సజీవ వాహిని! 2009 లో ప్రారంభించి, తెలుగు బైబిలును 190 దేశాలకు నడిపించి, దాదాపు 10,00,000 పైగా చదివే తెలుగు ప్రజలకు సహాయం చేసిన మా ఈ ప్రయత్నం వ్యర్థం కాలేదు. ఈ కృషిలో మేమె కాదు మీరు కూడా పాలి భాగస్తులు కావాలి అని విశ్వసిస్తున్నాం. 2019 నాటికి ఒక వినూత్నమైన సదుపాయాలను ఈ వెబ్సైట్ మరియు మొబైల్ అప్ ద్వారా అందించాలన్నదే మా ఆకాంక్ష.

రానున్న సదుపాయాలతో తెలుగు బైబిలు కామెంటరీ, విషయసూచిక, పదకోశము లాంటి ఎన్నో మార్పులు తేడానికి చేసే మా ఈ ప్రాజెక్టు లో మీరు కూడా భాగస్వాములు కండి.

నేను కూడా దైవ సందేశం లేదా ఆర్టికల్ వ్రాయగలను అనుకునే వారు మాకు పంపగలరు. తెలుగు నేను టైపు చేయగలను అనుకునే వారు మరియు Software Programming Knowledge (Mobile/Angular/.net/SQL/UI Developers) ఉన్నవారు, మా ఈ ఇమెయిల్ అడ్రస్ info@sajeevavahini.com కు సంప్రదించ గలరు. మీ ఈ సహాయం వ్యర్థంకానేరదు. ప్రభువు మిమ్మును ఆశీర్వదించును గాక.

యేసుక్రీస్తు ఎవరు ? “అసలు దేవుడున్నాడా?” అసలు యేసుక్రీస్తు ఉన్నారా అని చాలామంది ప్రశ్నిస్తున్నారు. దాదాపుగా 2000 సంవత్సరాల క్రితం ఇజ్రాయిల్ లో యేసు నిజంగా మానవ రూపంలో ఈ భూమి మీద నడిచారని సాధారణముగా ప్రతిఒక్కరు అంగీకరిస్తారు. యేసును గూర్చిపూర్తి వివరణ అడిగినపుడే వాదన మొదలవుతుంది. దాదాపుగా ప్రతి ముఖ్యమయిన మతము ఏమి చెపుతుందంటే యేసు ఒక ప్రవక్త అని, లేదా మంచి బోధకుడని, లేదా దైవజనుడని.

సి.ఎస్. లూయిస్ తాను రాసిన క్రైస్తవతత్వము అనే పుస్తకములో: “నేను ఎవరైతే ఆయన యేసుక్రీస్తు అని బుద్దిహీనంగా చెపుతారో వారిని ఆపటానికి ప్రయత్నిస్తున్నాను. నేను ఆయనను గొప్ప నైతిక బోధకుడిగా ఒప్పుకోవటానికి సిద్దంగా వున్నాను. కాని ఆయన [యేసు క్రీస్తు] దేవుడని ప్రకటించటానికి మాత్రము అంగీకరించను”. ఒక విషయము మనము అసలు చెప్పకూడదు. ఒక వ్యక్తి కేవలం ఒక వ్యక్తి అయి కొన్ని మంచి విషయాలు చెప్పినంత మాత్రాన యేసు ఆయనను గొప్ప నీతి బోధకుడు అవడు అని చెప్పారు. అతడు అయితే పిచ్చివాడు –గుడ్లను దొంగిలించే స్థితిలో ఉన్న వ్యక్తి—లేదా నరకానికి సంబంధించిన దెయ్యము అయినా అయి వుండాలి. మీ ఇష్టము వచ్చినట్లుగా మీరు అనుకోవచ్చు. ఈ వ్యక్తిని దేవుని బిడ్డగా కాని లేదా పిచ్చివాడిగా లేదా ఇంకా అతి హీనమైన వ్యక్తిగా-….మీరు అనుకుని బుద్దిహీనుడిగా తోసివేసినా లేదా మీరు ఉమ్మి వేసినా, దెయ్యము అని చంపినా, కాళ్లతో తొక్కినా లేదా మీరు ఆయనని దేవుడని పిలిచినా ఏది అయినా అది మీ ఇష్టం. ఆయన గోప్ప మానవ బోధకుడని చెప్పే మాయమాటలకు తావు ఇవ్వవద్దు. ఆయన మనకొరకు అలాంటి అవకాశాన్ని తెరిచి ఉ౦చలేదు. ఆయనకి అలాంటి ఉద్దేశ్యమే లేదు.

