డిసంబర్ 25: మానవ చరిత్రలో మరపురాని, మహోన్నతమైన మధురానుభూతిని కలిగించే మహత్తరమైన దినం. ఎందుకనగా దేవుడు మానవ జాతిని అంధకార సంబంధమైన అధికారములోనుండి విడుదల చేసి తన కుమారుని రాజ్య నివాసులనుగా చేయుటకు మరియు ఆ కుమారుని యందు మనకు విమోచనము అనగా పాప క్షమాపణ కలుగ చేయుటకు యేసు క్రీస్తు ప్రభువును ఈ భుమి మీదకు నరావతారిగా పంపిన చారిత్రాత్మకమైన పుణ్య దినం క్రిస్మస్.

క్రీస్తు మొదటి రాకడ – ప్రవచనాలు : లేఖనములు పరిశోధించుడి అవి నన్ను గూర్చి సాక్ష్యమిస్తాయి అంటాడు ప్రభువు. ఆయన జన్మను గూర్చి ఎన్నో ప్రవచనాలు ఉన్నాయి. అందులో ఆయన పేరును గూర్చి యెషయా 9:6, 14:7 లో స్పష్టంగా వ్రాయబడి యున్నది. యెషయా ప్రవక్త క్రీ.పూ 700 సం||ల క్రితమే క్రీస్తు ప్రభువును గూర్చి ప్రవచించాడు. ఆది వాక్యమైయున్న దేవుడు శరీరధారిగా కృపా సత్యసంపూర్ణునిగా మన మధ్యనివసించెను. మానవ జాతి చరిత్రను రెండు భాగాలు చేసిన వాడు(క్రీస్తు పూర్వం, క్రీస్తు శకం).క్రీస్తు మొదటి రాకడ కారణం: సృష్టిలో మొదటి మానవుడైన ఆదాము ద్వారా సంక్రమించిన పాపము భువిపై జన్మించిన ప్రతీ మనిషికీ సంప్రాప్తమైనది. ఆ వ్యాధి ద్వారా మానసిక శారీరిక రుగ్మతలలో, సాతాను బంధకాలలో స్వనీతిలో, హృదయంలో ఎవరూ నింపలేని శున్యంతో జీవిస్తూ తనలోని కొరతను నింపుకోవడానికి అనేక దేవుళ్ళను చేసికొని వారిలో నిజమైన శాంతి, సమాధానము పొందలేక విముక్తి కోసం పరితపిస్తున్న సమయంలో కాలము పరిపూర్ణమైనపుడు దేవుడు తన కుమారుని పంపెను. దేవునికి దూరస్తులును, దుష్క్రియలవలన మనసులో విరోధభావము గలవారునై యుండిన వారిని తన సన్నిధిని పరిశుద్ధులుగా, నిర్దోషులుగా, నిరపరాధులుగా నిలువబెట్టుటకు ఆయన మాంసయుక్తమైన దేహమందు మరణము వలన ఇప్పుడు మనలను సమాధనపరచెను. ఆ పిల్లలు రక్తమంసములు గలవరైనందున ఆ ప్రకారమే మరణము యొక్క బలము గలవానిని అనగా అపవాదిని మరణము ద్వారా నశింపజేయుటకును జీవిత కాలమంతయు మరణ భయముచేత దాస్యమునకు లోబడినవారిని విడిపించుటకును ఆయన కూడా రక్తమాంసంలో పాలివాడాయెను. అయితే ఈనాడు చాలామంది క్రైస్తవులు అని పేరు పెట్టుకున్నవారు పరిశుద్ధ గ్రంధంలోని ఆయన ప్రవచనాల నెరవేర్పును ఆయన ఉన్నతమైన గుణలక్షణాలను ఆయన జన్మలోని రహస్యాన్ని హృదయ పూర్వకంగా గ్రహించి అంగీకరించకుండా కేవలం బాహ్య సంబంధమైన భౌతిక అలంకారాల కోసమే ప్రాధాన్యతనిస్తూ ఇతర మతస్తులు జరుపుకునే పండుగవలె క్రిస్మస్ ను ఒక పండుగ వలె జరుపుకుంటున్నారు.

