Final Interview, leak అయిన Question Paper, రెండే questions. ఎప్పటినుండో తెలిసిన answers.. ఇది situation. ఇలాంటి interview pass కాలేనివాళ్ళు కూడా ఉంటారా అని అనిపిస్తుంది కదూ, సరే face చేయగలవా అని నిన్నడిగితే నీ answer??

దేవుడు నిన్ను create చేసాడు అని నీకు తెలుసు, కాని ఎందుకు create చేసాడంటావ్? పరలోకం లో కొన్ని machines ఉండి bulk లో, wholesale గా మనుషుల్ని manufacture చేసి నిమిషానికి లక్ష మంది చొప్పున produce చేస్తున్నాయా ? కాదు కదా. అలా చేయాలంటే కూడా దేవునికి impossible ఏమి కాదు కాని అత్యంత ప్రేమామయుడైన దేవుడు తన చేతితో నిన్ను create చేసి నీకు life ఇచ్చాడు. [ఆది 2:7, యెషయా 44:2]

ఒక మనిషి ఒక వస్తువుని invent చేయలంటేనే ఏ purpose లేనిదే చేయడు. అలాంటిది అంత గొప్ప దేవుడు నిన్ను ఏ purpose లేకుండా create చేయడు. సరే, అయితే నిన్నెందుకు create చేసాడో నీకు తెలుసా [కొలస్సి 1:16]

దేవుడిని ఘనపరచడానికి, మహిమ పరచడానికి, ఆయన గొప్పతనాన్ని తెలియజేయడానికి అనే routine answers వద్దు. ఈ reasons దేవుడు create చేసిన ప్రతీ దానికి ఉంది.అవును అది general purpose, ప్రకృతి, పూలు, పక్షులు, ఆకాశం, భూమి, మనిషి, అన్నీ ఆయన మహిమను చుపేవే. బట్టలెందుకు కొనుక్కుంటున్నావ్ అంటే వేసుకోడానికే, కాని school uniform ఎందుకు కొనుక్కుంటావ్ అంటే schoolకి వేసుకేళ్ళడానికి. దానికంటూ ఒక special purpose ఉంది. అలా దేవుడు నిన్ను కూడా తప్పకుండ ఒక special purpose తో చేసాడు.

అదేంటో ఎలా తెలుసుకోవాలి?

ముందెప్పుడూ లేని ఒక కొత్త వస్తువు create చేసి, నీ చేతికి ఇచ్చి, అది ఎందుకు create చేసాను అని అడిగితే guess మాత్రమే చేయగలవు కాని ఎందుకు అనేది sure గా చెప్పలేవు. ఆ వస్తువు కూడా దానంతటా అదీ చెప్పలేదు. ఏదైనా ఎందుకు create చేయబడింది అనేది దాన్ని create చేసినవాడు చెప్పాలి లేదా దాని కోసం వ్రాయబడ్డ user manual లో నైనా ఉండాలి. అలాగే నువ్వెందుకు create చేయబడ్డావ్ అనేది నిన్ను create చేసిన creator నే అడగాలి లేదా నీ user manual అనేది ఒకటుంది అందులో నుండి చదివి తెలుసుకోవాలి. ఆ user manual యే Bible. Bible అంటే ఏ వేదాంతమో రాద్దాంతమో అనీ నువ్వనుకుంటున్నావా? కాదు. అదొక్కటే “నువ్వెలా, నువ్వెందుకు, నువ్వేంటి” అనే, ఎక్కడ answers దొరకని questions కు answers చెబుతుంది.

అసలెందుకు తెలుసుకోవాలి?

