క్రీస్తునందు ప్రియమైన పాఠకులకు శుభములు, పరిశుద్ధుడు పరమాత్ముడైన యేసు క్రీస్తు ప్రభువు మనతో చేసిన నిత్య నిబంధన ఏ విధంగా మన జీవితాలలో నెరవేరింది మరియు మన శేష జీవితంలో ఏ విధంగా నెరవేరబోతుంది అనే అంశాలను ఈ వార్తమానం లో గమనిద్దాం. యేసు క్రీస్తు ప్రభువు ఒకనాడు వస్తాడు అని, తన నిబంధనను మన యెడల స్థిరపరుస్తాడు అని యెషయా భక్తుని ద్వారా దేవుడు ముందుగానే ప్రవచించి యెషయా 56:6 లో “విశ్రాంతిదినమును అపవిత్రపరచకుండ ఆచరించుచు నా నిబంధనను ఆధారము చేసికొనుచు యెహోవాకు దాసులై యెహోవా నామమును ప్రేమించుచు ఆయనకు పరిచర్య చేయవలెనని ఆయన పక్షమున చేరు అన్యులను నా పరిశుద్ధ పర్వతమునకు తోడుకొని వచ్చెదను”.

పరిశుద్ధ గ్రంథంలో గమనించి నట్లయితే ఆదాము నుండి అబ్రహాము వరకు దేవుడు వాగ్ధానం చేసాడు. ఆదాముతో దేవుడు చేసిన వాగ్ధానం ఆది 1:28 ప్రకారం “దేవుడు వారిని ఆశీర్వదించెను; ఎట్లనగామీరు ఫలించి అభివృద్ధిపొంది విస్తరించి భూమిని నిండించి దానిని లోపరచుకొనుడి”. అదే విధంగా నోవహుతో కూడా ఆది 9:8-17 “భూమి మీద నున్న సమస్త శరీరులకు నా నిబంధనను స్థిరపరుస్తాను అని ఒక గురుతుగా” వాగ్ధానం చేసాడు. కాని అబ్రహాముతో రెండు వాగ్ధానాలు చేసాడు. ఆది 13:16 “మరియు నీ సంతానమును భూమిమీదనుండు రేణు వులవలె విస్తరింప చేసెదను; ఎట్లనగా ఒకడు భూమి మీద నుండు రేణువులను లెక్కింప గలిగిన యెడల నీ సంతానమును కూడ లెక్కింప వచ్చును.” మరియు ఆది 15:5 “నీవు ఆకాశమువైపు తేరిచూచి నక్షత్రములను లెక్కించుటకు నీ చేతనైతే లెక్కించుమని చెప్పి నీ సంతానము ఆలాగవునని చెప్పెను”. ఈ రెండు వాగ్ధానాలలో రాబోయే సంతానమునకు అనగా రాబోయే సంతతికి ముందుగా అబ్రహాముతో చేసిన నిబంధనను జ్ఞాపకం చేస్తున్నాయి. ఈ రెండు వాగ్ధానాలు ఒకే విధమైన తాత్పర్యం ఉండవచ్చు కాని లోతైన ఆత్మీయ మర్మం దాగి ఉంది. ఈ రెండు వాగ్ధానాలాలో మొదటిది శరీర సంబంధమైన వాగ్ధానం మరొకటి ఆత్మ సంబంధమైన వాగ్ధానం అనగా భూలోక సంబంధమైన వాగ్ధానం మరియు పరలోక సంబంధమైన వాగ్ధానం.

