తన్నుతాను హెచ్చించుకొనువాడు తగ్గింపబడును (లూకా 18:14) అని బైబిల్ బోధిస్తుంటే, మిర్యాము అనే ప్రవక్త్రి తన్నుతాను హెచ్చించుకొని దేవుని నుండి శాపాన్ని పొందుకుంది (సంఖ్యా 12:1-10).

లేవీ వంశమునకు చెందిన అమ్రాము, యొకెబేదుల ఏకైక పుత్రిక మిర్యాము. మిర్యాము అనగా “పుష్ఠిగల” లేక “బలిష్ఠమైన” అని అర్థం. ఈమె దేవుని ఇల్లంతటిలో నమ్మకస్తుడైన మోషేకు, మరియు ప్రధాన యాజకుడైన అహరోనుకు తోబుట్టువు. ఈమె చిన్ననాటి నుండి విధేయత, ధైర్యము, సమయస్ఫూర్తి, దైవభక్తి కలిగిన గొప్ప వివేకవతి. ఫరో రాజు హెబ్రీ స్త్రీలకు పుట్టిన ప్రతి మగ శిశువును సంహరించ సంకల్పించినప్పుడు, పదునాలుగేండ్ల ప్రాయములో నున్న మిర్యాము మూడు నెలల పసిబాలుడైన తన తమ్ముడు మోషేను జమ్ము పెట్టెలో ఉంచి నైలునదిలో విడుచుట ద్వారా తలిదండ్రులకు విధేయత చూపింది. నదీ తీరమున కావలి కాయుటలో బాధ్యత వహించింది. ఐగుప్తు రాకుమార్తెను ఎదుర్కొని, తన తల్లినే ఆయాగా ఏర్పాటు చేయుటలో సమయస్ఫూర్తిని, ధైర్య సాహసాలను కనబరచింది. తన తల్లి ఒడిలోనే బాలుడు ఎదుగుచూ దేవుని దయలోనూ, దైవ జ్ఞానములోనూ ఎదుగుటకు అవకాశం కలిగించుట ద్వారా దైవ భక్తిగల స్త్రీగా ఎంచబడింది. నిర్గమ 2:1-10 చదివి ఈ సంగతులను తెలుసుకోవచ్చు.

మిర్యాముకు వివాహమైనట్లు గ్రంథంలో ఎక్కడా వ్రాయబడలేదు. పెండ్లి కాని స్త్రీలను గురించి పౌలు ఇలా వివరించాడు. పెండ్లికాని స్త్రీయు, కన్యకయు తాము శరీరమందును, ఆత్మయందును పవిత్రురాండ్రయి ఉండుటకు ప్రభువు కార్యములను గూర్చి చింతించుదురు. (I కొరింథీ 7:34) కాబట్టి ఈమె దైవ భక్తిని బట్టి యెహోవా దేవుడు ఆమెను ఇశ్రాయేలీయులకు నాయకురాలుగా నియమించాడు. (మీకా 6:4) ఆధునిక మహిళలమైన మనము కూడా దైవసేవ చేయుటకు వివాహము అడ్డురాదు. దైవ సేవకులను చేర్చుకొనుట, వారికి శారావలె ఆతిథ్యమిచ్చుట. మిర్యామువలే ఉత్సాహ గీతములు పాడుట ద్వారా దేవుని ప్రచురపరచ వచ్చును.

ఇశ్రాయేలియుల సుదీర్ఘ ప్రయాణములో మోషే, ఆహరోనులతో సమముగా పాటుపడి ఓ గొప్ప కార్యాన్ని సాధించిన తొలి మహిళా నాయకురాలు మిర్యాము, ప్రజలంతా ఆమె నాయకత్వాన్ని అంగీకరించారు. ఎర్ర సముద్రములో ఆశ్చర్యకార్యం జరిగినప్పుడు మోషే గొంతెత్తి నినాదం చేశాడు. (నిర్గమ 15:1) అట్టి తరుణములో స్త్రీ అనే సంకోచం లేకుండా, వయస్సు కూడా లెక్క చేయక తంబుర చేతబూని పంక్తిలో ముందు నిలచి యెహోవాను గానం చేయండని స్త్రీలను పురికొల్పింది. వారు కూడా ఆమె మాటకు విధేయులై చప్పట్లు కొట్టుచూ దేవుని ఘనపరచుచూ తమ ప్రయాణాన్ని కొనసాగించారు.