Simple గా చెప్పాలంటే వెనకటికి ఒకడికి benz car కొనిస్తే దాని మీద బట్టలారేసుకున్నాడంటా. ఆ benz car పరిస్తితి నీకు రాకూడదు అని. Clear గా చెప్పాలంటే, నేను ఎక్కడికెళ్ళిన prayer చేసుకొనే వెళ్తాను, ఏమి చేసినా prayer చేసుకునే చేస్తాను. ప్రతీదానికి మర్చిపోకుండా thanks చెప్తాను, దేవుడు నన్ను దీవించాడు కాబట్టే ఇప్పుడు ఇంత గొప్ప position లో ఉన్నాను అని చెప్తే సరిపోదు. Life లో success అవ్వడానికి, life purposeful గా జీవిచడానికి చాలా తేడా ఉంది. నేను ఏం అవ్వాలి, నేను ఎక్కడుండాలి, నేను set చేసుకున్న goal ఏంటి ? ఇలా “నేను” తో start చేసి ఆలోచించుకుంటూ పొతే నీ life success వైపే ప్రయాణిస్తుంది. కాని “దేవుడు” తో start చేసి, దేవుడు నన్ను ఏమి చేయాలను కుంటున్నాడు, దేవుడు నన్నెక్కడుంచాలను కుంటున్నాడు, దేవుడు దేనికోసం నన్ను ఇక్కడ ఉంచాడు అని ఆలోచిస్తే అప్పుడు నీ purpose fulfill చేయగలుగుతావు. జీవితం అంటే నువ్వు కాదు, నీ గురించి కాదు, దేవుడు నిన్ను create చేసిన purpose కోసం జీవితం.

నీ life purpose తెలుసుకోవడం వల్ల నీ life కే ఒక meaning వస్తుంది. నీ destiny ఏంటి, నీ ప్రయాణం ఎటు అనే వాటిలో priorities మారతాయి. అసలు ఒక్కముక్కలో చెప్పాలంటే నీ lifestyle యే మారిపోతుంది. అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా eternity కి నిన్ను prepare చేస్తుంది. ఆ eternity లో enter అవ్వటానికే ఆ final interview. రేపో మాపో నువ్వు పొతే లేదా దేవుని రాకడ వస్తే దేవుని ముందు నిలబడి లెక్క అప్పజెప్పాలి [రోమా 14: 12]

ప్రేమామయుడైన దేవుడు తప్పకుండా పాస్ అవ్వాలని ముందే questions leak చేసాడు. Bible మొత్తాన్ని summarise చేస్తే దేవుడు రెండే రెండు questions అడుగుతాడని అర్ధమవుతుంది.

1. నా కుమారుడైన యేసు ప్రభువుని నీకోసం పంపాను, అతన్ని ఏం చేసావ్?

Jesus ని నీ personal saviour గా accept చేసి, ఆయనను నమ్మి ఆయన నేర్పిన త్రోవలో నడుచుకుంటూ ఆయన్ని ప్రేమించడం నేర్చుకున్నావా?

2. నీకు నేను life లో ఇచ్చిన అన్నిటిని నీకోసం నువ్వు వాడుకున్నావా లేదా నిన్ను నేనెందుకు create చేసానో ఆ purpose ని fulfill చేయడానికి వాడావా?

దేవుడు నీకిచ్చిన ప్రతీ gift, talent, money, positions and relationships అన్నిటికి దేనికి వాడావో లెక్క చెప్పాలి మరి. First question answer తో నువ్వు నీ eternity ని ఎక్కడ spend చేస్తావని decide చేస్తుంది, second question answer తో eternity లో నువ్వేం చేస్తావనేది decide చేస్తుంది.

ఈ రెండు questions కి ఏమి answers చెప్తే pass అవుతావో నీకు తెలుసు.

మరి నువ్వు ready నా ?

 • విగ్రహారాధన
 • యేసు ప్రభువు వారు మనకు బదులుగా భారమైన సిలువను మోసారు. అవి కరుకైన నిలువు, అడ్డు దుంగలు మాత్రమే. ఇక ఆ సిలువ రూపమును(విగ్రహమును) మనము మెడలో వేసుకొని మోయాల్సిన అవసరం లేదు.

