Card image cap
Daily Bible Verse
"విశ్వాసములేకుండ దేవునికి ఇష్టుడైయుండుట అసాధ్యము; దేవునియొద్దకు వచ్చువాడు ఆయన యున్నాడనియు, తన్ను వెదకువారికి ఫలము దయచేయువాడనియు నమ్మవలెను గదా. " - హెబ్రీయులకు 11:6
Daily Quote
"కోరిక సఫలము కాకుండుటచేత హృదయము నొచ్చును సిద్ధించిన మనోవాంఛ జీవవృక్షము." సామెతలు 13:12
Card image cap
Click to Play
సమాధానము పొందుకోవడం ఎలా? - అనుదిన వాహిని
Subscribe on Youtube
Card image cap
Share on WhatsappDaily Inspiration

ఇబ్బంది కొలిమిలో నిన్ను పరీక్షించితిని (యెషయా 48:10).

ఈ మాట కొలిమిలోని వేడినంతటినీ చల్లార్చే చల్లని వర్షపు జల్లులాగా ఉంది కదూ! అవును, దీనిపై అగ్నికీ, వేడిమికీ ఏ అధికారమూ లేదు. శ్రమలు రానీ దేవుడు నన్ను ఎన్నుకున్నాడు. పేదరికమా, నువ్వు నా గుమ్మంలోనే కాచుకుని ఉంటే ఉండు. దేవుడు నాతో నా ఇంట్లోనే ఉన్నాడు. ఆయన నన్ను ఎన్నుకున్నాడు. "అనారోగ్యమా, నువ్వు అడ్డగించగలిగితే అడ్డగించు. కాని ఔషధం నా దగ్గర సిద్ధంగా ఉంది. దేవుడు నన్ను ఎన్నుకున్నాడు. ఈ కన్నీటిలోయలో నాకేమి సంభవించినా సరే, దేవుడు నన్ను ఎన్నుకున్నాడని మాత్రం నాకు తెలుసు."

క్రైస్తవుడా, భయపడకు, యేసు నీతో ఉన్నాడు. నీ అగ్ని పరీక్షలన్నింటిలోను ఆయన ప్రత్యక్షతే నీకు ఆదరణ, క్షేమం. తన స్వంతానికి ఎన్నుకున్న వాళ్ళెవరిని ఆయన వదిలెయ్యడు. "భయపడకుడి, నేను సదాకాలము మీతో ఉన్నాను" అన్నదే ఆయన ఎన్నుకున్న వాళ్ళకు ఆయన ఇచ్చిన మాట. ఇబ్బందుల కొలిమిలో వాళ్ళకిదే ఆదరణ.

నాలో అగ్ని కొలిమి కాలుతోంది
ని ఊపిరి ఊదుతోంది
మనసంతా సలసలా కాగుతోంది
వణికిపోతూ మాడి మసైపోతోంది
ప్రచండ వేడిలో నిశ్చలంగా ఉన్నాను
"దేవుని చిత్త ప్రకారమే" అని...

Read More
Card image cap
Share on Whatsappసమాధానము పొందుకోవడం ఎలా?

సమాధానము పొందుకోవడం ఎలా? 

Audio: https://youtu.be/_hL5_A6KhkQ

 జీవితంలో సెటిల్ అవ్వాలి అని ఎవరికీ ఉండదూ? వాస్తవంగా సెటిల్ అవ్వడం అనే మాటను ఈ లోకరీతిగా ఆలోచిస్తే అన్ని విషయాల్లో సహకరించే జీవిత భాగస్వామి, ఎక్కువ సంపాదించ గలిగే ఉద్యోగం లేదా వ్యాపారం, పెద్ద ఇల్లు, ఖరీదైన జీవనశైలి. ఇవన్నీ సంతోషాన్ని కలుగజేస్తాయేమో తెలియదుగాని సమాధానం దొరకడం చాలా కష్టం కదా. సంతోషాన్ని గూర్చి వివరించమని, విజయవంతమైన వ్యాపారం చేసిన ఓ వ్యక్తిని నేను ప్రశ్న అడిగినప్పుడు అతడిచ్చిన సమాధానం - ఆస్తిపాస్తులుగాని లేదా పలుకుబడిగల వారితో స్నేహంగాని శాంతి కొరకైన తన అంతరంగంలోని తృష్ణను తృప్తిపరచలేక పోయాయి అని తన అనుభవాన్ని వివరించాడు. శ్రమ, కష్టం వీటితోనే జీవితంలో విజయం పొందగలం. మరి సమాధానం ఎలా పొందుకోగలం?

యేసు ప్రభువు తన శిష్యులతో కలిసి ప్రభురాత్రి భోజనం చేసిన తరువాత త్వరలో జరుగబోయే సంఘటనలకు, అంటే ఆయన మరణము, పునరుత్థానము, మరియు పరలోక ఆరోహణమును గూర్చిన సంగతులను వివరించి వారిని సిద్ధపరచి, వారికి కలుగబోయే శ్రమలను గూర్చి వివరించాడ...

Read More
4136 prayers for nations submitted till date.
Whatsapp Share Feature Updated

New direct Whatsapp Share is available for Daily Verse, Quote and Devotion

Download PDF Bible

Download Telugu and English parallel bible as PDF for free on this link PDF Parallel Bible Download Here.

Download Telugu Audio Bible for free

You can now download the entire telugu audio bible for free on this link Telugu Audio Bible Download Here

Telugu Cross Reference Bible

Telugu Bible update now with Cross Reference

Telugu Audio Bible

Telugu Audio Bible is updated for all the scriptures.. Read & Listen. Now!! its Free..