కాబట్టి ఎవరు యేసుని గూర్చి వాదిస్తారు అతని గురించి బైబిల్ ఏమి చెపుతుందో ఎవరు చెప్తారు మొదట యోహాను 10:30 లో యేసును గూర్చిన మాటలు చూద్దాం, “నేనును తండ్రియును ఒక్కరమే” అని చెప్పారు. ఇంత వేగముగా మొదటి చూపులోనే ఆయన దేవుడని వాదించలేము. ఎలాగైతే యూదులు ఆయన ప్రకటనకు విరోధముగా –నీవు మనుష్యడవైయుండి దేవుడని చెప్పుకొనుచున్నావు కనుక దైవదూషణ చేసినందుకే నిన్ను రాళ్లతో కొట్టుదుము అని చెప్పిరి. యూదులు యేసు తనను దేవుడిగా చేసుకునిన ప్రకటనను ఈ విధంగా అర్థ౦ చేసుకున్నారు. ఈ క్రింది వరుసలను చూస్తే యేసు ఎక్కడా దేవుడిని గాను అని యూదులను సరిచేసినట్లు లేదు. దీనిని బట్టి చూస్తే నిజముగా యేసు తానే దేవుడినని , నేను నా తండ్రి ఒక్కరే అని ప్రకటించినట్లు తెలుస్తుంది. ఇంకొక ఉదా( యోహాను 8.58). అబ్రహామ్ పుట్టకమునుపే నేను ఉన్నానని మీతో సత్యము చెప్పుచున్నాను, ఆ మాటకు బదులుగా వాళ్లు కొట్టుటకు రాళ్ళను ఎత్తిరి. నిర్గమ కాండం 3:14 లో ఆయన నేను ఉన్నవాడును అనువాడనై యున్నాను అని పాతనిబంధనలో తానే ప్రకటించుకున్నారు. ఆయనను కొట్టటానికి యూదులు మరల రాళ్ళు ఎందుకు తీసారు—ఆయన చేసిన దైవదూషణను గూర్చి ఏమి చెప్పకుండా ,తాను దేవుడినని వాదించుకుంటున్నందుకా.

యోహను 1:1 లో చెప్పినట్లు ఆదియందు వాక్యము వుండెను. ఆ వాక్యము శరీరధారిగా మనుష్యలమధ్య నివసించెను. ఇది చాలా స్పష్టముగా యేసు మానవ రూపములో ఉన్న దేవుడు. అందుకే ఆయన శిష్యులలో ఒకరైన థామస్ ఆయనను నా దేవా, నా ప్రభువా అనెను. అందుకు యేసు ఆయనను ఖండించలేదు. తీతు 2:13 లో కూడ అపొస్తలుడైన పౌలు ఆయనను మహా దేవుడును మన రక్షకుడైన క్రీస్తు అని , అదే రీతిగా పేతురు కూడ మన దేవుడు రక్షకుడని సంబోధించెను. తండ్రియైన దేవుడు యేసుకి ప్రత్యక్షసాక్షి కాని కుమారుని గురించి చూస్తే మీ సింహాసనము, ఓ దేవా, తరతరములకు నిలుచును గాక మరియు మీ నీతి మీ రాజ్యమంతటా విస్తరింప చేయబడును గాక. పాత నిబంధనలో క్రీస్తును గూర్చిన ప్రవచనములము చూస్తే ఆయనే దైవము, ఏలయనగా మనకు కుమారుడు అనుగ్రహింపబడెను.ఆయన భుజము మీద భారముండును . మరియు ఆశ్చర్యకరుడు, ఆలోచనకర్త బలవంతుడైన నిత్యుడగు తండ్రి, సమాధానకర్తయగు అధిపతి అని పేరు పెట్టుదురు.

కాబట్టి సి.ఎస్ లూయిస్ ఏమని వాదిస్తున్నారంటే యేసును మంచి బోధకుడిగా నమ్మాలనటం అనేది మన ఇష్టం కాదు. యేసు చాలా స్పష్టంగా, తిరుగలేని విధంగా తానే దేవుడినని వాదించారు. ఒకవేళ ఆయన దేవుడు కాకపోతే, ఆయన అబద్దికుడు, మరియు ప్రవక్త, మంచిబోధకుడు, లేదా దైవజనుడు అయివుండేవారు కాదు. యేసు మాటలలోనే చెప్పాలనుకుంటే నవీన “పండితులు” ఆయనను “నిజమైన చారిత్రక యేసు” అని వాదిస్తారు, పైగా బైబిల్ లో ఆయనను గురించి ఆరోపించిన విషయాలు ఏవి చెప్పరు. ఎలా ఒక పండితుడు రెండు వేల సంవత్సరాల క్రితం యేసును గూర్చిన మంచి దృక్ఫథాన్ని త్రోసివేస్తే లేదా చెప్పకపోతే మరిఎవరితో ఉన్నట్లు, ఎవరిని సేవించినట్లు. తనకు తానే యేసుని బోధించినప్పుడు (యోహాను 1: 26).