  'దేనిరూపము నయినను విగ్రహమునయినను నీవు చేసికొనకూడదు; వాటికి సాగిలపడకూడదు వాటిని పూజింపకూడదు. నిర్గమ 20:4

  ఆయన సిలువ...

 • నీ నడత నిన్నెక్కడికి నడిపిస్తుంది? ...... ప్రవర్తనలో మాదిరి
 • నీ ¸యౌవనమునుబట్టి ఎవడును నిన్ను తృణీకరింపనియ్యకుము గాని, మాటలోను, ప్రవర్తనలోను, ప్రేమలోను, విశ్వాసములోను, పవిత్రతలోను, విశ్వాసులకు మాదిరిగా ఉండుము. 1తిమోతి 4:12

  ప్రవర్తన అంటే? చూపులు, తలంపులు,మాటలు, క్రియలు అన్నింటి సమూహమే ప్రవర్తన.

  చూపులలో పరిశుద్ధతను కోల్పోతే? తలంపులలో పరి...

 • పదిమంది కుష్టురోగుల ప్రార్ధన
 • యేసు ప్రభువా, మమ్ము కరుణించుమని కేకలు వేసిరి. లూకా 17:13

  • కుష్టు పాపమునకు సాదృశ్యము • కుష్టు సోకిన వారు, పాలెం వెలుపల జీవించాలి. వారినెవరూ తాక కూడదు. • ఒకవేళ వారు బాగుపడితే, యాజకులకు తమ దేహాలను కనుపరచుకొని, మోషే నిర్ణయించిన కానుక సమర్పించి, ఆ తరువాత సమాజములో చేరాలి. •...

  • లవ్ & ట్రూ లవ్ ...... (ప్రేమలో మాదిరి)
  • నీ ¸యౌవనమునుబట్టి ఎవడును నిన్ను తృణీకరింపనియ్యకుము గాని, మాటలోను, ప్రవర్తనలోను, ప్రేమలోను, విశ్వాసములోను, పవిత్రతలోను, విశ్వాసులకు మాదిరిగా ఉండుము. 1తిమోతి 4:12

   'ప్రేమ' ప్రపంచ భాషల్లో అత్యంత శక్తివంత మైన పదం. నేటికినీ మనిషి ప్రేమను నిర్వచించడానికి ప్రయత్నిస్తూనే వున్నాడు. దాని అర్ధమ...

  • విసుగక పట్టుదలతో చేయు ప్రార్ధన
  • "దేవుడు తాను ఏర్పరచుకొనిన వారు దివారాత్రులు తన్నుగూర్చి మొఱ్ఱపెట్టుకొను చుండగా వారికి న్యాయము తీర్చడా?" లూకా 18:7

   DL మూడి అనే దైవజనుని కొంత మంది ప్రశ్నించారట మీ విజయ రహస్యమేమిటని?

   దానికి ఆయన 7 కారణాలున్నాయి అని చెప్తూ... 1. ప్రార్ధన 2. ప్రార్ధన 3. ప్రార్ధన 4. ప్రార్ధన 5. ప్రార్ధన ...

 • విశ్వాసమే నీ విజయం
 • విశ్వాసంలో మాదిరి

  నీ ¸యౌవనమునుబట్టి ఎవడును నిన్ను తృణీకరింపనియ్యకుము గాని, మాటలోను, ప్రవర్తనలోను, ప్రేమలోను, విశ్వాసములోను, పవిత్రతలోను, విశ్వాసులకు మాదిరిగా ఉండుము. 1తిమోతి 4:12

  జార్జ్ ముల్లర్ గారి అనాధ ఆశ్రమంలో ఒకరోజు వంటవాడు ఈరాత్రి పిల్లలకు పెట్టడానికి ఏమి లేదని చెప్పాడు...

