Daily Bible Verse
"విశ్వాసములేకుండ దేవునికి ఇష్టుడైయుండుట అసాధ్యము; దేవునియొద్దకు వచ్చువాడు ఆయన యున్నాడనియు, తన్ను వెదకువారికి ఫలము దయచేయువాడనియు నమ్మవలెను గదా. "
హెబ్రీయులకు 11:6
Daily Bible Quote
"పట్టపగలగువరకు వేకువ వెలుగు తేజరిల్లునట్లు నీతిమంతుల మార్గము అంతకంతకు తేజరిల్లును," సామెతలు 4:18
Whats New
Whatsapp Share Feature Updated

New direct Whatsapp Share is available for Daily Verse, Quote and Devotion

Download PDF Bible

Download Telugu and English parallel bible as PDF for free on this link PDF Parallel Bible Download Here.

Download Telugu Audio Bible for free

You can now download the entire telugu audio bible for free on this link Telugu Audio Bible Download Here

Telugu Cross Reference Bible

Telugu Bible update now with Cross Reference

Telugu Audio Bible

Telugu Audio Bible is updated for all the scriptures.. Read & Listen. Now!! its Free..

Explore
Celebrating the Blessed and Glorious 10 Years of Sajeeva Vahini since 2009. Its been a decade now for Telugu Bible Online!. Thank you for your prayers and support to reach millions across the globe.
Anniversary Update: Read Telugu Bible with Chain and Cross References Online!. Click Here!. Introducing Daily Inspirations along with Daily Devotions on Home Page.
Share on Whatsapp Daily Inspiration

నా ఉద్యానవనముమీద విసరుడి, దాని పరిమళములు వ్యాపింపజేయుడి (పరమ 4:16).

ఆ అధ్యాయంలో కనిపించే సుగంధ ద్రవ్యాల వెనుక చాలా అర్థం ఉంది. అగరు అనేది చేదైన పదార్థం. అది చేదైన పదార్థాల్లో ఉండే మాధుర్యాన్ని గురించి చెబుతూ ఉంటుంది. ఈ చేదు తియ్యదనం అనుభవించిన వాళ్ళకే అర్థమవుతుంది. గోపరసం అనే పదార్థాన్ని చనిపోయిన వాళ్ళను సిద్దపరిచేందుకు వాడతారు. ఇది మరణానికి సూచనగా ఉంది. స్వార్థం, గర్వం, పాపం ఒక మనిషి చనిపోయినప్పుడు ఆ హృదయంలో నిండే సువాసనకి ఈ గోపరసం సూచనగా ఉంది.

తమ అంతరంగాలపై, వదనాలపై సిలువలోని దీనత్వాన్ని, పవిత్రతను కలిగి ఉండే క్రైస్తవులలో అనిర్వచనీయమైన అందం, ఆనందం ఏదో కదలాడుతూ ఉంటుంది. ఒకప్పుడు వారిలో రాజ్యమేలిన లక్షణమేదో ఇప్పుడు నశించిపోయి వారు క్రీస్తు పాదాలవద్ద ఉన్నారనడానికి ఇది ఒక పరిశుద్ద సాక్ష్యం. విరిగి నలిగిన హృదయాలలో ఉండే ఆకర్షణ, దీనమనస్సులోనుండి వెలువడే నిశ్శబ్ద సంగీతం, విరబూసిన పూరెమ్మపై మంచు బిందువులు నిలిచి దానికి చేకూర్చే వింత శోభ.

పరిమళ తైలం అనే సుగంధ ద్రవ్యం వేడిచేయడం వల్ల తయారవుతుంది. అగ్నిజ్వాలల గుండెల్లో నుండి పైకెగసే సుగంధ మేఘమే ఈ పరిమళ తైలం. ఏ హృదయంలోని మాధుర్యం శ్రమల వేడిమికి ఆవిరై వ్యాపించిందో ఆ హృదయానికి పరిమళ తైలం సూచనగా ఉంది. ఆ సుగంధపు ఆవిరి స్తుతి ప్రార్థనల పొగలుగా పైకి లేస్తుంది. మనం మన హృదయపు పరిమళాన్నీ,సౌరభాన్నీ, మాధుర్యాన్నీ వెలువరిస్తున్నామా?