యవ్వనంలో తమ్ముడైన మోషేను కాపాడుటలో విజయం సాధించింది. కనాను యాత్రలో నాయకురాలిగా తన పాత్రను సమర్థ వంతంగా నిర్వర్తించి దేవునికి రాయబారిగా, ప్రవక్త్రిగా తన గౌరవాన్ని నిలబెట్టుకుంది. అన్ని రంగాల్లో సబలవలే వ్యవహరిస్తూ కూడా మిర్యాము తన సహజ దుర్భలత్వాన్ని పోగొట్టుకొనలేదు. మోషే కూషు దేశపు స్త్రీని వివాహమాడిన సందర్భంలో తన అక్కసునంతా వెళ్ళగ్రక్కి హద్దుమీరి ప్రవర్తించింది. మోషేను సాత్వికునిగా ఎంచి అతనితో దేవుడు ముఖాముఖిగా మాట్లాడడం, మిర్యాము, ఆహరోనులతో దర్శనాల ద్వారా మాట్లాడడం నచ్చని ఈ స్త్రీ తమ్ముడు రెండో వివాహం, అది కూడా అన్యురాలిని చేసుకోవడాన్ని నిరసించింది. తన ఘనతను చాటుకుంది. గర్వాన్ని అణచి గద్దెలు దింపి గడ్డిమేయించే శక్తి సంపన్నుడైన దేవుడు ఈమె విషయంలో మిన్నకుంటాడా, దేవుని కోపాగ్నికి గురియైన మిర్యాము నాయకత్వాన్ని కోల్పోవడమే గాక, భయంకరమైన కుష్ఠు వ్యాధికి గురియై ఆమె శక్తిహీనమైంది. మధుర గీతాలను ఆలపించిన ఆమె నోటి నుండి అపవిత్రురాలను అని అరిచే పరిస్థితి కలిగింది. ధైర్యశాలియైన నాయకురాలు 6,00,000 జనాంగముకు దూరపర్చడమైంది. ఇన్ని జరిగాక పశ్చాత్తాపంతో నిండిన మోషే నాయకత్వాన్ని అంగీకరించి “నా ప్రభువా” అని తమ్ముని పిలువగా అతడు ఆమెకై దేవునికి మొరపెట్టాడు. మిర్యాము స్వస్థత నొంది దేవుని ఘనపరచింది. ఆమె అతిశయంవల్ల ఇశ్రాయేలీయుల ప్రయాణం ఏడు రోజులు స్తంభించిపోయింది.

సర్వాన్ని కోల్పోయిన నాయకురాలు 100 సం.లు నిండినదై వాగ్ధాన దేశాన్ని చేరకుండానే సర్వ సమాజం మధ్యన మొదటి నెలలో సీను అరణ్యములో కాదేషు వద్ద చనిపోయి పాతిపెట్టబడింది (సంఖ్యా 20:1)

 • క్రీస్తును సంపూర్ణంగా తెలుసుకోవడమే క్రైస్తవ జీవిత గమ్యం
 • మనుష్యులు సాధారణంగా చేసే పొరపాటు ఏంటంటే “తాను ఏది సాధించాలి అని అనుకున్తున్నాడో దానిని మరచిపోవడం”. ఇది నిజం. ప్రత్యేకంగా క్రైస్తవ విశ్వాసంలో మనం గమనించ వచ్చు. ఇలా మరచి పోవడం మనకు మామూలే. ఎప్పుడు మనం మన జీవిత గమ్యం ఉద్దేశం ఏంటో, దాని కోసం ఎప్పుడు ప్రయాసపడుతూ ఉండాలి.

