Card image cap
Daily Bible Verse
"అప్పుడు నిన్ను ఈ ప్రజలను పడగొట్టజాలని యిత్తడి ప్రాకారముగా నేను నియమించె దను; నిన్ను రక్షించుటకును నిన్ను విడిపించుటకును నేను నీకు తోడైయుందును గనుక వారు నీమీద యుద్ధము చేయుదురు గాని నిన్ను జయింపకపోదురని యెహోవా సెలవిచ్చుచున్నాడు. " - యిర్మియా 15:20
Daily Quote
"గుంటను త్రవ్వువాడే దానిలో పడును రాతిని పొర్లించువానిమీదికి అది తిరిగి వచ్చును." సామెతలు 26:27
Card image cap
Click to Play
వివక్షత ఎదురైనా విజయోత్సవమే - అనుదిన వాహిని
Subscribe on Youtube
Sajeeva Vahini - Live Radio 24x7

Sajeeva Vahini - Radio Player
Card image cap
Share on WhatsappDaily Inspiration

నీవును నీ పెనిమిటియు నీ బిడ్డయు సుఖముగా ఉన్నారా? (2 రాజులు 4:26).

హృదయమా ధృతి వహించు
నీ ప్రియులు గతించిపోయినా
ఎప్పటికైనా దేవుడు నీవాడే
ధైర్యం ధరించు.

చావు కాచుకుని ఉంది
ఇదుగో నీ ప్రభువు
నిన్ను క్షేమంగా నడిపిస్తాడు
ధైర్యం వహించు.

జార్జిముల్లర్ ఇలా రాసాడు, "అరవై రెండు సంవత్సరాల ఐదు నెలలు నా భార్య నాతో ఉంది. ఇప్పుడు నా తొంభై రెండవ ఏట నేను ఒంటరివాడినయ్యాను. కాని నిరంతరం నాతో ఉండే యేసువైపుకి తిరిగాను. నా గదిలో అటూ ఇటూ పచార్లు చేస్తూ ఆయనతో అన్నాను "యేసుప్రభూ, ఇప్పుడు నేను ఒంటరివాణ్ణి. కాని నాకు ఒంటరితనమేమీ లేదు. నాతో నువ్వున్నావు. నా స్నేహితుడివి నువ్వే. ప్రభువా ఇప్పుడు నన్ను ఆదరించి బలపరచు. అవసరమని నీకు తోచిన వాటినన్నిటినీ ఈ దీన సేవకుడికి అనుగ్రహించు." యేసు ప్రభువు అవసరాల్లోనూ, అలవాట్లలోనూ మన స్నేహితుడని మనకి నిర్ధారణ అయ్యేదాకా తృప్తి చెందకూడదు.

"శ్రమల్లో మనకి విధేయత ఉంటే అవి మనకు హాని చెయ్యవు. చలి ప్రదేశాల్లో ఉష్ణోగ్రత బాగా తగ్గిపోయినప్పుడు చెట్ల కొమ్మల మీద "ఐస్" లాగా తయారై ఆ బరువుకు కొన్ని కొమ్మలు విరిగిపోతుంటాయి. చాలామంది శ్ర...

Read More
Card image cap
Share on Whatsappవివక్షత ఎదురైనా విజయోత్సవమే

వివక్షత ఎదురైనా విజయోత్సవమే

Audio: https://youtu.be/Nh346j_Nntw

మనోభావాలు దెబ్బతిన్నాయనుకున్నప్పుడు, గాయపడినప్పుడు, ప్రేమించినది, అతిగా ప్రేమించినది పోగొట్టుకున్నప్పుడు దుఃఖము కలుగుతుంది. మనం నడుస్తున్న దారిలో, జీవితంలో ప్రేమకు రెక్కలు తొడిగి ఎగరగలినంతమేరా ప్రేమను పంచాలనుకుని విస్తరించే ఆత్మీయత, అనుబంధాలమధ్య వేలెత్తిచూపబడినప్పుడు కులం పేరిట, మతం పేరిట, వర్గ వివక్షతను పొందినప్పుడు గాయపడుతుంటాము. శరీరానికి కలిగేగాయలు, నొప్పి తాత్కాలికమైనదే, గానీ వర్గవివక్షత జీవితమంతా వెంటాడుతుంది. యోహాను 8:15 “మీరు శరీరమునుబట్టి తీర్పు తీర్చుచున్నారు; నేనెవరికిని తీర్పు తీర్చను”. యుదా 1:19 “అట్టివారు ప్రకృతి సంబంధులును ఆత్మ లేనివారునైయుండి భేదములు కలుగజేయుచున్నారు”.

వివక్షత వలన హృదయం బ్రద్దలై ధుఃఖాన్ని కన్నీరుగా ప్రదర్శిస్తుంటాము. దుఃఖము ఓటమికి అనుసంధానము చేస్తుంది. నిరుత్సాహముతో వున్నవారు హెచ్చింపబడలేరు. ఇదిలా ఉంటె, అసహనాన్ని ప్రదర్శించే ధిక్కారస్వరాన్ని అణచివేసే అధికారల ముందు బలహీనుడు నలిగిపోవాల్సిందే. బహిరంగం...

Read More
4805 prayers for nations submitted till date.
Latest Telugu Bible Dictionary

Latest Telugu Bible Dictionary updated with 3000+ words in Telugu

Podcasts

Sajeeva Vahini Audio Devotions and Sermons are now available on Google and Apple Podcasts Click to view Podcasts

Sajeeva Vahini Online Radio

Sajeeva Vahini Audio Devotions and Sermons are now available on Youtube. Click to view Sajeeva Vahini Youtube

Sajeeva Vahini Online Radio

24x7 Online Radio is now available Live. Audio Devotions, Sermons, Christian Music, Audio Bible, and many more. Click to view Sajeeva Vahini Radio

Whatsapp Share Feature Updated

New direct Whatsapp Share is available for Daily Verse, Quote and Devotion

Download PDF Bible

Download Telugu and English parallel bible as PDF for free on this link PDF Parallel Bible Download Here.

Download Telugu Audio Bible for free

You can now download the entire telugu audio bible for free on this link Telugu Audio Bible Download Here

Telugu Cross Reference Bible

Telugu Bible update now with Cross Reference

Telugu Audio Bible

Telugu Audio Bible is updated for all the scriptures.. Read & Listen. Now!! its Free..