శరీర సంబంధమైన వాగ్ధానాన్ని తన జీవితంలో నెరవేర్చుటకు శరీర సంబంధమైన సున్నతిని ఒక గురుతుగా వేసి ఆది 17:7,8 ప్రకారం నీకును నీ తరువాత నీ సంతానమునకును దేవుడనై యుండునట్లు, నాకును నీకును, నీ తరువాత వారి తరములలో నీ సంతతికిని మధ్య నా నిబంధన నిత్య నిబంధనగా స్థిరపరచెదను అని తెలియజేశాడు. శరీర సంబంధమైన వాగ్ధానం ద్వారా కనాను దేశమును నిత్య స్వాస్థ్యముగా అనుగ్ర -హించాడు. ఆత్మ సంబంధమైన వాగ్ధానాన్ని నెరవేర్చుటకు రక్తాన్ని బలిపీఠం పై రక్తం చిందింపబడింది. ఎట్లనగా తన యేకైక కుమారుడైన ఇస్సాకుకు మారుగా ఆది 22:13 ప్రకారం ఒక పోట్టేలును దహబలిగా అర్పించెను. ఆనాడు యెహోవా దేవుడు ఆ పర్వతము మీద చేసిన వాగ్ధానమును జ్ఞాపకము చేసుకొని ఇశ్రాయేలీయుల యెడల అనగా యాకోబు సంతతినంతటిని ఆశీర్వదించెను. అబ్రహాము ఆ వాగ్ధానాన్ని విశ్వసించాడు అది అతనికి నీతిగా ఎంచబడింది. అతనికే కాకుండా తరువాత సంతతికి కూడా ఆ నీతి ధానముగా కృపా బాహుళ్యత వలన ఆశీర్వదించబడ్డారు. పై చదవబడిన వచనం యెషయా 56:6 ప్రకారం అన్యులైన మనలను తన పరిశుద్ధ పర్వతమునకు నడిపించి మనకు కూడా ఆ వాగ్ధానాన్ని నెరవేరుస్తాను అని తెలియజేస్తున్నాడు. అనగా పాపముల చేత అపరాధములచేత చచ్చిన మనలను ఇప్పుడు క్రీస్తుతో కూడా బ్రదికించెను, బ్రదికించి అన్యులైన మనకు ఇప్పుడు శరీర సంబంధమైన సున్నతి లేకుండా, క్రీస్తు ద్వారా ఒక్కసారే సిలువ పై మరణించి, మరణపు ముల్లును విరచి, ఒక నూతన నిబంధనను స్థిరపరచాడు. ఎట్లనగా ఎఫెసీ 2:11-13 ప్రకారం అన్యులైన మనము ఇశ్రాయేలీయులతో సహా పౌరులం కానప్పటికీ, పరదేశులును, వాగ్ధాన నిబంధన లేని పరజనులును, నిరీక్షణలేని వారముగా అనగా మునుపు దూరస్తులమైన మనలను ఇప్పుడు క్రీస్తులో సమీపస్తులుగా చేసికొని ఆ నిబంధనను స్థిరపరచాడు.

ఆత్మ సంబంధమైన వాగ్ధానమునకు రక్తమును శరీరమునుండి వేరుపరచి శరీర సంబంధమైన వాగ్ధానమునకు శరీరం దున్నబడి అర్పించాడు. అనగా ఆత్మ సంబంధమైన వాగ్ధానముగా తన రక్తాన్ని ఆఖరి బొట్టు వరకు కార్చి రక్షణను మనకు అనుగ్రహించాడు. ఇట్లు ఆత్మ సంబంధమైన వాగ్ధానాన్ని నెరవేర్చి శరీర సంబంధమైన వాగ్ధానముగా తన శరీరాన్ని మరణములో నుండి జీవములోనికి అనగా పునరుత్థానం ద్వారా దానిని నెరవేర్చాడు. ఈ నూతన నిబంధన ద్వారా రక్షణ మరియు తన నిత్య రాజ్యము నూతన యెరూషలేమునకు చేరుతాము అనే నిరీక్షణ కలిగింది. ఇదే ఆ పరిశుద్ధ పర్వతం.

క్రీస్తు శరీరం సంఘమును సూచిస్తుంది, ఈ సంఘంలో ఉన్న మనకే ఈ వాగ్ధానం నేరవేర్తుంది కాని వేరుగా ఉన్నవారికి నెరవేరదు. అందుకే ఒకే సంఘమునకు సభ్యత్వం కలిగి ఉండడం అది నీకు మేలు. ఈ సంఘమునకు శిరస్సు క్రీస్తు. యేసు క్రీస్తు ఏ విధంగా మహిమ శరీరం గా ఎత్తబడ్డాడో ఆయన మరల వచినప్పుడు అదే విధంగా ఈ సంఘం కూడా ఎత్తబడుతుంది. అప్పుడే సంఘము ద్వారా ఎత్తబడిన మనం ఆ పరిశుద్ధ పర్వతముపై అనగా నూతన యెరూషలేములో ఉంటాము అనే నిరీక్షణ కలిగి యుండగలం. అందుకే ఎఫెసీ 5:22-27 ప్రకారం క్రీస్తు సంఘమును ప్రేమించి, అది కళంకమైనను ముడతయైనను అట్టిది మరి ఏదైననూ లేక, పరిశుధ్ధమైనదిగాను, నిర్దోషమైనదిగాను మహిమగల సంఘముగా ఉండవలెనని కోరుతున్నాడు. అందువలెనే సిలువలో పలికిన ఆరవ మాట సమాప్తమైనది, అనగా ఈ నిబంధనను నెరవేర్చెను అని తనను తాను సమర్పించుకున్నాడు. పస్కా బలి, పాప పరిహారార్ధ బలి, సర్వాంగ దహన బలి, అపరాధ పరిహారార్ధ బలి, సమాధాన బలి వీటికి బదులుగా అనగా వాటికి మారుగా తనను తాను అర్పించుకున్నాడు.