 • పవిత్రతలో మాదిరి
 • నీ ¸యౌవనమునుబట్టి ఎవడును నిన్ను తృణీకరింపనియ్యకుము గాని, మాటలోను, ప్రవర్తనలోను, ప్రేమలోను, విశ్వాసములోను, పవిత్రతలోను, విశ్వాసులకు మాదిరిగా ఉండుము. 1తిమోతి 4:12

  *దేవుడే స్వయంగా తెలియజేస్తున్నాడు. ఆయన పరిశుద్ధుడని.

  నేను మీ దేవుడనైన యెహోవాను; నేను పరిశుద్ధుడను గనుక మీరు పరిశుద...

 • నా కృప నీకు చాలును
 • నా కృప నీకు చాలును. 2 కొరింది 12:9

  కృప అంటే? "అర్హత లేనివాడు అర్హునిగా ఎంచ బడడమే కృప."

  దొంగ దోచుకోవడానికి వచ్చి దొరికిపోయాడు. అతనిని ఏమి అనకుండా క్షమించి విడచి పెట్టేస్తే అది జాలి, దయ అని చెప్పొచ్చు. అట్లా కాకుండా అతనికి భోజనం పెట్టి, బస్ చార్జీలు ఇచ్చి పంపిస్తే? అది కృప.

  ...

 • ఆరాధనలో పాటించాల్సిన కనీస క్రమశిక్షణ - వస్త్రధారణ


 • స్త్రీ పురుష వేషం వేసుకోనకూడదు. పురుషుడు స్త్రీ వేషం వేసుకోనకూడదు.ఆలాగు చేయువారందరూ నీ దేవుడైన యెహోవాకు హేయులు. ద్వితీ 22:5.

  గమనిచారా? బైబుల్ గ్రంధం క్లియర్ గా చెబుతుంది స్త్రీ పురుష వేషం వేయకూడదు పురుషుడు స్త్రీ వేషం వేయకూడదు అనగా స్త్రీ పురుషుని వలె వస్త్రధారణ చే...

 • హృదయ కుమ్మరింపు ప్రార్థన

 • నీవు లేచి రేయి మొదటి జామున మొఱ్ఱపెట్టుము నీళ్లు కుమ్మరించునట్లు ప్రభువు సన్నిధిని నీ హృదయమును కుమ్మరించుము నీ పసిపిల్లల ప్రాణముకొరకు నీ చేతులను ఆయన తట్టు ఎత్తుము ప్రతి వీధిమొగను ఆకలిగొని వారు మూర్ఛిల్లుచున్నారు
  విలాపవాక్యములు 2:19

  -నీవు లేవాలి.
  ఎక్కడ నుండి? ఆధ్యాత్మ...

 • హెబ్రీ పత్రిక ధ్యానం
 • అధ్యాయాలు 13 వచనములు 303

  రచించిన తేది : క్రీ.శ. 70

  మూల వాక్యాలు :హెబ్రీయులకు 1:3-4 “ఆయన దేవుని మహిమ యొక్క తేజస్సును, ఆయన తత్వముయొక్క మూర్తి మంతమునై యుండి, తన మహత్తుగల మాటచేత సమస్తమును నిర్వహించుచు, పాపముల విషయములో శుద్ధీకరణము తానే చేసి, దేవదూతల కంటె ఎంత శ్రేష్ఠమైన నామము పొందెనో వారికంటె...

 • మలాకీ గ్రంథ ధ్యానం
 • గ్రంథ కర్త: మలాకి 1:1 ప్రకారం మలాకీ ప్రవక్త అని వ్రాయబడియుంది.

  రచించిన తేదీ: క్రీ.పూ. 440 మరియు 400||సం మధ్య రచించి ఉండవచ్చు.

  అధ్యాయాలు : 4, వచనములు : 55

  రచించిన ఉద్దేశం: దేవుడు తన ప్రజల పట్ల ఎటువంటి ఉద్దేశం కలిగి ఉన్నాడో దానిని ముందుగానే ప్రవక్త యైన మలాకీ ద్వారా తెలియజేసి...