మానవుడు తన జ్ఞానంతో సృష్టించుకున్న అనేక మతాల పండుగల వలే క్రిస్మస్ ఒక మాతానికి కులానికి చెందిన పండుగకాదు. ప్రపంచ మానవ జాతి పాప విముక్తికోసం దేవుడే మానవుడిగా అవతరించిన మహోన్నతమైన పర్వదినం క్రిస్మస్. ఆయన నీ హృదయములో జన్మిస్తే నీవు ప్రతీరోజు పండుగ అనుభవించ గలవు ఈనాడు మన దేశంలో క్రీస్తు ప్రభువు దళితుల కులదేవుడిగా వారి యొక్క పండుగగా క్రిస్మస్ జరపబడడం ఎంతో విచారించదగ్గ విషయం. ఈనాడు క్రైస్తవులు కూడా పల్లెలో, పట్టణాల్లో ఈ పండుగ వేడుకల కోసం డిసెంబర్ మొదటి వారం నుండే అడ్వాన్స్ క్యారెల్స్, చింతలేదిక యేసు పుట్టెను పాటలు (హృదయంలో చింత పోకుండానే) నూతన వస్త్రాలు కొనుగోలు చేయడం సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలకోసం సిద్దపాట్లు తమ తమ స్వగ్రామాలకు ప్రయాణాలు, ఇళ్ళు, గుళ్ళు సున్నాలతో అలంకరణలు, పిండి వంటలు సంవత్సరమంత గుడికి రానివారు రావడంతో చర్చినిండిపోవడం, విష్ యు హ్యాపీ క్రిస్మస్ అంటూ అభినందనలు, ఇలా ఇంకా ఎన్నో రకాలైన బాహ్య సంబంధమైన ప్రాముఖ్యాలతో క్రిస్మస్ పండుగ దండుగ ఖర్చులతో ప్రేస్టేజి కోసం చేసిన అప్పుల బాధతో వెళ్ళిపోతుంది. అయితే ఓ క్రైస్తవ ప్రియ చదువరీ! ఒక్క నిమిషం ఈ విషయంలో దయచేసి ఆచి ఆలోచించుమని కాదు, సంవత్సరాని కొకసారి అలాచేసి, సంవత్సర మంతా నీ ఇష్టానుసారంగా జీవించమనికాదు. ఆయన శరీరాకారంలో జన్మించింది నీ కోసం మనందరి కోసం నీవు పండుగ నాడు చేసే ఆర్భాటాలు కాదు ఆయనకు కావలసింది ‘నీవు’, నీ హృదయంలో జన్మిస్తే పాప పంకిలమైన నీ హృదయంలోని శూన్యత, అజ్ఞానం, అయోగ్యత, అపవిత్రత, పాపభారం సంపూర్ణంగా తొలగించబడి ఆయనతో కలసి సహవాసం, సమాధానం, సంతోషం అనుభవించగలము. ఆయన యందలి విశ్వాసము ద్వారా నీతిమంతునిగా తీర్చబడగలవు. క్రిస్మస్ క్రైస్తవుడిగా కాక ప్రతిదినం క్రీస్తును వ్యక్తిగతంగా అనుభవిస్తూ అనుకరిస్తూ, అనుసరిస్తూ నీవున్న చోట ఆయన కోసం ఓ సాక్షిగా బ్రతకాలని ప్రజలు నీలో ఆయనను చూడాలని ఆ సత్య సువార్త నీ ద్వారా ప్రకటింపచేయాలని ఆయన కోరిక, ఆయన పేరే తెలియని ప్రజలు నీ చుట్టూ ఎంతోమంది వుంటూ ఉండగా మానవుడు వెతుక్కునే మోక్షమార్గం క్రీస్తు ప్రభువేనని ప్రకటించాల్సిన భారం, బాధ్యత నీ మీద వుండగా క్రిస్మస్ ని ఓ పండుగలా జరుపుకొని మరచిపోతే, రేపు ఆయన ధవళసింహాసనం ముందు నిలుచున్నపుడు నీవు ఎంత బాగా పండుగ జరపావని అడగడు, నా కోసం ఎన్ని ఆత్మలను రక్షించావు? నా నామాన్ని ఎంత మందికి ప్రకటించావు? నా నామంకోసం ఎన్ని అవమానాలు, హింసలు, పొందావు? అని అడుగుతాడు. అప్పుడు నీ సమాధానం ఎమిటి? ఇప్పటికైనా, ఈ సంవత్సరమైనా ఆచార క్రిస్మస్ క్రైస్తవ్యాన్ని విడిచిపెట్టి, క్రైస్తవ విశ్వాసవీరునిగా ఆ మహా ప్రభువు, త్యాగమూర్తి యొక్క జన్మ ప్రాముఖ్యతను వ్యక్తిగతంగా అనుభవిస్తూ ఆయన జన్మమును గూర్చి తెలియని వారికి తెలియజేయి. అప్పుడే నీ జీవితంలో ప్రతిదినం నిజమైన క్రిస్మస్ అనుభవించగలవు. అట్టి కృప ప్రభువు దయచేయు గాక ఆమేన్!