ప్రియ చదువరీ, ఆనాడు ఇశ్రాయేలీయులకు చేసిన వాగ్ధానం ప్రకారం ప్రకటన 7:4 లో పన్నెండు గోత్రములనుండి పన్నెండు వేలమందిని లెక్కించాడు. అనగా లక్షా నలువది నాలుగు వేల మంది. అంతేకాకుండా మన అన్యులైన జీవితాలో మనలను లెక్కింపలేని గొప్ప జనసమూహంగా తన పరిశుద్ధ పరమునకు మనలను పిలిచిన వాని గుణాతిశయమును ఏమని వర్ణించగలం. పరిశుద్ధుడు పరమాత్ముడైన దేవుడు మన జీవితాల్లో ఆట్టి కృప దయచేసిన విధానమును జ్ఞాపకము చేసికొని ఇంకా ఉచితంగా ఇచ్చిన రక్షణ పొందకుండా నిర్ల్యక్షము చేస్తుంటే వ్యర్ధం. నిత్య నిబంధనను దేవునిని బట్టి అట్టి కృపకు రక్షణకు పాత్రులవుదురు గాక. ఆమేన్.

toilax 5mg toilax 01 toilax spc

 • క్రీస్తును సంపూర్ణంగా తెలుసుకోవడమే క్రైస్తవ జీవిత గమ్యం
 • మనుష్యులు సాధారణంగా చేసే పొరపాటు ఏంటంటే “తాను ఏది సాధించాలి అని అనుకున్తున్నాడో దానిని మరచిపోవడం”. ఇది నిజం. ప్రత్యేకంగా క్రైస్తవ విశ్వాసంలో మనం గమనించ వచ్చు. ఇలా మరచి పోవడం మనకు మామూలే. ఎప్పుడు మనం మన జీవిత గమ్యం ఉద్దేశం ఏంటో, దాని కోసం ఎప్పుడు ప్రయాసపడుతూ ఉండాలి.

  క్రైస్తవ గమ్యం ఏంటి? ఓ ...

 • విగ్రహారాధన
 • యేసు ప్రభువు వారు మనకు బదులుగా భారమైన సిలువను మోసారు. అవి కరుకైన నిలువు, అడ్డు దుంగలు మాత్రమే. ఇక ఆ సిలువ రూపమును(విగ్రహమును) మనము మెడలో వేసుకొని మోయాల్సిన అవసరం లేదు.

  'దేనిరూపము నయినను విగ్రహమునయినను నీవు చేసికొనకూడదు; వాటికి సాగిలపడకూడదు వాటిని పూజింపకూడదు. నిర్గమ 20:4

  ఆయన సిలువ...

 • నీ నడత నిన్నెక్కడికి నడిపిస్తుంది? ...... ప్రవర్తనలో మాదిరి
 • నీ ¸యౌవనమునుబట్టి ఎవడును నిన్ను తృణీకరింపనియ్యకుము గాని, మాటలోను, ప్రవర్తనలోను, ప్రేమలోను, విశ్వాసములోను, పవిత్రతలోను, విశ్వాసులకు మాదిరిగా ఉండుము. 1తిమోతి 4:12

  ప్రవర్తన అంటే? చూపులు, తలంపులు,మాటలు, క్రియలు అన్నింటి సమూహమే ప్రవర్తన.

  చూపులలో పరిశుద్ధతను కోల్పోతే? తలంపులలో పరి...

 • పదిమంది కుష్టురోగుల ప్రార్ధన
 • యేసు ప్రభువా, మమ్ము కరుణించుమని కేకలు వేసిరి. లూకా 17:13

  • కుష్టు పాపమునకు సాదృశ్యము • కుష్టు సోకిన వారు, పాలెం వెలుపల జీవించాలి. వారినెవరూ తాక కూడదు. • ఒకవేళ వారు బాగుపడితే, యాజకులకు తమ దేహాలను కనుపరచుకొని, మోషే నిర్ణయించిన కానుక సమర్పించి, ఆ తరువాత సమాజములో చేరాలి. •...

