Card image cap
Daily Bible Verse
"మీరు వెరవకుడి భయపడకుడి పూర్వకాలమునుండి నేను నీకు ఆ సంగతి వినిపించి తెలియజేయలేదా? మీరే నాకు సాక్షులు, నేను తప్ప వేరొక దేవు డున్నాడా? నేను తప్ప ఆశ్రయ దుర్గమేదియు లేదు, ఉన్నట్టు నే నెరుగను. " - యెషయా 44:8
Daily Quote
"జ్ఞానము సంపాదించుకొనుటయే జ్ఞానమునకు ముఖ్యాంశము. నీ సంపాదన అంతయు ఇచ్చి బుద్ధి సంపాదించు కొనుము." సామెతలు 4:7
Card image cap
Click to Play
పరిపూర్ణత - అనుదిన వాహిని
Subscribe on Youtube
Sajeeva Vahini - Live Radio 24x7

Sajeeva Vahini - Radio Player
Card image cap
Share on WhatsappDaily Inspiration

నా ప్రభువైన యేసుక్రీస్తునుగూర్చిన అతిశ్రేష్ఠమైన జ్ఞానము నిమిత్తమై సమస్తమును నష్టముగా ఎంచుకొనుచున్నాను (ఫిలిప్పీ 3:8).

ఇది పంటను కోసి కొట్లలో కూర్చుకునే కాలం. కోత పనివాళ్ళ పాటలు వినిపించే కాలం. కాని పొలాల దృష్టాంతం ఆధారంగా దేవుడిచ్చిన గంభీర సందేశం కూడా ఇప్పుడు వినాలి. నువ్వు బ్రతకాలంటే ముందు చనిపోవాలి. సుఖవంతమైన జీవితానికి స్వస్థి చెప్పాలి. నీ పాపపు తలంపులనే కాక, మంచివిగా బయటకు కనిపించే కొన్ని ఆలోచనలను కూడా సిలువ వెయ్యాలి.

నువ్వు ఫలించాలంటే చీకటిలోను, ఒంటరితనంలోను పాతిపెట్టబడాలి.

ఇది వింటుంటే భయం వేసింది. కాని ఆ ఆజ్ఞలను ఇచ్చింది యేసే గనుక ఆయన శ్రమల్లో పాలుపొందడం నా భాగ్యమే. కాబట్టి శ్రమల్లో నాకు తోడుగా యేసు ఉన్నాడు. ఇదంతా ఆయన నన్ను వాడడానికి ఒక పాత్రగా తయారుచేస్తూ ఉంది. యేసు కల్వరి అనుభవం గొప్ప ఫలాలనిచ్చింది. నా శ్రమలూ అంతే. బాధ ద్వారా సమృద్ధి, మరణంద్వారా జీవం. ఇదే కదా దేవుని రాజ్య రహస్యం!

మొగ్గ విచ్చుకుని పువ్వులా మారితే
దాన్ని మరణం అని అంటామా?
వెదకి కనుగొని వెంబడించి శ్రమిస్తే
ఆశీర్వదిస్తాడా ఆయన?
పరిశుద్దులు అపొస్తలులు, ప్రవక్తలు<...

Read More
Card image cap
Share on Whatsappవిశ్వాస పరిమాణం

విశ్వాస పరిమాణం

Audio: https://youtu.be/naheKpZITzg

ఒక సహోదరుడు, నవమాసాలు పూర్తైన తన భార్యను హాస్పిటల్ కు తీసుకొని వచ్చాడు. మీరు బయటనే వాయిట్ చేయండి మేము ఆపరేషన్ చేసి ఏ విషయమో చెప్తాము అన్నారు డాక్టర్ గారు. అబ్బాయి పుడితే ఎలా ఉంటుంది అమ్మయు పుడితే ఎలా అనే ఆలోచనతో ఒకవైపు కాస్త సంతోషం మరోవైపు కాస్త భయంతో ఆపరేషన్ గది వెలుపట కూర్చుండిపోయాడు. దేవునిపైనే భారం వేసి డాక్టర్ గారి సందేశం కొరకు వేచి చూస్తు అతనికి సిస్టర్ గారు వార్త తీసుకొని వచ్చారు మీకు అబ్బాయి పుట్టాడని. అబ్బాయిని తండ్రి చేతిలో పెడుతూ, క్షమించండి మీకు అబ్బాయి పుట్టాడు కాని, ప్రాణం లేకుండా పుట్టాడు అని చెప్పింది. ఆ వార్త వినగానే కుప్ప కూలిపోయాడు. నా ఊపిరితో నవమాసాలు మోసి, కడుపులో ప్రాణం పోసిన బిడ్డకు ఇప్పుడు ప్రాణం లేదనే వార్త తల్లి గుండెను బ్రద్దలుచేసింది. నా భుజాల పైన ఎత్తుకొని పెంచి పెద్ద చేయాలని కన్న కలలన్నీ ఒక్కసారిగా నీరుగారిపోయి... తండ్రి ఆశలన్నీ ఆడి ఆశలైపోయాయి. ఎంతటి దుర్భరమైన దయనీయమైన పరిస్తితి కదా.

అదే హాస్పిటల్ లో ఎదురుగా కూర్చు...

Read More
4497 prayers for nations submitted till date.
Latest Telugu Bible Dictionary

Latest Telugu Bible Dictionary updated with 3000+ words in Telugu

Podcasts

Sajeeva Vahini Audio Devotions and Sermons are now available on Google and Apple Podcasts Click to view Podcasts

Sajeeva Vahini Online Radio

Sajeeva Vahini Audio Devotions and Sermons are now available on Youtube. Click to view Sajeeva Vahini Youtube

Sajeeva Vahini Online Radio

24x7 Online Radio is now available Live. Audio Devotions, Sermons, Christian Music, Audio Bible, and many more. Click to view Sajeeva Vahini Radio

Whatsapp Share Feature Updated

New direct Whatsapp Share is available for Daily Verse, Quote and Devotion

Download PDF Bible

Download Telugu and English parallel bible as PDF for free on this link PDF Parallel Bible Download Here.

Download Telugu Audio Bible for free

You can now download the entire telugu audio bible for free on this link Telugu Audio Bible Download Here

Telugu Cross Reference Bible

Telugu Bible update now with Cross Reference

Telugu Audio Bible

Telugu Audio Bible is updated for all the scriptures.. Read & Listen. Now!! its Free..