Card image cap
Daily Bible Verse
"మరియు ప్రభువునందు నీకు అప్ప గింపబడిన పరిచర్యను నెరవేర్చుటకు దానిగూర్చి జాగ్రత్త పడుమని అర్ఖిప్పుతో చెప్పుడి. " - కొలొస్సయులకు 4:17
Daily Quote
"ఇనుముచేత ఇనుము పదునగును అట్లు ఒకడు తన చెలికానికి వివేకము పుట్టించును." సామెతలు 27:17
Card image cap
Card image cap
3960 prayers submitted till date.
Card image cap
Share on WhatsappDaily Inspiration

నీ దేవుడైన యెహోవావలన సూచన నడుగుము (యెషయా 7:10).

అసాధ్యమైనదాన్ని అడుగు
చేయగలడు నీ దేవుడు అసాధ్యం కంటే
అసాధ్యమైనదాన్ని
దేవుని దీవెనల కొట్లమీద దాడి చెయ్యి
అన్నీ ఉన్నాయాయన దగ్గర
ఈ రోజే నమ్మకముంచి వెదికి చూడు.

మనం ఎడతెగక ప్రార్థన చేస్తూ దేవుని ఎదుట కనిపెడుతూ ఉండాలి. గొప్ప వర్షపు చప్పుడు వినబడేదాకా ఎదురుచూడాలి. గొప్ప గొప్ప విషయాల గురించి దేవుణ్ణి ఎందుకడగకూడదు. విశ్వాసంతో అడిగితే అందుకు తగిన ధైర్యం, ఓపిక మనకి ఉండి కనిపెట్టగలిగితే తప్పకుండా ఎంత గొప్ప దీవెనైనా మనకి దొరుకుతుంది. ఈ లోపల మనకి చేతనైన పనుల్ని మనం చేస్తూ ఉండాలి.

మనం గాలిని సృష్టించలేం, మన ఇష్టం వచ్చినట్టు దానిని తిప్పలేం. కానీ అది వచ్చినప్పుడు దాని ద్వారా లాభం పొందడానికి మన తెరచాపల్ని ఎత్తగలం గదా. విద్యుశ్చక్తిని మనం తయారుచేయలేం కాని అది ప్రవహిస్తున్న తీగెని అమర్చి దానిచేత పని చేయించవచ్చు. అలానే పరిశుద్దాత్మను మనం శాసించలేం, కాని మనల్ని మనం దేవుని సమక్షంలో నిలబెట్టుకుని ఆయన ఇష్టప్రకారం పనులు చెయ్యడం ద్వారా ఆయన ఆత్మావేశంలోకి రాగలం కదా.

గడిచిపోయిన కాలంలో జరిగినట్టు ఇప్పుడు కూడా...

Read More
Card image cap
Share on Whatsappప్రకటన గ్రంథంలోని ఏడు సంఘాలవివరణ

ప్రకటన గ్రంథంలోని ఏడు సంఘాలవివరణ.

పరిచయం (Introduction):

అప్పుడప్పుడే అంకురిస్తున్న ఆత్మీయ సంఘాలమీద ఆనాటి రోమా సామ్రాజ్యపు సంకెళ్ళు, పసి మొగ్గల విశ్వాస జీవితాలను చిదిమేస్తున్న కొద్దీ... రోజు రోజుకి పెరుగుతున్న విశ్వాసుల పట్టుదల ఎందరినో హత సాక్షులుగా మిగిల్చింది.  ఆ క్రమములోనే  శిష్యుడైన యోహానును బంధీని చేసి పత్మసు ద్వీపం అనే ఒక నిర్జన ప్రదేశంలో పడవేశారు.  రాజులకు చక్రవర్తులకు వశము కాని ఆ పరిశుద్ధుడు ఆత్మ వశుడయ్యాడు.

ఆసియాలోని ఏడు సంఘాలను పరిస్థితులను గూర్చిన సంగతులను వివరిస్తూ ఆయా సంఘాలను వధువు సంఘములుగా తీర్చి దిద్దుటకు; అందులోనున్న లోటుపాట్లను సరిచేసుకుంటూ, ప్రభువు రాకడకు సిద్ధ పరచబడునట్లు ప్రోత్సాహిస్తూ పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా యేసు క్రీస్తు యోహానుకు చూపిన దర్శనమే ప్రకటన గ్రంథ సారాంశం. ఆనాడు యోహాను వ్రాసిన ఈ సంగతులను నేడు మనం ధ్యానించి, నేటి దినములలో మన ఆత్మీయ జీవితాలకు మన సంఘాలకు ఎలా భోధించాలో అధ్యయనం చేద్దాం.

ప్రకటన గ్రంథంలో వివరించిన ఏడు సంఘాలు - ఎఫెసు, స్ముర్న, పెర్గము, తుయతైర, సార్దీస్‌, ఫిలదెల్ఫియ, లవొదికయ అనున...

Read More
Whatsapp Share Feature Updated

New direct Whatsapp Share is available for Daily Verse, Quote and Devotion

Download PDF Bible

Download Telugu and English parallel bible as PDF for free on this link PDF Parallel Bible Download Here.

Download Telugu Audio Bible for free

You can now download the entire telugu audio bible for free on this link Telugu Audio Bible Download Here

Telugu Cross Reference Bible

Telugu Bible update now with Cross Reference

Telugu Audio Bible

Telugu Audio Bible is updated for all the scriptures.. Read & Listen. Now!! its Free..