Our Mission:
మన మందరమును ముసుకు లేని ముఖముతో ప్రభువుయొక్క మహిమను అద్దమువలె ప్రతిఫలింపజేయుచు, మహిమనుండి అధిక మహిమను పొందుచు, ప్రభువగు ఆత్మచేత ఆ పోలిక గానే మార్చబడుచున్నాము. II కొరింథీ 3:18

For more information 8898 318 318
Daily Bible Verse
"రండి నమస్కారము చేసి సాగిలపడుదము మనలను సృజించిన యెహోవా సన్నిధిని మోకరించు దము నేడు మీరు ఆయన మాట నంగీకరించినయెడల ఎంత మేలు. "
కీర్తనలు 95:7
Daily Bible Quote
"నీ పగవాడు ఆకలిగొనినయెడల వానికి భోజనము పెట్టుము దప్పిగొనినయెడల వానికి దాహమిమ్ము" సామెతలు 25:21
Whats New
Whatsapp Share Feature Updated

New direct Whatsapp Share is available for Daily Verse, Quote and Devotion

Download PDF Bible

Download Telugu and English parallel bible as PDF for free on this link PDF Parallel Bible Download Here.

Download Telugu Audio Bible for free

You can now download the entire telugu audio bible for free on this link Telugu Audio Bible Download Here

Telugu Cross Reference Bible

Telugu Bible update now with Cross Reference

Telugu Audio Bible

Telugu Audio Bible is updated for all the scriptures.. Read & Listen. Now!! its Free..

Explore
Sajeeva Vahini Whatsapp Subscription
Share on Whatsapp Daily Inspiration

అనేకమైన కఠినబాధలను మాకు కలుగజేసినవాడా, నీవు మరల మమ్ము బ్రదికించెదవు (కీర్తనలు 71:20).

దేవుడు మనకు కష్టాలను చూపిస్తాడు. ఒక్కొక్కసారి దేవుడు మనకెలా శిక్షణ నిస్తాడంటే మనం భూమి పునాదులలోకంటా దిగిపోవలసి ఉంటుంది. భూగర్భపు దారుల్లో ప్రాకవలసి ఉంటుంది. చనిపోయిన వారిమధ్య సమాధిలో ఉండవలసి వస్తుంది. కాని ఆయనకూ, మనకూ మధ్య ఉన్న సహవాసపు తీగె ఎప్పుడూ బిగుతై తెగిపోదు. ఆ లోతుల్లోనుండి దేవుడు మనలను పైకి తెస్తాడు.

దేవుణ్ణి అనుమానించవద్దు. ఆయన నిన్ను వదిలేశాడనీ, మరచిపోయాడనీ ఎప్పుడూ అనుకోవద్దు. సానుభూతి లేనివాడని తలంచవద్దు. ఆయన తిరిగి బ్రతికిస్తాడు. చరఖాపై ఉన్న నూలు దారంలో ఎన్ని ముడులూ, చిక్కులు ఉన్నప్పటికీ ఎక్కడో ఒకచోట సాఫీగా చిక్కుల్లేకుండా ఉండే భాగం ఉంటుంది. చలికాలపు మంచు ఉంటుంది. ఎట్టకేలకు వసంత ఋతువు రాగానే అది తప్పకుండా విడిపోతుంది.

నిలకడగా ఉండండి. దేవుడు తప్పక మీవైపుకు తిరుగుతాడు. మిమ్మల్ని ఆదరిస్తాడు. ఆయన అలా చేసినప్పుడు కీర్తనలు మరచిపోయిన హృదయంలోనుండి తిరిగి విజయగీతం పొంగిపొరలుతుంది. అప్పుడు కీర్తనల రచయితలాగా మనం కూడా పాటలు పాడతాం. "స్వరమండల వాద్యముతో నిన్ను స్తుతించెదను. నా పెదవులును నీవు విమోచించిన నా ప్రాణమును నిన్ను గూర్చి ఉత్సాహధ్వని చేయును."