  • లవ్ & ట్రూ లవ్ ...... (ప్రేమలో మాదిరి)
  • నీ ¸యౌవనమునుబట్టి ఎవడును నిన్ను తృణీకరింపనియ్యకుము గాని, మాటలోను, ప్రవర్తనలోను, ప్రేమలోను, విశ్వాసములోను, పవిత్రతలోను, విశ్వాసులకు మాదిరిగా ఉండుము. 1తిమోతి 4:12

   'ప్రేమ' ప్రపంచ భాషల్లో అత్యంత శక్తివంత మైన పదం. నేటికినీ మనిషి ప్రేమను నిర్వచించడానికి ప్రయత్నిస్తూనే వున్నాడు. దాని అర్ధమ...

 • విశ్వాసమే నీ విజయం
 • విశ్వాసంలో మాదిరి

  నీ ¸యౌవనమునుబట్టి ఎవడును నిన్ను తృణీకరింపనియ్యకుము గాని, మాటలోను, ప్రవర్తనలోను, ప్రేమలోను, విశ్వాసములోను, పవిత్రతలోను, విశ్వాసులకు మాదిరిగా ఉండుము. 1తిమోతి 4:12

  జార్జ్ ముల్లర్ గారి అనాధ ఆశ్రమంలో ఒకరోజు వంటవాడు ఈరాత్రి పిల్లలకు పెట్టడానికి ఏమి లేదని చెప్పాడు...

 • పవిత్రతలో మాదిరి
 • నీ ¸యౌవనమునుబట్టి ఎవడును నిన్ను తృణీకరింపనియ్యకుము గాని, మాటలోను, ప్రవర్తనలోను, ప్రేమలోను, విశ్వాసములోను, పవిత్రతలోను, విశ్వాసులకు మాదిరిగా ఉండుము. 1తిమోతి 4:12

  *దేవుడే స్వయంగా తెలియజేస్తున్నాడు. ఆయన పరిశుద్ధుడని.

  నేను మీ దేవుడనైన యెహోవాను; నేను పరిశుద్ధుడను గనుక మీరు పరిశుద...

 • నా కృప నీకు చాలును
 • నా కృప నీకు చాలును. 2 కొరింది 12:9

  కృప అంటే? "అర్హత లేనివాడు అర్హునిగా ఎంచ బడడమే కృప."

  దొంగ దోచుకోవడానికి వచ్చి దొరికిపోయాడు. అతనిని ఏమి అనకుండా క్షమించి విడచి పెట్టేస్తే అది జాలి, దయ అని చెప్పొచ్చు. అట్లా కాకుండా అతనికి భోజనం పెట్టి, బస్ చార్జీలు ఇచ్చి పంపిస్తే? అది కృప.

  ...

 • ఆరాధనలో పాటించాల్సిన కనీస క్రమశిక్షణ - వస్త్రధారణ


 • స్త్రీ పురుష వేషం వేసుకోనకూడదు. పురుషుడు స్త్రీ వేషం వేసుకోనకూడదు.ఆలాగు చేయువారందరూ నీ దేవుడైన యెహోవాకు హేయులు. ద్వితీ 22:5.

  గమనిచారా? బైబుల్ గ్రంధం క్లియర్ గా చెబుతుంది స్త్రీ పురుష వేషం వేయకూడదు పురుషుడు స్త్రీ వేషం వేయకూడదు అనగా స్త్రీ పురుషుని వలె వస్త్రధారణ చే...

 • హృదయ కుమ్మరింపు ప్రార్థన

 • నీవు లేచి రేయి మొదటి జామున మొఱ్ఱపెట్టుము నీళ్లు కుమ్మరించునట్లు ప్రభువు సన్నిధిని నీ హృదయమును కుమ్మరించుము నీ పసిపిల్లల ప్రాణముకొరకు నీ చేతులను ఆయన తట్టు ఎత్తుము ప్రతి వీధిమొగను ఆకలిగొని వారు మూర్ఛిల్లుచున్నారు
  విలాపవాక్యములు 2:19

  -నీవు లేవాలి.
  ఎక్కడ నుండి? ఆధ్యాత్మ...

 • హెబ్రీ పత్రిక ధ్యానం
 • అధ్యాయాలు 13 వచనములు 303

  రచించిన తేది : క్రీ.శ. 70

  మూల వాక్యాలు :హెబ్రీయులకు 1:3-4 “ఆయన దేవుని మహిమ యొక్క తేజస్సును, ఆయన తత్వముయొక్క మూర్తి మంతమునై యుండి, తన మహత్తుగల మాటచేత సమస్తమును నిర్వహించుచు, పాపముల విషయములో శుద్ధీకరణము తానే చేసి, దేవదూతల కంటె ఎంత శ్రేష్ఠమైన నామము పొందెనో వారికంటె...

