యేసుక్రీస్తును మీ స్వరక్షకునిగా అంగీకరించారా ? ఈ ప్రశ్నకు సమాధానము ఇవ్వటానికి ముందు, నాకు వివరించడానికి అవకాశం ఇవ్వండి. ఈ ప్రశ్నను సరిగా అర్థ౦ చేసుకోవాలంటే, ముందు యేసు క్రీస్తు, మీ” స్వంత “మరియు” రక్షకుడని” మీరు సరిగా అర్థ౦ చేసుకోవాలి.

యేసు క్రీస్తు ఎవరు? చాలా మంది యేసుక్రీస్తును ఒక మంచి వ్యక్తిగా, బోధకుడిగా లేదా దేవుని ప్రవక్తగా ఒప్పుకుంటారు. యేసును గూర్చిన ఈ విషయాలన్నీ నిజమే, కాని నిజంగా అతడెవరో ఎవరూ చెప్పలేకపోతున్నారు. బైబిల్ ( యోహాను 1. 1,14 చూస్తే) ఏం చెపుతుందంటే ఆదియందు వాక్యముండెను. ఆ వాక్యము శరీరధారియై, మన మధ్యకు మనకు బోధించటానికి, స్వస్థత పరచటానికి, సరిచేయటానికి, క్షమించటానికి మరియు మనకొరకు చనిపోయారు. మీరు ఈ యేసును అంగీకరించారా?

రక్షకుడు అంటే ఏమిటి మరియు మనకు ఈ రక్షకుడు ఎందుకు అవసరం? (రోమా 3:10-18) లో బైబిల్ ఏం చెపుతుందంటే మనమందరము పాపము చేసాము, చెడు పనులు చేసాము. దాని ఫలితమే దేవుని కోపానికి మరియు ఆయన తీర్పుకి పాత్రులమయ్యాము . (రోమా 6:23, ప్రకటన 20:11-15) లో చూస్తే శాశ్వతమైన మరియు అనంతమైన దేవునికి విరోధముగా మనము చేసిన పాపములకు కేవలము మనకు వచ్చిన శిక్ష అనంతమైనది, అందుకే మనకు రక్షకుడు కావాలి!

యేసుక్రీస్తు ఈ భూమి మీదకి వచ్చి మనకొరకు ఇక్కడ చనిపోయారు. దేవుడు మానవ రూపములో యేసుగా వచ్చి చనిపోయి మన పాపములకు లెక్కలేనంత వెల చెల్లించారు. (2 కొరింథి 5:21) లో చెప్పినట్లు. ( రోమా 5:8 ) ప్రకారము యేసు చనిపోయి మనపాపములకు వెల చెల్లించెను. మనము చేయలేనిది ఆయన చేసి మన కొరకు వెల చెల్లించెను. యేసు మరణము మీద తెచ్చిన పునరుధ్ధానము ఏమని చెపుతుందంటే ఆయన మరణము మన పాపములకు సరిపడినంత వెల చెల్లించెను. (యోహాను 14.6 ; అ. కా 4.12 ) ప్రకారము ఆయన ఒక్కరే మరియు ఆయన మాత్రమే రక్షకుడు. యేసును మీ రక్షకునిగా మీరు నమ్ముచున్నారా?

యేసు మీ “స్వంత” రక్షకుడా? చాలా మంది క్రైస్తవ తత్వము అంటే చర్చికి రావటం, విధులను ఆచరించటం, కొన్ని నిర్ణీతమైన పాపములు చేయకుండా ఉ౦డటం అనుకుంటారు. ఇది క్రైస్తవ తత్వము కాదు. నిజమైన క్రైస్తవ తత్వము అంటే యేసు క్రీస్తుతో వ్యక్తిగతంగా సంబంధం కలిగివుండటం. యేసుని మీ స్వరక్షకునిగా అంగీకరించటం అంటే మీ స్వంత విశ్వాసాన్ని మరియు నమ్మకాన్ని ఆయనపై ఉ౦చటం. ఇతరుల విశ్వాసము ద్వారా ఎవరూ రక్షింపబడరు. కొన్ని నిశ్చయమైన పనులు చేయటం ద్వారా ఎవరూ క్షమించబడరు. రక్షింపబడాలి అంటే ఒకే ఒక మార్గము ఏమిటంటే యేసుని మీ స్వరక్షకుడిగా అంగీకరించటం, నా పాపములకు ఆయన మరణము ద్వారా వెల చెల్లించారు అని నమ్మటం. మరియు ఆయన పునరుధ్ధానము ద్వారా నాకు ఖచ్చితంగా నిత్యజీవము లభించిందని విశ్వసించటం. (యోహాను 3:16) లో చెప్పినట్లు. యేసు మీ స్వరక్షకుడేనా?