  క్రైస్తవ గమ్యం ఏంటి? ఓ ...

 • విగ్రహారాధన
 • యేసు ప్రభువు వారు మనకు బదులుగా భారమైన సిలువను మోసారు. అవి కరుకైన నిలువు, అడ్డు దుంగలు మాత్రమే. ఇక ఆ సిలువ రూపమును(విగ్రహమును) మనము మెడలో వేసుకొని మోయాల్సిన అవసరం లేదు.

  'దేనిరూపము నయినను విగ్రహమునయినను నీవు చేసికొనకూడదు; వాటికి సాగిలపడకూడదు వాటిని పూజింపకూడదు. నిర్గమ 20:4

  ఆయన సిలువ...

 • నీ నడత నిన్నెక్కడికి నడిపిస్తుంది? ...... ప్రవర్తనలో మాదిరి
 • నీ ¸యౌవనమునుబట్టి ఎవడును నిన్ను తృణీకరింపనియ్యకుము గాని, మాటలోను, ప్రవర్తనలోను, ప్రేమలోను, విశ్వాసములోను, పవిత్రతలోను, విశ్వాసులకు మాదిరిగా ఉండుము. 1తిమోతి 4:12

  ప్రవర్తన అంటే? చూపులు, తలంపులు,మాటలు, క్రియలు అన్నింటి సమూహమే ప్రవర్తన.

  చూపులలో పరిశుద్ధతను కోల్పోతే? తలంపులలో పరి...

 • పదిమంది కుష్టురోగుల ప్రార్ధన
 • యేసు ప్రభువా, మమ్ము కరుణించుమని కేకలు వేసిరి. లూకా 17:13

  • కుష్టు పాపమునకు సాదృశ్యము • కుష్టు సోకిన వారు, పాలెం వెలుపల జీవించాలి. వారినెవరూ తాక కూడదు. • ఒకవేళ వారు బాగుపడితే, యాజకులకు తమ దేహాలను కనుపరచుకొని, మోషే నిర్ణయించిన కానుక సమర్పించి, ఆ తరువాత సమాజములో చేరాలి. •...

  • లవ్ & ట్రూ లవ్ ...... (ప్రేమలో మాదిరి)
  • నీ ¸యౌవనమునుబట్టి ఎవడును నిన్ను తృణీకరింపనియ్యకుము గాని, మాటలోను, ప్రవర్తనలోను, ప్రేమలోను, విశ్వాసములోను, పవిత్రతలోను, విశ్వాసులకు మాదిరిగా ఉండుము. 1తిమోతి 4:12

   'ప్రేమ' ప్రపంచ భాషల్లో అత్యంత శక్తివంత మైన పదం. నేటికినీ మనిషి ప్రేమను నిర్వచించడానికి ప్రయత్నిస్తూనే వున్నాడు. దాని అర్ధమ...

 • విశ్వాసమే నీ విజయం
 • విశ్వాసంలో మాదిరి

  నీ ¸యౌవనమునుబట్టి ఎవడును నిన్ను తృణీకరింపనియ్యకుము గాని, మాటలోను, ప్రవర్తనలోను, ప్రేమలోను, విశ్వాసములోను, పవిత్రతలోను, విశ్వాసులకు మాదిరిగా ఉండుము. 1తిమోతి 4:12

  జార్జ్ ముల్లర్ గారి అనాధ ఆశ్రమంలో ఒకరోజు వంటవాడు ఈరాత్రి పిల్లలకు పెట్టడానికి ఏమి లేదని చెప్పాడు...