 • మలాకీ గ్రంథ ధ్యానం
 • గ్రంథ కర్త: మలాకి 1:1 ప్రకారం మలాకీ ప్రవక్త అని వ్రాయబడియుంది.

  రచించిన తేదీ: క్రీ.పూ. 440 మరియు 400||సం మధ్య రచించి ఉండవచ్చు.

  అధ్యాయాలు : 4, వచనములు : 55

  రచించిన ఉద్దేశం: దేవుడు తన ప్రజల పట్ల ఎటువంటి ఉద్దేశం కలిగి ఉన్నాడో దానిని ముందుగానే ప్రవక్త యైన మలాకీ ద్వారా తెలియజేసి...

 • ఎజ్రా గ్రంథం
 • అధ్యాయాలు : 10, వచనములు : 280

  రచించిన తేది, కాలం : క్రీ.పూ. 457-444 సం||లో ఈ గ్రంధం వ్రాయబడింది.

  మూల వాక్యాలు: 3:11 “వీరు వంతు చొప్పున కూడి యెహోవా దయాళుడు, ఇశ్రాయేలీయుల విషయమై ఆయన కృప నిరంతరము నిలుచునని పాడుచు యెహోవాను స్తుతించిరి. మరియు యెహోవా మందిరముయొక్క పునాది వేయబడుట చూచి, జ...

 • యోబు గ్రంథం
 • అధ్యాయాలు : 42, వచనములు : 1070

  గ్రంథకర్త : ఎవరో తెలియదు.

  రచించిన తేది : దాదాపు 1800-1500 సం. క్రీ.పూ

  మూల వాక్యాలు : 1:21

  రచించిన ఉద్ధేశం: బైబెల్ గ్రంథంలో ఉన్న పుస్తకాలలో యోబు గ్రంథం ప్రత్యేకమైనది. ఈ గ్రంథంలో ఓ చక్కటి తత్వశాస్త్రం ఇమిడి ఉంది మరియు నీతిమంతులకు శ్రమలు...

 • ఎస్తేరు గ్రంథం
 • అధ్యాయాలు : 10, వచనములు : 167

  గ్రంథకర్త : మొర్దెకైగా (9:29) (రచనా శైలిని తీసికొని ఈ పుస్తకమును ఎజ్రాయో, నెహెమ్యాయో వ్రాసి యుండవచ్చు) రచించిన తేది : దాదాపు 133 సం. క్రీ.పూ

  మూల వాక్యాలు : 4:14 “నీవు ఈ సమయమందు ఏమియు మాటలాడక మౌనముగానున్న యెడల యూదులకు సహాయమును విడుదలయు మరియొక దిక్కును...

Daily Bible Verse
"నా చిన్నపిల్లలారా, మీరు పాపము చేయకుండు టకై యీ సంగతులను మీకు వ్రాయుచున్నాను. ఎవడైనను పాపము చేసినయెడల నీతిమంతుడైన యేసుక్రీస్తు అను ఉత్తరవాది తండ్రియొద్ద మనకున్నాడు." 1 యోహాను 2:1
Daily Bible Quote
"ఇనుముచేత ఇనుము పదునగును అట్లు ఒకడు తన చెలికానికి వివేకము పుట్టించును." సామెతలు 27:17
Apr - May 2013 Vol. 3 Issue. 4
Magazine
Whats New
Classic Christmas Songs Player

Listen to the Assorted Classic Christmas Songs click here . You can submit a song. Write to us on info@sajeevavahini.com

Telugu Bible Lite

Download Telugu Bible Lite for all android mobiles on Google Play Store Download

Download PDF Bible

Download Telugu and English parallel bible as PDF for free on this link PDF Parallel Bible Download Here.

Download Telugu Audio Bible for free

You can now download the entire telugu audio bible for free on this link Telugu Audio Bible Download Here

Telugu Cross Reference Bible

Telugu Bible update now with Cross Reference

Update to New Look

Sajeeva Vahini has increased its appearance in the Homepage and design.

Telugu Audio Bible

Telugu Audio Bible is updated for all the scriptures.. Read & Listen. Now!! its Free..

Telugu Bible Online

Telugu Bible Online version has been improved for readers convenience.

Explore

© సజీవ వాహిని - Sajeeva Vahini 2009-2017. info@sajeevavahini.com

Sajeeva Vahini

,

Chennai

Tamilnadu

600091 India
+91-8867-8888-99

Note: Please email any information for any suspected content/audio subject to piracy/copyright act on this website can be considered. Which can help us to improve better.