Daily Bible Verse
"క్రొవ్వుతో యాజకులను సంతోషపరచెదను, నా జనులు నా ఉపకార ములను తెలిసికొని తృప్తినొందుదురు; ఇదే యెహోవా వాక్కు. "
యిర్మియా 31:14
Daily Bible Quote
"హేతువులు చూపగల యేడుగురికంటె సోమరి తన దృష్టికి తానే జ్ఞానిననుకొనును" సామెతలు 26:16
Whats New
Whatsapp Share Feature Updated

New direct Whatsapp Share is available for Daily Verse, Quote and Devotion

Download PDF Bible

Download Telugu and English parallel bible as PDF for free on this link PDF Parallel Bible Download Here.

Download Telugu Audio Bible for free

You can now download the entire telugu audio bible for free on this link Telugu Audio Bible Download Here

Telugu Cross Reference Bible

Telugu Bible update now with Cross Reference

Telugu Audio Bible

Telugu Audio Bible is updated for all the scriptures.. Read & Listen. Now!! its Free..

Explore
Celebrating the Blessed and Glorious 10 Years of Sajeeva Vahini since 2009. Its been a decade now for Telugu Bible Online!. Thank you for your prayers and support to reach millions across the globe.
Anniversary Update: Read Telugu Bible with Chain and Cross References Online!. Click Here!. Introducing Daily Inspirations along with Daily Devotions on Home Page.
Share on Whatsapp Daily Inspiration

వారు ఎటుతోచక యుండిరి. శ్రమకు తాళలేక వారు యెహోవాకు మొఱ్ఱపెట్టిరి. ఆయన వారి ఆపదలో నుండి వారిని విడిపించెను (కీర్తన 107: 27,28).

ఎన్ని తాళం చెవులతో ప్రయత్నించినా తలుపు తెరుచుకోకపోతుంటే నిరాశ పడకండి. తాళంచెవుల గుత్తిలోని ఆఖరితాళం సరైన తాళమేమో.

ఎటు తోచక ఓ మూలనూ మ్లానవదనంతో నిలబడి ముందేం జరగనున్నదోనని చేతులు నలుపుకుంటూ లోకమంతా పగవారై ఉంటే ఒంటరితనంలో గుబులుగుబులుగా దిగులు పడుతున్నావా క్రైస్తవ విశ్వాసి ఎటు తోచక నువ్వు నిలిచిపోయిన ఆ మూలే దైవ శక్తి కనిపించే మహిమ వేదిక.

ఎటు తోచన ఓ మూలను దుర్భరమైన బాధ కాలుస్తుంటే ఇక సహించలేనంటూ మనస్సు మూలుగుతుంటే నిలబడిపోయావా ఎడతెరిపి లేని శ్రమ క్రుంగదీస్తుంటే కళ్ళు చీకట్లుకమ్మి ఒళ్ళు మొద్దుబారితే ఎటు తోచక నువ్ నిలిచిపోయిన ఆ మూలే క్రీస్తు ప్రేమ ప్రకాశించే మహిమా వేదిక

ఎటు తోచక ఓ మూలను మొదలుపెట్టిన పని నిరర్థకమైపోతే పూర్తి కాకుండా ఆగిపోతే మనసు తనువు భారంతో క్రుంగిపోతే పనిపూర్తి చెయ్యడానికి శక్తి కరువైతే చేతుల్లో బలంలేక వణికితే ఎటు తోచక నువ్ నిలిచిపోయిన ఆ మూలే నీ భారాన్ని మోసేవాడు నిలిచియున్నాడు.

ఎటు తోచక ఓ మూలను నిలబడ్డావా సంతోషించు ఆశ్చర్యకరమైన అద్భుతాలు చేసే శక్తి నిన్నెన్నడూ విడనాడని దైవశక్తి నీ అడుగుల్ని వెలుగులోకి నిస్సందేహంగా నడిపించే పరమ శక్తి ఎదురుచూస్తున్నది నిన్ను ఆదుకోవడానికి ఎటు తోచక నువ్ నిలిచిపోయిన ఆ మూలే సమర్ధుడైన దేవుడు నీకు తెలుస్తాడు.

Share on Whatsapp Daily Devotion - రక్షించే తలంపులు

రక్షించే తలంపులు :

లూకా 19:10 - "నశించినదానిని వెదకి రక్షించుటకు మనుష్యకుమారుడు వచ్చెనని అతనితో చెప్పెను".

దేవుని పోలికగా మొట్టమొదటగా చేయబడిన ఆదాము హవ్వతో పాపములో సంచరించినప్పటి మొదలు దేవుడు తన జనముతో ఉన్న అనుబంధం దూరమైనందుకు ఎంతగానో చింతించి దానిని పునరుద్ధరించడానికి ఎంతగానో ప్రయత్నించాడు. అందుకోసమై తన అద్వితీయ కుమారుని నశించిన దానిని వెదకి రక్షించుటకై ఈ లోకమునకు పంపెను. యేసు మన రక్షణార్ధం జన్మించకపోయినచో మన పాపములకు విమోచనాక్రయధనమును చెల్లించి మన ఆత్మలను రక్షింపనిచో మన జీవితాల్లో క్రిస్మస్ పండుగ ఉండేది కాదు. గనుక ఈ సత్యాన్ని గ్రహించి ప్రభువుని స్తుతించి మహిమపరిచుదాము. ఒకవేళ ఆయనతో మనకున్న సన్నిధిని తిరిగి సంపాదించుకుందాము.

ప్రార్థనా మనవి:

పరలోక తండ్రి!!! నశించుచున్న నన్ను రక్షించుటకై నా కొఱకు ప్రాణం పెట్టిన దేవా నీకు వందనములు. నన్ను ఎన్నడూ విడువక పాపములో ప్రవేశింపనీయక నడిపించుమని యేసునామములో ప్రార్థించుచున్నాము తండ్రి, ఆమేన్.


Saving Thoughts:

 Luke 19:10 - “for the Son of Man has come to seek and to save that which was lost.” From the time God’s first image bearers—Adam and Eve—wandered off in sin, He lamented the loss of fellowship with His people. He did everything in His power to restore the relationship, ultimately sending His one and only Son “to seek and to save that which was lost”. Without the birth of Jesus, and without His willingness to die to pay the price for our sin and to reunite lost souls to God, we would have nothing to celebrate at Christmastime. So, this Christmas, let’s be thankful that God took extreme measures by sending Jesus to reclaim our fellowship with Him. Although we once were lost, because of Jesus we have been found!

Talk to The King: Father thank you for the pain you took to save me from sin. Thank you for never leaving me alone in my sin. In Jesus name, I pray, Amen.