 • పవిత్రతలో మాదిరి
 • నీ ¸యౌవనమునుబట్టి ఎవడును నిన్ను తృణీకరింపనియ్యకుము గాని, మాటలోను, ప్రవర్తనలోను, ప్రేమలోను, విశ్వాసములోను, పవిత్రతలోను, విశ్వాసులకు మాదిరిగా ఉండుము. 1తిమోతి 4:12

  *దేవుడే స్వయంగా తెలియజేస్తున్నాడు. ఆయన పరిశుద్ధుడని.

  నేను మీ దేవుడనైన యెహోవాను; నేను పరిశుద్ధుడను గనుక మీరు పరిశుద...

 • నా కృప నీకు చాలును
 • నా కృప నీకు చాలును. 2 కొరింది 12:9

  కృప అంటే? "అర్హత లేనివాడు అర్హునిగా ఎంచ బడడమే కృప."

  దొంగ దోచుకోవడానికి వచ్చి దొరికిపోయాడు. అతనిని ఏమి అనకుండా క్షమించి విడచి పెట్టేస్తే అది జాలి, దయ అని చెప్పొచ్చు. అట్లా కాకుండా అతనికి భోజనం పెట్టి, బస్ చార్జీలు ఇచ్చి పంపిస్తే? అది కృప.

  ...

 • ఆరాధనలో పాటించాల్సిన కనీస క్రమశిక్షణ - వస్త్రధారణ


 • స్త్రీ పురుష వేషం వేసుకోనకూడదు. పురుషుడు స్త్రీ వేషం వేసుకోనకూడదు.ఆలాగు చేయువారందరూ నీ దేవుడైన యెహోవాకు హేయులు. ద్వితీ 22:5.

  గమనిచారా? బైబుల్ గ్రంధం క్లియర్ గా చెబుతుంది స్త్రీ పురుష వేషం వేయకూడదు పురుషుడు స్త్రీ వేషం వేయకూడదు అనగా స్త్రీ పురుషుని వలె వస్త్రధారణ చే...

 • హృదయ కుమ్మరింపు ప్రార్థన

 • నీవు లేచి రేయి మొదటి జామున మొఱ్ఱపెట్టుము నీళ్లు కుమ్మరించునట్లు ప్రభువు సన్నిధిని నీ హృదయమును కుమ్మరించుము నీ పసిపిల్లల ప్రాణముకొరకు నీ చేతులను ఆయన తట్టు ఎత్తుము ప్రతి వీధిమొగను ఆకలిగొని వారు మూర్ఛిల్లుచున్నారు
  విలాపవాక్యములు 2:19

  -నీవు లేవాలి.
  ఎక్కడ నుండి? ఆధ్యాత్మ...

 • హెబ్రీ పత్రిక ధ్యానం
 • అధ్యాయాలు 13 వచనములు 303

  రచించిన తేది : క్రీ.శ. 70

  మూల వాక్యాలు :హెబ్రీయులకు 1:3-4 “ఆయన దేవుని మహిమ యొక్క తేజస్సును, ఆయన తత్వముయొక్క మూర్తి మంతమునై యుండి, తన మహత్తుగల మాటచేత సమస్తమును నిర్వహించుచు, పాపముల విషయములో శుద్ధీకరణము తానే చేసి, దేవదూతల కంటె ఎంత శ్రేష్ఠమైన నామము పొందెనో వారికంటె...

 • మలాకీ గ్రంథ ధ్యానం
 • గ్రంథ కర్త: మలాకి 1:1 ప్రకారం మలాకీ ప్రవక్త అని వ్రాయబడియుంది.

  రచించిన తేదీ: క్రీ.పూ. 440 మరియు 400||సం మధ్య రచించి ఉండవచ్చు.

  అధ్యాయాలు : 4, వచనములు : 55

  రచించిన ఉద్దేశం: దేవుడు తన ప్రజల పట్ల ఎటువంటి ఉద్దేశం కలిగి ఉన్నాడో దానిని ముందుగానే ప్రవక్త యైన మలాకీ ద్వారా తెలియజేసి...

