Sajeeva Vahini Online Radio

24x7 Online Radio is now available Live. Audio Devotions, Sermons, Christian Music, Audio Bible, and many more. Click to view Sajeeva Vahini Radio

Whatsapp Share Feature Updated

New direct Whatsapp Share is available for Daily Verse, Quote and Devotion

Download PDF Bible

Download Telugu and English parallel bible as PDF for free on this link PDF Parallel Bible Download Here.

Download Telugu Audio Bible for free

You can now download the entire telugu audio bible for free on this link Telugu Audio Bible Download Here

Telugu Cross Reference Bible

Telugu Bible update now with Cross Reference

Telugu Audio Bible

Telugu Audio Bible is updated for all the scriptures.. Read & Listen. Now!! its Free..