యేసును మీ స్వరక్షకుడిగా అంగీకరించాలి అనుకుంటే, దేవునితో ఈ మాటలు చెప్పండి. ప్రార్థన చేయుట వలన గాని మరి ఏ ఇతర ప్రార్థన మిమ్ములను రక్షించలేదు. క్రీస్తు నందు నమ్మకము ఉ౦చుట ద్వారా మాత్రమే మీ పాపములు క్షమించబడతాయి .ఈ ప్రార్దన యేసు నందు మీకు కల విశ్వాసాన్ని వివరించటానికి మరియు ఆయన అందచేసిన రక్షణను గూర్చి కృతజ్ఙతలు చెల్లించటానికి ఉపకరిస్తుంది. ప్రభువా, నాకు తెలుసు నేను నీకు విరోధముగా పాపము చేసి శిక్షకు పాత్రుడనయ్యాను. కాని యేసుక్రీస్తు నాకు చెందవలసిన శిక్షను ఆయన తీసుకొనుట వలన నేను విశ్వాసం ద్వారా క్షమించబడ్డాను. మీరు అందించిన క్షమాపణను తీసుకుని నా నమ్మకాన్ని రక్షణ కొరకు మీలో ఉ౦చుతాను. నేను యేసుని నా స్వరక్షకుడిగా అంగీకరిస్తున్నాను! మీ అద్బుతమైన కృప మరియు క్షమాపణ ---“ నిత్యజీవనపు వరము కొరకు”కృతజ్ఙతలు! ఆమెన్!

toilax 5mg toilax 01 toilax spc

 • క్రీస్తును సంపూర్ణంగా తెలుసుకోవడమే క్రైస్తవ జీవిత గమ్యం
 • మనుష్యులు సాధారణంగా చేసే పొరపాటు ఏంటంటే “తాను ఏది సాధించాలి అని అనుకున్తున్నాడో దానిని మరచిపోవడం”. ఇది నిజం. ప్రత్యేకంగా క్రైస్తవ విశ్వాసంలో మనం గమనించ వచ్చు. ఇలా మరచి పోవడం మనకు మామూలే. ఎప్పుడు మనం మన జీవిత గమ్యం ఉద్దేశం ఏంటో, దాని కోసం ఎప్పుడు ప్రయాసపడుతూ ఉండాలి.

  క్రైస్తవ గమ్యం ఏంటి? ఓ ...

 • విగ్రహారాధన
 • యేసు ప్రభువు వారు మనకు బదులుగా భారమైన సిలువను మోసారు. అవి కరుకైన నిలువు, అడ్డు దుంగలు మాత్రమే. ఇక ఆ సిలువ రూపమును(విగ్రహమును) మనము మెడలో వేసుకొని మోయాల్సిన అవసరం లేదు.

  'దేనిరూపము నయినను విగ్రహమునయినను నీవు చేసికొనకూడదు; వాటికి సాగిలపడకూడదు వాటిని పూజింపకూడదు. నిర్గమ 20:4

  ఆయన సిలువ...

 • నీ నడత నిన్నెక్కడికి నడిపిస్తుంది? ...... ప్రవర్తనలో మాదిరి
 • నీ ¸యౌవనమునుబట్టి ఎవడును నిన్ను తృణీకరింపనియ్యకుము గాని, మాటలోను, ప్రవర్తనలోను, ప్రేమలోను, విశ్వాసములోను, పవిత్రతలోను, విశ్వాసులకు మాదిరిగా ఉండుము. 1తిమోతి 4:12

  ప్రవర్తన అంటే? చూపులు, తలంపులు,మాటలు, క్రియలు అన్నింటి సమూహమే ప్రవర్తన.

  చూపులలో పరిశుద్ధతను కోల్పోతే? తలంపులలో పరి...

 • పదిమంది కుష్టురోగుల ప్రార్ధన
 • యేసు ప్రభువా, మమ్ము కరుణించుమని కేకలు వేసిరి. లూకా 17:13

  • కుష్టు పాపమునకు సాదృశ్యము • కుష్టు సోకిన వారు, పాలెం వెలుపల జీవించాలి. వారినెవరూ తాక కూడదు. • ఒకవేళ వారు బాగుపడితే, యాజకులకు తమ దేహాలను కనుపరచుకొని, మోషే నిర్ణయించిన కానుక సమర్పించి, ఆ తరువాత సమాజములో చేరాలి. •...