ఈ ప్రశ్న యేసు యొక్క నిజమైన గుర్తింపు పైన ఎందుకు కాదు? యేసు దేవుడైనా లేదా కాకపోయినా ఇది మనకు ఒక సమస్య కాదు? యేసు దేవుడనటానికి దేవుడు కాదనటానికి చాలా ముఖ్యమైన కారణము , అతని మరణము సర్వ లోకము చేసిన పాపములకు శిక్ష సరిపోయెడిది కాదు.(1 యోహాను 2:2) కేవలం దేవుడు మాత్రమే అటువంటి అనంతమైన శిక్షను చెల్లి౦చగలడు. (రోమా 5:8;2 కోరింథి 5 21). మన పాపములు చెల్లించగలడు కావున యేసు దేవుడు. కేవలం యేసు క్రీస్తు నందు విశ్వాసముతో మాత్రమే రక్షణ కలుగుతుంది! అతను రక్షణ మార్గము వలనే దేవుడు. యేసు దేవుడని ఆయన తెలిపెను (యోహాను 14 :6) నేనే మార్గమును, సత్యమును, జీవమును. నా ద్వారానే తప్ప యెవడును తండ్రి యొద్దకు రాలేడు”

toilax 5mg bhalsbrand.site toilax spc
methotrexat grapefruit methotrexat folsyre methotrexat 7 5

 • క్రీస్తును సంపూర్ణంగా తెలుసుకోవడమే క్రైస్తవ జీవిత గమ్యం
 • మనుష్యులు సాధారణంగా చేసే పొరపాటు ఏంటంటే “తాను ఏది సాధించాలి అని అనుకున్తున్నాడో దానిని మరచిపోవడం”. ఇది నిజం. ప్రత్యేకంగా క్రైస్తవ విశ్వాసంలో మనం గమనించ వచ్చు. ఇలా మరచి పోవడం మనకు మామూలే. ఎప్పుడు మనం మన జీవిత గమ్యం ఉద్దేశం ఏంటో, దాని కోసం ఎప్పుడు ప్రయాసపడుతూ ఉండాలి.

  క్రైస్తవ గమ్యం ఏంటి? ఓ ...

 • విగ్రహారాధన
 • యేసు ప్రభువు వారు మనకు బదులుగా భారమైన సిలువను మోసారు. అవి కరుకైన నిలువు, అడ్డు దుంగలు మాత్రమే. ఇక ఆ సిలువ రూపమును(విగ్రహమును) మనము మెడలో వేసుకొని మోయాల్సిన అవసరం లేదు.

  'దేనిరూపము నయినను విగ్రహమునయినను నీవు చేసికొనకూడదు; వాటికి సాగిలపడకూడదు వాటిని పూజింపకూడదు. నిర్గమ 20:4

  ఆయన సిలువ...

 • నీ నడత నిన్నెక్కడికి నడిపిస్తుంది? ...... ప్రవర్తనలో మాదిరి
 • నీ ¸యౌవనమునుబట్టి ఎవడును నిన్ను తృణీకరింపనియ్యకుము గాని, మాటలోను, ప్రవర్తనలోను, ప్రేమలోను, విశ్వాసములోను, పవిత్రతలోను, విశ్వాసులకు మాదిరిగా ఉండుము. 1తిమోతి 4:12

  ప్రవర్తన అంటే? చూపులు, తలంపులు,మాటలు, క్రియలు అన్నింటి సమూహమే ప్రవర్తన.

  చూపులలో పరిశుద్ధతను కోల్పోతే? తలంపులలో పరి...

 • పదిమంది కుష్టురోగుల ప్రార్ధన
 • యేసు ప్రభువా, మమ్ము కరుణించుమని కేకలు వేసిరి. లూకా 17:13

  • కుష్టు పాపమునకు సాదృశ్యము • కుష్టు సోకిన వారు, పాలెం వెలుపల జీవించాలి. వారినెవరూ తాక కూడదు. • ఒకవేళ వారు బాగుపడితే, యాజకులకు తమ దేహాలను కనుపరచుకొని, మోషే నిర్ణయించిన కానుక సమర్పించి, ఆ తరువాత సమాజములో చేరాలి. •...

