Card image cap
Daily Bible Verse
"పిమ్మట పదునొకండుమంది శిష్యులు భోజనమునకు కూర్చున్నప్పుడు ఆయన వారికి ప్రత్యక్షమై, తాను లేచిన తరువాత తన్ను చూచినవారి మాట నమ్మనందున వారి అపనమ్మిక నిమిత్తమును హృదయకాఠిన్యము నిమిత్తమును వారిని గద్దించెను. " - మార్కు 16:14
Daily Quote
"ద్రాక్షారసము వెక్కిరింతల పాలుచేయును మద్యము అల్లరి పుట్టించును దాని వశమైనవారందరు జ్ఞానములేనివారు." సామెతలు 20:1
Card image cap
Click to Play
విశ్వాసములో సంపూర్ణ నిశ్చయత - క్రీస్తు మన ప్రధాన యాజకుడు - అనుదిన వాహిని
Subscribe on Youtube
Sajeeva Vahini - Live Radio 24x7

Sajeeva Vahini - Radio Player
Card image cap
Share on WhatsappDaily Inspiration

యేసు కన్నులు పైకెత్తి - తండ్రీ, నీవు నా మనవి వినినందున నీకు కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించుచున్నాను (యోహాను 11:41).

ఇదీ చాలా వింతగా ఉంది. లాజరు ఇంకా సమాధిలోనే ఉన్నాడు. అతడు తిరిగి బ్రతికే అద్భుతం జరగకముందే కృతజ్ఞతాస్తుతులు దేవునికి చేరిపోతున్నాయి. ఈ ఆశ్చర్యకార్యం జరిగిన తరువాతనే స్తుతులనర్పించడం జరుగుతుందనుకున్నాము. కాని ఇక్కడ యేసు తాను పొందబోతున్నదాన్ని గురించి ముందే కృతజ్ఞతలు అర్పిస్తున్నాడు. పుష్కలమైన దీవెనల వాన కురియకముందే ఆయనలోని కృతజ్ఞతల నది కట్టలు తెంచుకుంది. దీవెనలు వర్షిస్తాయని ప్రభువుకి అంత నమ్మకం. యుద్ధానికి వెళ్ళకముందే విజయగీతం పాడేస్తున్నాడు. విత్తనాలు చల్లేవాడు కోతకాలపు పాటలు పాడుతున్నాడు. అద్భుతకార్యానికి ముందే కృతజ్ఞతాస్తుతులు.

ఎవరైనా సైనికులు యుద్ధరంగానికి బయలుదేరుతుంటే జయభేరులను మ్రోగిస్తారా? ఎవరైనా ప్రార్థనకు జవాబు రాకుండానే సంతోషంగా స్తుతిగానాలు పాడతారా? కాని యేసుప్రభువు ప్రార్ధనలో అసాధారణమైనదీ, తెచ్చిపెట్టుకున్నదేమీ లేదు. అద్భుతాలు జరగాలంటే స్తుతి అనేది అన్నిటికంటే బలమైన సాధనం. ఆత్మశక్తి ద్వారా అద్భుతాలు జరుగుతాయి. అత్మశక్తి విశ్వాసంతో ముడిపడి ఉంది....

Read More
Card image cap
Share on Whatsappవిశ్వాసములో సంపూర్ణ నిశ్చయత - క్రీస్తు మన ప్రధాన యాజకుడు

Episode 2: విశ్వాసములో సంపూర్ణ నిశ్చయత - క్రీస్తు మన ప్రధాన యాజకుడు
Audio: https://youtu.be/g_DiFxiU7lI

Episode 1: Link Here 

విశ్వాసవిషయములో సంపూర్ణ నిశ్చయత కలిగి, యథార్థమైన హృదయముతో మనము దేవుని సన్నిధానమునకు చేరుదము.(హెబ్రీ 10:19-23). విశ్వాసములో సంపూర్ణ నిశ్చయత కలిగి జీవించాలంటే క్రీస్తు మన ప్రధాన యాజకుడని తెలుసుకోవాలి. మనం ఈ లోకం నుండి, పాపపు బానిసత్వము నుండి విడుదల పొంది నూతనమైన, జీవముగల మార్గము అదే రక్షణ మార్గంలోనికి వచ్చాము. విశ్వాస విషయములో సంపూర్ణ నిశ్చయత లేకుండ యధార్ధముగా దేవుని దగ్గరకు రాలేము.

ఈ రోజులలో ఉన్న పెద్ద సమస్య ఒంటరితనం. అందరు ఉన్నా సమస్యలు ఎదురైనప్పుడు సమస్యలో ఉన్నప్పుడు ఒంటరితనం అనుభవిస్తువుంటారు. ఇదే విధముగా దేవుడు కూడా మనకు సహాయము చేయలేడని భావిస్తుంటారు. దేవుని యింటిపైన మనకు గొప్ప యాజకుడున్నాడని మర్చిపోవద్దు.

పాత నిబంధన కాలములో యాజకులు ప్రజల మధ్యలో ఉండ...

Read More
4258 prayers for nations submitted till date.
Podcasts

Sajeeva Vahini Audio Devotions and Sermons are now available on Google and Apple Podcasts Click to view Podcasts

Sajeeva Vahini Online Radio

Sajeeva Vahini Audio Devotions and Sermons are now available on Youtube. Click to view Sajeeva Vahini Youtube

Sajeeva Vahini Online Radio

24x7 Online Radio is now available Live. Audio Devotions, Sermons, Christian Music, Audio Bible, and many more. Click to view Sajeeva Vahini Radio

Whatsapp Share Feature Updated

New direct Whatsapp Share is available for Daily Verse, Quote and Devotion

Download PDF Bible

Download Telugu and English parallel bible as PDF for free on this link PDF Parallel Bible Download Here.

Download Telugu Audio Bible for free

You can now download the entire telugu audio bible for free on this link Telugu Audio Bible Download Here

Telugu Cross Reference Bible

Telugu Bible update now with Cross Reference

Telugu Audio Bible

Telugu Audio Bible is updated for all the scriptures.. Read & Listen. Now!! its Free..