దేవా, నీలోని సౌరభం నా ద్వారా వ్యాపించేలా నన్ను నీతో కలసి ఉండనీ.

పిట్టకథ ఒకటి పర్షియా ప్రాంతానిది
మట్టిముద్ద కథ వినండి;
ఘుమఘుమలాడుతూ ఆ ప్రాంతమంతా
పరీమళాలు నింపుతూ, పరవశింపజేస్తూ
కనిపించింది ఓ ప్రయాణికుడికి
"ఎవరు నీవు? మేలి ముసుగులో ఉన్న
అత్తరు పన్నీరువా సామర్కండు సంపెంగ నూనెవా?"
"కాదు, కాదంది" ఆ మట్టిముద్ద
మట్టిముద్దను మాత్రమే నేనంది

"విరిసిన ఈ సుగంధం మరి నీకెక్కడిది?"
"విప్పి చెబుతా వినండి ఈ వింత రహస్యం
విరబూసిన గులాబీతో చేశాను స్నేహం"
చిత్రం ఈ చిన్న కథ.
షారోను గులాబీతో కలిసి ఉండేవారు
వారెంత సామాన్యులైనా
పరిమళాలు విరజిమ్ముతుంటారు
ప్రభూ, నేను నీనుండి సువాసనలు
సంగ్రహించి వేదజల్లేలా
సదా నీతో సన్నిహితంగా ఉండనియ్యి.

Share on Whatsapp Daily Devotion - నాలుగు ధర్మశాస్త్రాలు ఏవి?

నాలుగు ధర్మశాస్త్రాలు యేసుక్రీస్తునందలి విశ్వాసము ద్వారా లభ్యమయే రక్షణ యొక్క శుభ సమాచారాన్ని పంచుకునే ఒక మార్గం. సువార్తలో ఉన్న ముఖ్యమైన సమాచారాన్ని పొందుపరిచే ఒక సరళమయిన విధానం ఇది.

దేవుడు నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాడు మరియు నీ జీవితం కోసమని ఆయన వద్ద ఒక అద్భుతమైన ప్రణాళిక ఉంది” అన్నది నాలుగు ధర్మశాస్త్రాలలో మొదటిది. “దేవుడు లోకమును ఎంతో ప్రేమించెను. కాగా ఆయన తన అద్వితీయకుమారునిగా పుట్టిన వానియందు విశ్వాసముంచు ప్రతివాడును నశింపక నిత్యజీవము పొందునట్లు ఆయన అనుగ్రహించెను” అని యోహాను 3:10 మనకి చెప్తుంది. “గొఱ్ఱెలకు జీవము కలుగుటకును అది సమృద్ధిగా కలుగుటకును నేను వచ్చితినని మీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నాను” అని యేసు వచ్చిన కారణాన్ని మనకి యోహాను 10:10 తెలుపుతుంది. దేవుని ప్రేమనుంచి మనలని అడ్డుకుంటున్నది ఏది? మనకి ఒక సమృద్ధిగల జీవితం ఉండటాన్ని ఆపుతున్నది ఏది?

నాలుగు ఆధ్యాత్మిక ధర్మశాస్త్రాలలో రెండవది, “విధేయత పాపం వల్ల కళంకపడింది కాబట్టి అది దేవుని వద్ద నుంచి విడిపోయింది” అన్నది. దాని ఫలితంగా మన జీవితాలకైన దేవుని ప్రణాళికని మనం తెలిసికోలేం. “ అందరును పాపము చేసి దేవుడు అనుగ్రహించు మహిమను పొందలేక పోవుచున్నారు” అంటూ ఈ సమాచారాన్ని రోమీయులు 3:23 ధృవీకరిస్తుంది. “పాపానికి జీతము మరణము” అని రోమీయులు 6:23 పాపానికి గల పర్యవసానాన్ని మనకి తెలుపుతుంది.

తనతో సహవాసం ఉండటానికి దేవుడు మనలను సృష్టించేడు. ఏమైనప్పటికీ పాపాన్ని లోకంలోకి మానవజాతి తెచ్చింది కాబట్టి అది దేవుని వద్దనుండి విడిపోయింది. మనం తనతో ఉండాలని దేవుడు ఉద్దేశించిన సంబంధాన్ని మనం నాశనం చేసేం. పరిష్కారం ఏమిటి?