వర్షాలు కురిసినా గాలులు వీచినా
చలికాలపు గాలులు వణికించినా
మబ్బులు కమ్మిన ఆకాశం ఇంకా చీకటైపోయినా
ఆకులు రాలి వసంతకాలం గతించినా

నా ముఖం పై గాలివానలు కొట్టినా
నిశ్చల సంద్రంలా నా ఆత్మ నిబ్బరంగా ఉంది
దేవుడిచ్చినదేదైనా దాన్ని స్వీకరించేందుకు
నా హృదయంలో లేదు
ఆయన తీర్చలేని ఏ కోరికా.

Share on Whatsapp Daily Devotion - బైబిలు స్వలింగ సంపర్కము విషయమై ఏమి చెప్తుంది? స్వలింగ సంపర్కము పాపమా?

స్వలింగ సంపర్కము పాపమని బైబిలు సుస్థిరముగా చెప్తుంది (ఆదికాండము 19:1-13; లేవికాండము 18:22; రోమా 1:26-27; 1 కొరింథీయులకు 6:9). దేవునికి అవిధేయత చూపిస్తూ తృణీకరించినదాన్ని పర్యవసానమే స్వలింగ సంపర్కమని రోమా 1:26-27 భోధిస్తుంది. ప్రజలు పాపములో, అపనమ్మకములో కొనసాగినపుడు “దేవుడు వారిని భ్రష్టమనస్సుకు అప్పగిస్తాడు.” తద్వార దేవునికి దూరమైన నిరర్థకమైన నిరీక్షణలేని జీవితానికి దారితీస్తుంది. స్వలింగ సంపర్కులు “అపరాధులని” దేవుని రాజ్యంను స్వతత్రించుకోలేరని 1 కొరింధి 6:9 ప్రకటిస్తుంది.

దేవుడు ఒక మనిషిని స్వలింగ సంపర్కపు ఆశలతో సృష్టించడు. పాపాన్నిబట్టి స్వలింగ సంపర్కులుగా మారతారని బైబిలు చెప్తుంది (రోమా 1:24-27). మరియు అది వారి ఎంపికే. హింసకు, వీలుపడటానికి ఇతర పాపాలు చేయడానికి కొంతమందికి జన్మతహ అవకశాలు ఎక్కువగా ఎలాగుంటాయో అలాగే మరికొంతమందికి జన్మతహా స్వలింగ సంపర్కులవ్వటానికి ఎక్కువ అవకాశలుంటాయి. అయితే పాపపు ఆశలకు లోబడిపోతూ పాపాన్ని చేయాటానికి ఎంపిక చేయటం విషయంలో మానవులే భాధ్యత స్వీకరించాలి. ఓ వ్యక్తి జీవితంలోని పరిస్థితులు కోపాన్ని/ ఉద్రేకాన్ని రెచ్చగొట్టే విధంగా ఉన్నాయి. కాబట్టి ఆవిధమైనటువంటి కోరికలు రావటం సమంజసమని అనగలమా? ఖచ్చితముగా కాదు. అదేవిధంగా స్వలింగ సంపర్కము విషయములో కూడా.

ఏదిఏమైనప్పటికి స్వలింగ సంపర్కము యితర పాపములకంటే “పెద్దది” అని బైబిలు చెప్పదు. ప్రతీ పాపము దేవునికి విరుద్దమైనదే. ఒక వ్యక్తిని దేవుని రాజ్యమునుండి దూరపరచే పాపముల పట్టి, 1 కొరింథీయులకు 6:9-10 లో స్వలింగ సంపర్కము ఒకటి అని పేర్కొంటుంది. ఒక దొంగ, హంతకుడు, విగ్రహారాధికుడు, వ్యభిచారికి దేవుని క్షమాపణ ఎంత అందుబాటులో వుందో స్వలింగ సంపర్కపులకు కూడా అంతే. పాపముపై విజయాన్ని సాధించటానికి దేవుడు వాగ్ధానము చేసినటువంటి శక్తి అందరితో పాటు స్వలింగ సంపర్కపులకు కూడా రక్షణవిషయమై క్రీస్తునందు విశ్వాసముంచిన వారికి లభ్యమౌతుంది (1 కొరింథీయులకు 6:11; 2 కొరింథీయులకు 5:17; మరియు ఫిలిప్పీ 4:13).