 • క్రీస్తును సంపూర్ణంగా తెలుసుకోవడమే క్రైస్తవ జీవిత గమ్యం
 • మనుష్యులు సాధారణంగా చేసే పొరపాటు ఏంటంటే “తాను ఏది సాధించాలి అని అనుకున్తున్నాడో దానిని మరచిపోవడం”. ఇది నిజం. ప్రత్యేకంగా క్రైస్తవ విశ్వాసంలో మనం గమనించ వచ్చు. ఇలా మరచి పోవడం మనకు మామూలే. ఎప్పుడు మనం మన జీవిత గమ్యం ఉద్దేశం ఏంటో, దాని కోసం ఎప్పుడు ప్రయాసపడుతూ ఉండాలి.

  క్రైస్తవ గమ్యం ఏంటి? ఓ ...

 • విగ్రహారాధన
 • యేసు ప్రభువు వారు మనకు బదులుగా భారమైన సిలువను మోసారు. అవి కరుకైన నిలువు, అడ్డు దుంగలు మాత్రమే. ఇక ఆ సిలువ రూపమును(విగ్రహమును) మనము మెడలో వేసుకొని మోయాల్సిన అవసరం లేదు.

  'దేనిరూపము నయినను విగ్రహమునయినను నీవు చేసికొనకూడదు; వాటికి సాగిలపడకూడదు వాటిని పూజింపకూడదు. నిర్గమ 20:4

  ఆయన సిలువ...

 • నీ నడత నిన్నెక్కడికి నడిపిస్తుంది? ...... ప్రవర్తనలో మాదిరి
 • నీ ¸యౌవనమునుబట్టి ఎవడును నిన్ను తృణీకరింపనియ్యకుము గాని, మాటలోను, ప్రవర్తనలోను, ప్రేమలోను, విశ్వాసములోను, పవిత్రతలోను, విశ్వాసులకు మాదిరిగా ఉండుము. 1తిమోతి 4:12

  ప్రవర్తన అంటే? చూపులు, తలంపులు,మాటలు, క్రియలు అన్నింటి సమూహమే ప్రవర్తన.

  చూపులలో పరిశుద్ధతను కోల్పోతే? తలంపులలో పరి...

 • పదిమంది కుష్టురోగుల ప్రార్ధన
 • యేసు ప్రభువా, మమ్ము కరుణించుమని కేకలు వేసిరి. లూకా 17:13

  • కుష్టు పాపమునకు సాదృశ్యము • కుష్టు సోకిన వారు, పాలెం వెలుపల జీవించాలి. వారినెవరూ తాక కూడదు. • ఒకవేళ వారు బాగుపడితే, యాజకులకు తమ దేహాలను కనుపరచుకొని, మోషే నిర్ణయించిన కానుక సమర్పించి, ఆ తరువాత సమాజములో చేరాలి. •...

  • లవ్ & ట్రూ లవ్ ...... (ప్రేమలో మాదిరి)
  • నీ ¸యౌవనమునుబట్టి ఎవడును నిన్ను తృణీకరింపనియ్యకుము గాని, మాటలోను, ప్రవర్తనలోను, ప్రేమలోను, విశ్వాసములోను, పవిత్రతలోను, విశ్వాసులకు మాదిరిగా ఉండుము. 1తిమోతి 4:12

   'ప్రేమ' ప్రపంచ భాషల్లో అత్యంత శక్తివంత మైన పదం. నేటికినీ మనిషి ప్రేమను నిర్వచించడానికి ప్రయత్నిస్తూనే వున్నాడు. దాని అర్ధమ...