ఆధ్యాత్మిక ధర్మశాస్త్రాల్లో మూడవది “ మన పాపానికి దేవుని ఏర్పాటు ఒక్క ఏసుక్రీస్తే” అన్నది. యేసుక్రీస్తు ద్వారా మన పాపాలు క్షమించబడి మనం దేవునితో ఒక యుక్తమైన సంబంధాన్ని మరల పొందుతాము. “అయితే దేవుడు మన యెడల తన ప్రేమను వెల్లడిపరచుచున్నాడు; ఎట్లనగా మనమింకా పాపులమైయుండగానే క్రీస్తు మనకోసము చనిపోయెను” అని రోమీయులు 15:3-4 మనకి చెప్తుంది. “అదేమనగా లేఖనముల ప్రకారము క్రీస్తు మన పాపముల నిమిత్తము మృతి పొందెను. సమాధి చేయబడెను. లేఖనముల ప్రకారము మూడవ దినమున లేపబడెను” అని తెలియజేస్తూ రక్షింపబడటానికి మనకి తెలిసికోవలిసిన మరియు నమ్మవలిసిన అవసరం ఉందని 1 కొరింధీయులు 15:3-4 సెలవిస్తుంది. యోహాను 14:6 లో రక్షణకి తను ఒక్కడే మార్గమని యేసు తానే యోహాను 14:6 లో ప్రకటిస్తాడు, “నేనే మార్గమును, సత్యమును, జీవమును; నా ద్వారానే తప్ప యెవడును తండ్రి యొద్దకి రాడు.” రక్షణ యొక్క ఈ అద్భుతమైన వరాన్ని నేను ఎలా పొందగలను?

ఆధ్యాత్మిక ధర్మశాస్త్రాలలో నాలుగవది, “రక్షణ యొక్క వరాన్ని మరియు మన జీవితాల కొరకైన దేవుని అద్భుతమైన ప్రణాళికని తెలుసుకోవడానికి మనం మన విశ్వాసాన్ని యేసుక్రీస్తుపైనే ఉంచాలి” అన్నది. దీన్ని యోహాను 1:12 మనకి వర్ణిస్తుంది, “తన్ను ఎందరంగీకరించితిరో, వారికందరికి, అనగా తన నామమందు విశ్వాసముంచినవారికి దేవుని పిల్లలగుటకు ఆయన అధికారము అనుగ్రహించెను.” అపొస్తలుల కార్యములు 16:31 “ ప్రభువైన యేసునందు విశ్వాసముంచుము.” అని దీన్ని చాలా స్పష్టంగా చెప్తుంది. “మీరు విశ్వాసము ద్వారా కృపచేతనే రక్షింపబడియున్నారు”( ఎఫెసీయులు 2:8-9).

మీ రక్షకునిగా మీరు కనుక యేసుక్రీస్తుని నమ్మాలనుకుంటే ఈ క్రింద ఉన్న వాక్యాలని దేవునితో చెప్పండి. ఈ వాక్యాలని చెప్పడంతో అవి మిమ్ము రక్షింపవు గానీ క్రీస్తుపైన విశ్వాసముంచడం మిమ్ము రక్షిస్తుంది. ఈ ప్రార్థన దేవునియందు మీ విశ్వాసాన్ని వ్యక్తపరచడానికి మరియు మీ రక్షణకి వీలు కల్పించినందుకు ఆయనకి కృతజ్ఞతాస్తులు అర్పించడానికి ఒక దారి మాత్రమే. “దేవా, నేను నీ పట్ల పాపం చేసేనని మరియు నేను శిక్షకి పాత్రుడనని నాకు తెలుసు. కానీ నా శిక్షని ప్రభువు యేసుక్రీస్తు తీసుకున్నాడు. దాని వల్ల ఆయనయందు ఉన్న విశ్వాసము ద్వారా నేను క్షమింపబడగలను. రక్షణ కొరకు నేను నా విశ్వాసాన్ని నీ మీద పెడుతున్నాను. నీ అద్భుతమైన మహిమ మరియు క్షమాపణ కొరకు కృతజ్ఞతలు- నిత్య జీవితం యొక్క వరం! ఆమెన్ ‍.