 • ఎజ్రా గ్రంథం
 • అధ్యాయాలు : 10, వచనములు : 280

  రచించిన తేది, కాలం : క్రీ.పూ. 457-444 సం||లో ఈ గ్రంధం వ్రాయబడింది.

  మూల వాక్యాలు: 3:11 “వీరు వంతు చొప్పున కూడి యెహోవా దయాళుడు, ఇశ్రాయేలీయుల విషయమై ఆయన కృప నిరంతరము నిలుచునని పాడుచు యెహోవాను స్తుతించిరి. మరియు యెహోవా మందిరముయొక్క పునాది వేయబడుట చూచి, జ...

 • యోబు గ్రంథం
 • అధ్యాయాలు : 42, వచనములు : 1070

  గ్రంథకర్త : ఎవరో తెలియదు.

  రచించిన తేది : దాదాపు 1800-1500 సం. క్రీ.పూ

  మూల వాక్యాలు : 1:21

  రచించిన ఉద్ధేశం: బైబెల్ గ్రంథంలో ఉన్న పుస్తకాలలో యోబు గ్రంథం ప్రత్యేకమైనది. ఈ గ్రంథంలో ఓ చక్కటి తత్వశాస్త్రం ఇమిడి ఉంది మరియు నీతిమంతులకు శ్రమలు...

 • ఎస్తేరు గ్రంథం
 • అధ్యాయాలు : 10, వచనములు : 167

  గ్రంథకర్త : మొర్దెకైగా (9:29) (రచనా శైలిని తీసికొని ఈ పుస్తకమును ఎజ్రాయో, నెహెమ్యాయో వ్రాసి యుండవచ్చు) రచించిన తేది : దాదాపు 133 సం. క్రీ.పూ

  మూల వాక్యాలు : 4:14 “నీవు ఈ సమయమందు ఏమియు మాటలాడక మౌనముగానున్న యెడల యూదులకు సహాయమును విడుదలయు మరియొక దిక్కును...

Daily Bible Verse
"ఆత్మయు పెండ్లి కుమార్తెయు రమ్ము అని చెప్పు చున్నారు; వినువాడును రమ్ము అని చెప్పవలెను; దప్పి గొనిన వానిని రానిమ్ము; ఇచ్ఛయించువానిని జీవజలమును ఉచితముగా పుచ్చుకొననిమ్ము." ప్రకటన గ్రంథం 22:17
Daily Bible Quote
"సరిగా ప్రత్యుత్తరమిచ్చినవానికి దానివలన సంతో షము పుట్టును సమయోచితమైన మాట యెంత మనోహరము!" సామెతలు 15:23
Apr - May 2013 Vol. 3 Issue. 4
Magazine
Whats New
Classic Christmas Songs Player

Listen to the Assorted Classic Christmas Songs click here . You can submit a song. Write to us on info@sajeevavahini.com

Telugu Bible Lite

Download Telugu Bible Lite for all android mobiles on Google Play Store Download

Download PDF Bible

Download Telugu and English parallel bible as PDF for free on this link PDF Parallel Bible Download Here.

Download Telugu Audio Bible for free

You can now download the entire telugu audio bible for free on this link Telugu Audio Bible Download Here

Telugu Cross Reference Bible

Telugu Bible update now with Cross Reference

Update to New Look

Sajeeva Vahini has increased its appearance in the Homepage and design.

Telugu Audio Bible

Telugu Audio Bible is updated for all the scriptures.. Read & Listen. Now!! its Free..

Telugu Bible Online

Telugu Bible Online version has been improved for readers convenience.

Explore

© సజీవ వాహిని - Sajeeva Vahini 2009-2016. info@sajeevavahini.com

Sajeeva Vahini

,

Chennai

Tamilnadu

600091 India
+91-8867-8888-99

Note: Please email any information for any suspected content/audio subject to piracy/copyright act on this website can be considered. Which can help us to improve better.