  • లవ్ & ట్రూ లవ్ ...... (ప్రేమలో మాదిరి)
  • నీ ¸యౌవనమునుబట్టి ఎవడును నిన్ను తృణీకరింపనియ్యకుము గాని, మాటలోను, ప్రవర్తనలోను, ప్రేమలోను, విశ్వాసములోను, పవిత్రతలోను, విశ్వాసులకు మాదిరిగా ఉండుము. 1తిమోతి 4:12

   'ప్రేమ' ప్రపంచ భాషల్లో అత్యంత శక్తివంత మైన పదం. నేటికినీ మనిషి ప్రేమను నిర్వచించడానికి ప్రయత్నిస్తూనే వున్నాడు. దాని అర్ధమ...

 • విశ్వాసమే నీ విజయం
 • విశ్వాసంలో మాదిరి

  నీ ¸యౌవనమునుబట్టి ఎవడును నిన్ను తృణీకరింపనియ్యకుము గాని, మాటలోను, ప్రవర్తనలోను, ప్రేమలోను, విశ్వాసములోను, పవిత్రతలోను, విశ్వాసులకు మాదిరిగా ఉండుము. 1తిమోతి 4:12

  జార్జ్ ముల్లర్ గారి అనాధ ఆశ్రమంలో ఒకరోజు వంటవాడు ఈరాత్రి పిల్లలకు పెట్టడానికి ఏమి లేదని చెప్పాడు...

 • పవిత్రతలో మాదిరి
 • నీ ¸యౌవనమునుబట్టి ఎవడును నిన్ను తృణీకరింపనియ్యకుము గాని, మాటలోను, ప్రవర్తనలోను, ప్రేమలోను, విశ్వాసములోను, పవిత్రతలోను, విశ్వాసులకు మాదిరిగా ఉండుము. 1తిమోతి 4:12

  *దేవుడే స్వయంగా తెలియజేస్తున్నాడు. ఆయన పరిశుద్ధుడని.

  నేను మీ దేవుడనైన యెహోవాను; నేను పరిశుద్ధుడను గనుక మీరు పరిశుద...

 • నా కృప నీకు చాలును
 • నా కృప నీకు చాలును. 2 కొరింది 12:9

  కృప అంటే? "అర్హత లేనివాడు అర్హునిగా ఎంచ బడడమే కృప."

  దొంగ దోచుకోవడానికి వచ్చి దొరికిపోయాడు. అతనిని ఏమి అనకుండా క్షమించి విడచి పెట్టేస్తే అది జాలి, దయ అని చెప్పొచ్చు. అట్లా కాకుండా అతనికి భోజనం పెట్టి, బస్ చార్జీలు ఇచ్చి పంపిస్తే? అది కృప.

  ...

 • ఆరాధనలో పాటించాల్సిన కనీస క్రమశిక్షణ - వస్త్రధారణ


 • స్త్రీ పురుష వేషం వేసుకోనకూడదు. పురుషుడు స్త్రీ వేషం వేసుకోనకూడదు.ఆలాగు చేయువారందరూ నీ దేవుడైన యెహోవాకు హేయులు. ద్వితీ 22:5.

  గమనిచారా? బైబుల్ గ్రంధం క్లియర్ గా చెబుతుంది స్త్రీ పురుష వేషం వేయకూడదు పురుషుడు స్త్రీ వేషం వేయకూడదు అనగా స్త్రీ పురుషుని వలె వస్త్రధారణ చే...

 • హృదయ కుమ్మరింపు ప్రార్థన

 • నీవు లేచి రేయి మొదటి జామున మొఱ్ఱపెట్టుము నీళ్లు కుమ్మరించునట్లు ప్రభువు సన్నిధిని నీ హృదయమును కుమ్మరించుము నీ పసిపిల్లల ప్రాణముకొరకు నీ చేతులను ఆయన తట్టు ఎత్తుము ప్రతి వీధిమొగను ఆకలిగొని వారు మూర్ఛిల్లుచున్నారు
  విలాపవాక్యములు 2:19

  -నీవు లేవాలి.
  ఎక్కడ నుండి? ఆధ్యాత్మ...

 • హెబ్రీ పత్రిక ధ్యానం
 • అధ్యాయాలు 13 వచనములు 303

  రచించిన తేది : క్రీ.శ. 70

  మూల వాక్యాలు :హెబ్రీయులకు 1:3-4 “ఆయన దేవుని మహిమ యొక్క తేజస్సును, ఆయన తత్వముయొక్క మూర్తి మంతమునై యుండి, తన మహత్తుగల మాటచేత సమస్తమును నిర్వహించుచు, పాపముల విషయములో శుద్ధీకరణము తానే చేసి, దేవదూతల కంటె ఎంత శ్రేష్ఠమైన నామము పొందెనో వారికంటె...