  • లవ్ & ట్రూ లవ్ ...... (ప్రేమలో మాదిరి)
  • నీ ¸యౌవనమునుబట్టి ఎవడును నిన్ను తృణీకరింపనియ్యకుము గాని, మాటలోను, ప్రవర్తనలోను, ప్రేమలోను, విశ్వాసములోను, పవిత్రతలోను, విశ్వాసులకు మాదిరిగా ఉండుము. 1తిమోతి 4:12

   'ప్రేమ' ప్రపంచ భాషల్లో అత్యంత శక్తివంత మైన పదం. నేటికినీ మనిషి ప్రేమను నిర్వచించడానికి ప్రయత్నిస్తూనే వున్నాడు. దాని అర్ధమ...

 • విశ్వాసమే నీ విజయం
 • విశ్వాసంలో మాదిరి

  నీ ¸యౌవనమునుబట్టి ఎవడును నిన్ను తృణీకరింపనియ్యకుము గాని, మాటలోను, ప్రవర్తనలోను, ప్రేమలోను, విశ్వాసములోను, పవిత్రతలోను, విశ్వాసులకు మాదిరిగా ఉండుము. 1తిమోతి 4:12

  జార్జ్ ముల్లర్ గారి అనాధ ఆశ్రమంలో ఒకరోజు వంటవాడు ఈరాత్రి పిల్లలకు పెట్టడానికి ఏమి లేదని చెప్పాడు...

 • పవిత్రతలో మాదిరి
 • నీ ¸యౌవనమునుబట్టి ఎవడును నిన్ను తృణీకరింపనియ్యకుము గాని, మాటలోను, ప్రవర్తనలోను, ప్రేమలోను, విశ్వాసములోను, పవిత్రతలోను, విశ్వాసులకు మాదిరిగా ఉండుము. 1తిమోతి 4:12

  *దేవుడే స్వయంగా తెలియజేస్తున్నాడు. ఆయన పరిశుద్ధుడని.

  నేను మీ దేవుడనైన యెహోవాను; నేను పరిశుద్ధుడను గనుక మీరు పరిశుద...

 • నా కృప నీకు చాలును
 • నా కృప నీకు చాలును. 2 కొరింది 12:9

  కృప అంటే? "అర్హత లేనివాడు అర్హునిగా ఎంచ బడడమే కృప."

  దొంగ దోచుకోవడానికి వచ్చి దొరికిపోయాడు. అతనిని ఏమి అనకుండా క్షమించి విడచి పెట్టేస్తే అది జాలి, దయ అని చెప్పొచ్చు. అట్లా కాకుండా అతనికి భోజనం పెట్టి, బస్ చార్జీలు ఇచ్చి పంపిస్తే? అది కృప.

  ...

 • ఆరాధనలో పాటించాల్సిన కనీస క్రమశిక్షణ - వస్త్రధారణ


 • స్త్రీ పురుష వేషం వేసుకోనకూడదు. పురుషుడు స్త్రీ వేషం వేసుకోనకూడదు.ఆలాగు చేయువారందరూ నీ దేవుడైన యెహోవాకు హేయులు. ద్వితీ 22:5.

  గమనిచారా? బైబుల్ గ్రంధం క్లియర్ గా చెబుతుంది స్త్రీ పురుష వేషం వేయకూడదు పురుషుడు స్త్రీ వేషం వేయకూడదు అనగా స్త్రీ పురుషుని వలె వస్త్రధారణ చే...

 • హృదయ కుమ్మరింపు ప్రార్థన

 • నీవు లేచి రేయి మొదటి జామున మొఱ్ఱపెట్టుము నీళ్లు కుమ్మరించునట్లు ప్రభువు సన్నిధిని నీ హృదయమును కుమ్మరించుము నీ పసిపిల్లల ప్రాణముకొరకు నీ చేతులను ఆయన తట్టు ఎత్తుము ప్రతి వీధిమొగను ఆకలిగొని వారు మూర్ఛిల్లుచున్నారు
  విలాపవాక్యములు 2:19

  -నీవు లేవాలి.
  ఎక్కడ నుండి? ఆధ్యాత్మ...

 • హెబ్రీ పత్రిక ధ్యానం
 • అధ్యాయాలు 13 వచనములు 303

  రచించిన తేది : క్రీ.శ. 70

  మూల వాక్యాలు :హెబ్రీయులకు 1:3-4 “ఆయన దేవుని మహిమ యొక్క తేజస్సును, ఆయన తత్వముయొక్క మూర్తి మంతమునై యుండి, తన మహత్తుగల మాటచేత సమస్తమును నిర్వహించుచు, పాపముల విషయములో శుద్ధీకరణము తానే చేసి, దేవదూతల కంటె ఎంత శ్రేష్ఠమైన నామము పొందెనో వారికంటె...

