Card image cap
Daily Bible Verse
"నీతిమంతునికి స్తోత్రమని భూదిగంతమునుండి సంగీత ములు మనకు వినబడెను. అప్పుడు నేను అయ్యో నాకు శ్రమ నేను చెడిపోతిని చెడిపోతిని. మోసము చేయువారు మోసము చేయుదురు మోసము చేయువారు బహుగా మోసము చేయుదురు. " - యెషయా 24:16
Daily Quote
"అది తెలివిలేనివాడొకడు వచ్చుట చూచిదొంగిలించిన నీళ్లు తీపి చాటున తినిన భోజనము రుచి అని చెప్పును." సామెతలు 9:17
Card image cap
Click to Play
గెలుపుకు ఓటమికి మధ్య దూరం - అనుదిన వాహిని
Subscribe on Youtube
Sajeeva Vahini - Live Radio 24x7

Sajeeva Vahini - Radio Player
Card image cap
Share on WhatsappDaily Inspiration

పక్షిరాజు తన గూడు రేపి తన పిల్లల పైనీ అల్లాడుచు రెక్కలు చాపుకొని వాటిని పట్టుకొని తన రెక్కల మీద వాటిని మోయునట్లు యెహోవా వానీని నడిపించెను. యెహోవా మాత్రము వాని నడిపించేను. అన్యులయొక్క దేవుళ్ళలో ఏ దేవుడును ఆయనతో కూడ ఉండలేదు (ద్వితీ 32:11,12).

మన పరలోకపు తండ్రి తన సంరక్షణలో పసికందులుగా ఉన్న మనలను కొండ అంచులకు తీసుకువెళ్తాడు. ఒక్కొక్కసారి మనలను అక్కడినుండి అగాథంలోకి నెట్టివేస్తాడు కూడా. తద్వారా ఇంతవరకు మనం గ్రహించలేని ఎగిరే శక్తి మనకు ఉన్నదని గ్రహించాలి. ఈ శక్తిని మనం గ్రహించినప్పుడు ఇక జీవితాంతం హాయిగా దీనిని ఉపయోగించుకుంటాం. అయితే ఈ ప్రయత్నంలో మనకేదైనా ప్రమాదం జరిగే పరిస్థితి కనిపిస్తే ఆయన పక్షిరాజులాగా మన క్రిందికి ఎగిరివచ్చి తన బలిష్టమైన రెక్కలమీద మనలను మోసుకుని పైకి తీసుకెళ్లాడు. దేవుడు తనవాళ్ళను కనీవినీ ఎరుగని కష్టాల్లోకి నడిపించినప్పుడు ఆయనే తమను వాటినుండి విడిపిస్తాడన్న నమ్మకంతో నిశ్చింతగా ఉండవచ్చు.

దేవుడు నీ మీద ఏదన్నా బరువు పెడితే దాని క్రింద ఆయన చెయ్యి ఉంటుంది.

ఒక బ్రహ్మాండమైన మర్రిచెట్టు క్రింద ఒక చిన్న మొక్క ఉంది. దాని పైన పరుచుకుని ఉన్న మర్రిచెట్...

Read More
Card image cap
Share on Whatsappగెలుపుకు ఓటమికి మధ్య దూరం

గెలుపుకు ఓటమికి మధ్య దూరం
Audio: https://youtu.be/AxZYvSD2Mfs

విన్సెంట్ వాన్ గోహ్ డచ్ దేశానికి చెందిన ప్రముఖ చిత్రకారుడు. ప్రపంచ ప్రఖ్యాతి గాంచిన తన కళలను 19వ శతాభ్ద కాలంలో ప్రదర్శించాడు. అయితే ప్రఖ్యాతి గాంచిన వ్యక్తీ అని చెప్పబడినట్టు తన జీవితకాలంలో 900ల చిత్రాలను వేసి అమ్మకానికి పెట్టినప్పటికీ, కేవలం ఒకే ఒకటి అమ్మగలిగాడు. ఆశ్చర్యంగా ఉంది కదా. ఒకే ఒక చిత్రం అమ్మిన అతను ప్రపంచ ప్రఖ్యాతి ఎలా అయ్యాడా అనే సందేహం మీకు ఉన్నట్టు నాకు కుడా ఉంది. ఎందుకంటే, తాను అమ్మలేకపోతున్నాను అనుకోని చిత్రాలను వేయడం మానలేదు, ఎవరు నన్ను ప్రోత్సాహపరచలేదు అనుకోని తన పనిని జరిగించలేదు. తన కళను నైపున్యతను చివరి శ్వాస వరకు కొనసాగిస్తూనే ఉన్నాడు. తాను మరణించిన తరువాత అనేకులు అతని పని తనాన్ని గుర్తించారు. నేటి తరానికి తన కళ మనకు అభ్యాసాలు గా ఉపయోగపడ్డాయి.

జీవితంలో గెలుపుకు ఓటమికి మధ్య దూరం మనం నిర్ణయించుకుంటున్న ఆలోచనల్లో ఉంటుంది. మనలోని తలాంతులను ఎవరూ ప్రోత్సాహించాకపోయినా వాటిని సరైన రీతిలో ఉపయోగిస్తే అది నైపున్యతను మెరుగుపరచడమే కాకుండా మన ఆశయ సాధ...

Read More
4534 prayers for nations submitted till date.
Latest Telugu Bible Dictionary

Latest Telugu Bible Dictionary updated with 3000+ words in Telugu

Podcasts

Sajeeva Vahini Audio Devotions and Sermons are now available on Google and Apple Podcasts Click to view Podcasts

Sajeeva Vahini Online Radio

Sajeeva Vahini Audio Devotions and Sermons are now available on Youtube. Click to view Sajeeva Vahini Youtube

Sajeeva Vahini Online Radio

24x7 Online Radio is now available Live. Audio Devotions, Sermons, Christian Music, Audio Bible, and many more. Click to view Sajeeva Vahini Radio

Whatsapp Share Feature Updated

New direct Whatsapp Share is available for Daily Verse, Quote and Devotion

Download PDF Bible

Download Telugu and English parallel bible as PDF for free on this link PDF Parallel Bible Download Here.

Download Telugu Audio Bible for free

You can now download the entire telugu audio bible for free on this link Telugu Audio Bible Download Here

Telugu Cross Reference Bible

Telugu Bible update now with Cross Reference

Telugu Audio Bible

Telugu Audio Bible is updated for all the scriptures.. Read & Listen. Now!! its Free..