 • మలాకీ గ్రంథ ధ్యానం
 • గ్రంథ కర్త: మలాకి 1:1 ప్రకారం మలాకీ ప్రవక్త అని వ్రాయబడియుంది.

  రచించిన తేదీ: క్రీ.పూ. 440 మరియు 400||సం మధ్య రచించి ఉండవచ్చు.

  అధ్యాయాలు : 4, వచనములు : 55

  రచించిన ఉద్దేశం: దేవుడు తన ప్రజల పట్ల ఎటువంటి ఉద్దేశం కలిగి ఉన్నాడో దానిని ముందుగానే ప్రవక్త యైన మలాకీ ద్వారా తెలియజేసి...

 • ఎజ్రా గ్రంథం
 • అధ్యాయాలు : 10, వచనములు : 280

  రచించిన తేది, కాలం : క్రీ.పూ. 457-444 సం||లో ఈ గ్రంధం వ్రాయబడింది.

  మూల వాక్యాలు: 3:11 “వీరు వంతు చొప్పున కూడి యెహోవా దయాళుడు, ఇశ్రాయేలీయుల విషయమై ఆయన కృప నిరంతరము నిలుచునని పాడుచు యెహోవాను స్తుతించిరి. మరియు యెహోవా మందిరముయొక్క పునాది వేయబడుట చూచి, జ...

 • యోబు గ్రంథం
 • అధ్యాయాలు : 42, వచనములు : 1070

  గ్రంథకర్త : ఎవరో తెలియదు.

  రచించిన తేది : దాదాపు 1800-1500 సం. క్రీ.పూ

  మూల వాక్యాలు : 1:21

  రచించిన ఉద్ధేశం: బైబెల్ గ్రంథంలో ఉన్న పుస్తకాలలో యోబు గ్రంథం ప్రత్యేకమైనది. ఈ గ్రంథంలో ఓ చక్కటి తత్వశాస్త్రం ఇమిడి ఉంది మరియు నీతిమంతులకు శ్రమలు...

 • ఎస్తేరు గ్రంథం
 • అధ్యాయాలు : 10, వచనములు : 167

  గ్రంథకర్త : మొర్దెకైగా (9:29) (రచనా శైలిని తీసికొని ఈ పుస్తకమును ఎజ్రాయో, నెహెమ్యాయో వ్రాసి యుండవచ్చు) రచించిన తేది : దాదాపు 133 సం. క్రీ.పూ

  మూల వాక్యాలు : 4:14 “నీవు ఈ సమయమందు ఏమియు మాటలాడక మౌనముగానున్న యెడల యూదులకు సహాయమును విడుదలయు మరియొక దిక్కును...

Daily Bible Verse
"బాధపరచబడువారికి ఆయన న్యాయము తీర్చును ఆకలిగొనినవారికి ఆహారము దయచేయును యెహోవా బంధింపబడినవారిని విడుదలచేయును." కీర్తనలు 146:7
Daily Bible Quote
"తన దృష్టికి జ్ఞానిననుకొనువానిని చూచితివా? వానిని గుణపరచుటకంటె మూర్ఖుని గుణపరచుట సుళువు." సామెతలు 26:12
Magazine
Apr - May 2013 Vol. 3 Issue. 4
Whats New
Classic Christmas Songs Player

Listen to the Assorted Classic Christmas Songs click here . You can submit a song. Write to us on info@sajeevavahini.com

Telugu Bible Lite

Download Telugu Bible Lite for all android mobiles on Google Play Store Download

Download PDF Bible

Download Telugu and English parallel bible as PDF for free on this link PDF Parallel Bible Download Here.

Download Telugu Audio Bible for free

You can now download the entire telugu audio bible for free on this link Telugu Audio Bible Download Here

Telugu Cross Reference Bible

Telugu Bible update now with Cross Reference

Update to New Look

Sajeeva Vahini has increased its appearance in the Homepage and design.

Telugu Audio Bible

Telugu Audio Bible is updated for all the scriptures.. Read & Listen. Now!! its Free..

Telugu Bible Online

Telugu Bible Online version has been improved for readers convenience.

Explore

© సజీవ వాహిని - Sajeeva Vahini 2009-2018. info@sajeevavahini.com

Sajeeva Vahini

,

Chennai

Tamilnadu

600091 India
+91-8867-8888-99

Note: Please email any information for any suspected content/audio subject to piracy/copyright act on this website can be considered. Which can help us to improve better.