 • మలాకీ గ్రంథ ధ్యానం
 • గ్రంథ కర్త: మలాకి 1:1 ప్రకారం మలాకీ ప్రవక్త అని వ్రాయబడియుంది.

  రచించిన తేదీ: క్రీ.పూ. 440 మరియు 400||సం మధ్య రచించి ఉండవచ్చు.

  అధ్యాయాలు : 4, వచనములు : 55

  రచించిన ఉద్దేశం: దేవుడు తన ప్రజల పట్ల ఎటువంటి ఉద్దేశం కలిగి ఉన్నాడో దానిని ముందుగానే ప్రవక్త యైన మలాకీ ద్వారా తెలియజేసి...

 • ఎజ్రా గ్రంథం
 • అధ్యాయాలు : 10, వచనములు : 280

  రచించిన తేది, కాలం : క్రీ.పూ. 457-444 సం||లో ఈ గ్రంధం వ్రాయబడింది.

  మూల వాక్యాలు: 3:11 “వీరు వంతు చొప్పున కూడి యెహోవా దయాళుడు, ఇశ్రాయేలీయుల విషయమై ఆయన కృప నిరంతరము నిలుచునని పాడుచు యెహోవాను స్తుతించిరి. మరియు యెహోవా మందిరముయొక్క పునాది వేయబడుట చూచి, జ...

 • యోబు గ్రంథం
 • అధ్యాయాలు : 42, వచనములు : 1070

  గ్రంథకర్త : ఎవరో తెలియదు.

  రచించిన తేది : దాదాపు 1800-1500 సం. క్రీ.పూ

  మూల వాక్యాలు : 1:21

  రచించిన ఉద్ధేశం: బైబెల్ గ్రంథంలో ఉన్న పుస్తకాలలో యోబు గ్రంథం ప్రత్యేకమైనది. ఈ గ్రంథంలో ఓ చక్కటి తత్వశాస్త్రం ఇమిడి ఉంది మరియు నీతిమంతులకు శ్రమలు...

 • ఎస్తేరు గ్రంథం
 • అధ్యాయాలు : 10, వచనములు : 167

  గ్రంథకర్త : మొర్దెకైగా (9:29) (రచనా శైలిని తీసికొని ఈ పుస్తకమును ఎజ్రాయో, నెహెమ్యాయో వ్రాసి యుండవచ్చు) రచించిన తేది : దాదాపు 133 సం. క్రీ.పూ

  మూల వాక్యాలు : 4:14 “నీవు ఈ సమయమందు ఏమియు మాటలాడక మౌనముగానున్న యెడల యూదులకు సహాయమును విడుదలయు మరియొక దిక్కును...

Daily Bible Verse
"నీవు మొఱ్ఱపెట్టునప్పుడు నీ విగ్రహముల గుంపు నిన్ను తప్పించునేమో గాలి వాటినన్నిటిని ఎగరగొట్టును గదా? ఒకడు ఊపిరి విడిచినమాత్రమున అవియన్నియు కొట్టుకొనిపోవును నన్ను నమ్ముకొనువారు దేశమును స్వతంత్రించు కొందురు నా పరిశుద్ధ పర్వతమును స్వాధీనపరచుకొందురు. " యెషయా 57:13
Daily Bible Quote
"రేపటి దినమునుగూర్చి అతిశయపడకుము ఏ దినమున ఏది సంభవించునో అది నీకు తెలియదు." సామెతలు 27:1
Apr - May 2013 Vol. 3 Issue. 4
Magazine
Whats New
Classic Christmas Songs Player

Listen to the Assorted Classic Christmas Songs click here . You can submit a song. Write to us on info@sajeevavahini.com

Telugu Bible Lite

Download Telugu Bible Lite for all android mobiles on Google Play Store Download

Download PDF Bible

Download Telugu and English parallel bible as PDF for free on this link PDF Parallel Bible Download Here.

Download Telugu Audio Bible for free

You can now download the entire telugu audio bible for free on this link Telugu Audio Bible Download Here

Telugu Cross Reference Bible

Telugu Bible update now with Cross Reference

Update to New Look

Sajeeva Vahini has increased its appearance in the Homepage and design.

Telugu Audio Bible

Telugu Audio Bible is updated for all the scriptures.. Read & Listen. Now!! its Free..

Telugu Bible Online

Telugu Bible Online version has been improved for readers convenience.

Explore

© సజీవ వాహిని - Sajeeva Vahini 2009-2018. info@sajeevavahini.com

Sajeeva Vahini

,

Chennai

Tamilnadu

600091 India
+91-8867-8888-99

Note: Please email any information for any suspected content/audio subject to piracy/copyright act on this website can be considered. Which can help us to improve better.