 • ఎజ్రా గ్రంథం
 • అధ్యాయాలు : 10, వచనములు : 280

  రచించిన తేది, కాలం : క్రీ.పూ. 457-444 సం||లో ఈ గ్రంధం వ్రాయబడింది.

  మూల వాక్యాలు: 3:11 “వీరు వంతు చొప్పున కూడి యెహోవా దయాళుడు, ఇశ్రాయేలీయుల విషయమై ఆయన కృప నిరంతరము నిలుచునని పాడుచు యెహోవాను స్తుతించిరి. మరియు యెహోవా మందిరముయొక్క పునాది వేయబడుట చూచి, జ...

 • యోబు గ్రంథం
 • అధ్యాయాలు : 42, వచనములు : 1070

  గ్రంథకర్త : ఎవరో తెలియదు.

  రచించిన తేది : దాదాపు 1800-1500 సం. క్రీ.పూ

  మూల వాక్యాలు : 1:21

  రచించిన ఉద్ధేశం: బైబెల్ గ్రంథంలో ఉన్న పుస్తకాలలో యోబు గ్రంథం ప్రత్యేకమైనది. ఈ గ్రంథంలో ఓ చక్కటి తత్వశాస్త్రం ఇమిడి ఉంది మరియు నీతిమంతులకు శ్రమలు...

 • ఎస్తేరు గ్రంథం
 • అధ్యాయాలు : 10, వచనములు : 167

  గ్రంథకర్త : మొర్దెకైగా (9:29) (రచనా శైలిని తీసికొని ఈ పుస్తకమును ఎజ్రాయో, నెహెమ్యాయో వ్రాసి యుండవచ్చు) రచించిన తేది : దాదాపు 133 సం. క్రీ.పూ

  మూల వాక్యాలు : 4:14 “నీవు ఈ సమయమందు ఏమియు మాటలాడక మౌనముగానున్న యెడల యూదులకు సహాయమును విడుదలయు మరియొక దిక్కును...

Daily Bible Verse
"మీరు వెరవకుడి భయపడకుడి పూర్వకాలమునుండి నేను నీకు ఆ సంగతి వినిపించి తెలియజేయలేదా? మీరే నాకు సాక్షులు, నేను తప్ప వేరొక దేవు డున్నాడా? నేను తప్ప ఆశ్రయ దుర్గమేదియు లేదు, ఉన్నట్టు నే నెరుగను." యెషయా 44:8
Daily Bible Quote
"వివేకములేని సుందరస్త్రీ పంది ముక్కుననున్న బంగారు కమ్మివంటిది." సామెతలు 11:22
Apr - May 2013 Vol. 3 Issue. 4
Magazine
Whats New
Classic Christmas Songs Player

Listen to the Assorted Classic Christmas Songs click here . You can submit a song. Write to us on info@sajeevavahini.com

Telugu Bible Lite

Download Telugu Bible Lite for all android mobiles on Google Play Store Download

Download PDF Bible

Download Telugu and English parallel bible as PDF for free on this link PDF Parallel Bible Download Here.

Download Telugu Audio Bible for free

You can now download the entire telugu audio bible for free on this link Telugu Audio Bible Download Here

Telugu Cross Reference Bible

Telugu Bible update now with Cross Reference

Update to New Look

Sajeeva Vahini has increased its appearance in the Homepage and design.

Telugu Audio Bible

Telugu Audio Bible is updated for all the scriptures.. Read & Listen. Now!! its Free..

Telugu Bible Online

Telugu Bible Online version has been improved for readers convenience.

Explore

© సజీవ వాహిని - Sajeeva Vahini 2009-2017. info@sajeevavahini.com

Sajeeva Vahini

,

Chennai

Tamilnadu

600091 India
+91-8867-8888-99

Note: Please email any information for any suspected content/audio subject to piracy/copyright act on this website can be considered. Which can help us to improve better.