 • విశ్వాసమే నీ విజయం
 • విశ్వాసంలో మాదిరి

  నీ ¸యౌవనమునుబట్టి ఎవడును నిన్ను తృణీకరింపనియ్యకుము గాని, మాటలోను, ప్రవర్తనలోను, ప్రేమలోను, విశ్వాసములోను, పవిత్రతలోను, విశ్వాసులకు మాదిరిగా ఉండుము. 1తిమోతి 4:12

  జార్జ్ ముల్లర్ గారి అనాధ ఆశ్రమంలో ఒకరోజు వంటవాడు ఈరాత్రి పిల్లలకు పెట్టడానికి ఏమి లేదని చెప్పాడు...

 • పవిత్రతలో మాదిరి
 • నీ ¸యౌవనమునుబట్టి ఎవడును నిన్ను తృణీకరింపనియ్యకుము గాని, మాటలోను, ప్రవర్తనలోను, ప్రేమలోను, విశ్వాసములోను, పవిత్రతలోను, విశ్వాసులకు మాదిరిగా ఉండుము. 1తిమోతి 4:12

  *దేవుడే స్వయంగా తెలియజేస్తున్నాడు. ఆయన పరిశుద్ధుడని.

  నేను మీ దేవుడనైన యెహోవాను; నేను పరిశుద్ధుడను గనుక మీరు పరిశుద...

 • నా కృప నీకు చాలును
 • నా కృప నీకు చాలును. 2 కొరింది 12:9

  కృప అంటే? "అర్హత లేనివాడు అర్హునిగా ఎంచ బడడమే కృప."

  దొంగ దోచుకోవడానికి వచ్చి దొరికిపోయాడు. అతనిని ఏమి అనకుండా క్షమించి విడచి పెట్టేస్తే అది జాలి, దయ అని చెప్పొచ్చు. అట్లా కాకుండా అతనికి భోజనం పెట్టి, బస్ చార్జీలు ఇచ్చి పంపిస్తే? అది కృప.

  ...

 • ఆరాధనలో పాటించాల్సిన కనీస క్రమశిక్షణ - వస్త్రధారణ


 • స్త్రీ పురుష వేషం వేసుకోనకూడదు. పురుషుడు స్త్రీ వేషం వేసుకోనకూడదు.ఆలాగు చేయువారందరూ నీ దేవుడైన యెహోవాకు హేయులు. ద్వితీ 22:5.

  గమనిచారా? బైబుల్ గ్రంధం క్లియర్ గా చెబుతుంది స్త్రీ పురుష వేషం వేయకూడదు పురుషుడు స్త్రీ వేషం వేయకూడదు అనగా స్త్రీ పురుషుని వలె వస్త్రధారణ చే...

 • హృదయ కుమ్మరింపు ప్రార్థన

 • నీవు లేచి రేయి మొదటి జామున మొఱ్ఱపెట్టుము నీళ్లు కుమ్మరించునట్లు ప్రభువు సన్నిధిని నీ హృదయమును కుమ్మరించుము నీ పసిపిల్లల ప్రాణముకొరకు నీ చేతులను ఆయన తట్టు ఎత్తుము ప్రతి వీధిమొగను ఆకలిగొని వారు మూర్ఛిల్లుచున్నారు
  విలాపవాక్యములు 2:19

  -నీవు లేవాలి.
  ఎక్కడ నుండి? ఆధ్యాత్మ...

 • హెబ్రీ పత్రిక ధ్యానం
 • అధ్యాయాలు 13 వచనములు 303

  రచించిన తేది : క్రీ.శ. 70

  మూల వాక్యాలు :హెబ్రీయులకు 1:3-4 “ఆయన దేవుని మహిమ యొక్క తేజస్సును, ఆయన తత్వముయొక్క మూర్తి మంతమునై యుండి, తన మహత్తుగల మాటచేత సమస్తమును నిర్వహించుచు, పాపముల విషయములో శుద్ధీకరణము తానే చేసి, దేవదూతల కంటె ఎంత శ్రేష్ఠమైన నామము పొందెనో వారికంటె...

 • మలాకీ గ్రంథ ధ్యానం
 • గ్రంథ కర్త: మలాకి 1:1 ప్రకారం మలాకీ ప్రవక్త అని వ్రాయబడియుంది.

  రచించిన తేదీ: క్రీ.పూ. 440 మరియు 400||సం మధ్య రచించి ఉండవచ్చు.

  అధ్యాయాలు : 4, వచనములు : 55

  రచించిన ఉద్దేశం: దేవుడు తన ప్రజల పట్ల ఎటువంటి ఉద్దేశం కలిగి ఉన్నాడో దానిని ముందుగానే ప్రవక్త యైన మలాకీ ద్వారా తెలియజేసి...

 • ఎజ్రా గ్రంథం
 • అధ్యాయాలు : 10, వచనములు : 280

  రచించిన తేది, కాలం : క్రీ.పూ. 457-444 సం||లో ఈ గ్రంధం వ్రాయబడింది.

  మూల వాక్యాలు: 3:11 “వీరు వంతు చొప్పున కూడి యెహోవా దయాళుడు, ఇశ్రాయేలీయుల విషయమై ఆయన కృప నిరంతరము నిలుచునని పాడుచు యెహోవాను స్తుతించిరి. మరియు యెహోవా మందిరముయొక్క పునాది వేయబడుట చూచి, జ...

 • యోబు గ్రంథం
 • అధ్యాయాలు : 42, వచనములు : 1070

  గ్రంథకర్త : ఎవరో తెలియదు.

  రచించిన తేది : దాదాపు 1800-1500 సం. క్రీ.పూ

  మూల వాక్యాలు : 1:21

  రచించిన ఉద్ధేశం: బైబెల్ గ్రంథంలో ఉన్న పుస్తకాలలో యోబు గ్రంథం ప్రత్యేకమైనది. ఈ గ్రంథంలో ఓ చక్కటి తత్వశాస్త్రం ఇమిడి ఉంది మరియు నీతిమంతులకు శ్రమలు...

 • ఎస్తేరు గ్రంథం
 • అధ్యాయాలు : 10, వచనములు : 167

  గ్రంథకర్త : మొర్దెకైగా (9:29) (రచనా శైలిని తీసికొని ఈ పుస్తకమును ఎజ్రాయో, నెహెమ్యాయో వ్రాసి యుండవచ్చు) రచించిన తేది : దాదాపు 133 సం. క్రీ.పూ

  మూల వాక్యాలు : 4:14 “నీవు ఈ సమయమందు ఏమియు మాటలాడక మౌనముగానున్న యెడల యూదులకు సహాయమును విడుదలయు మరియొక దిక్కును...

Daily Bible Verse
"మన పాదములను సమాధాన మార్గములోనికి నడి పించునట్లు చీకటిలోను మరణచ్ఛాయలోను కూర్చుండువారికి వెలుగిచ్చుటకై ఆ మహా వాత్సల్య మునుబట్టి పైనుండి ఆయన మనకు అరుణోదయ దర్శన మనుగ్రహించెను." లూకా 1:79
Daily Bible Quote
"ఆశ తీరుట ప్రాణమునకు తీపి చెడుతనమును విడుచుట మూర్ఖులకు అసహ్యము." సామెతలు 13:19
Apr - May 2013 Vol. 3 Issue. 4
Magazine
Whats New
Classic Christmas Songs Player

Listen to the Assorted Classic Christmas Songs click here . You can submit a song. Write to us on info@sajeevavahini.com

Telugu Bible Lite

Download Telugu Bible Lite for all android mobiles on Google Play Store Download

Download PDF Bible

Download Telugu and English parallel bible as PDF for free on this link PDF Parallel Bible Download Here.

Download Telugu Audio Bible for free

You can now download the entire telugu audio bible for free on this link Telugu Audio Bible Download Here

Telugu Cross Reference Bible

Telugu Bible update now with Cross Reference

Update to New Look

Sajeeva Vahini has increased its appearance in the Homepage and design.

Telugu Audio Bible

Telugu Audio Bible is updated for all the scriptures.. Read & Listen. Now!! its Free..

Telugu Bible Online

Telugu Bible Online version has been improved for readers convenience.

Explore

© సజీవ వాహిని - Sajeeva Vahini 2009-2017. info@sajeevavahini.com

Sajeeva Vahini

,

Chennai

Tamilnadu

600091 India
+91-8867-8888-99

Note: Please email any information for any suspected content/audio subject to piracy/copyright act on this website can be considered. Which can help us to improve better.