Card image cap
Daily Bible Verse
"నేను వారికి మేలు చేయుట మానకుండునట్లు నిత్యమైన నిబంధనను వారితో చేయు చున్నాను; వారు నన్ను విడువకుండునట్లు వారి హృదయ ములలో నా యెడల భయభక్తులు పుట్టించెదను. "
యిర్మియా 32:40
Daily Quote
"మితముగా మాటలాడువాడు తెలివిగలవాడు శాంతగుణముగలవాడు వివేకముగలవాడు." సామెతలు 17:27
Card image cap
Card image cap
Share on WhatsappDaily Inspiration

నీ దుడ్డుకఱ్ఱయు నీ దండమును నన్ను ఆదరించును (కీర్తన 23:4).

మా నాన్నగారిది ఓ పల్లెటూరు. ఆ ఊళ్లో మా ఇంట్లో ఒక చిన్న అల్మెరా ఉంది. దాన్లో తరతరాలుగా మా పూర్వికులు వాడిన చేతికర్రలు భద్రంగా ఉన్నాయి. సెలవులకి ఆ ఊరు వెళ్ళి ఆ యింట్లో ఉంటుంటాము. అక్కడుండేటప్పుడు నేను, మా నాన్నగారు షికారుకి వెళ్తూ అల్మెరా దగ్గరికి వెళ్ళి మాకు నచ్చిన కర్ర పట్టుకుని బయటికి వెళ్ళేవాళ్ళం. ఈ సందర్భాల్లో దుడ్డుకర్ర గురించిన వాక్యం నాకు గుర్తుకు వచ్చేది.

యుద్ధం జరిగే రోజుల్లో బిక్కుబిక్కుమంటూ ఉన్నప్పుడు ఎప్పుడు ఏ ప్రమాదం వస్తుందోనని భయపడుతూ ఉన్నప్పుడు ఈ వాక్యం నాకు దుడ్డుకర్రలాగా ఆదరించేది. "చెడు వర్తమానమునకు అతడు భయపడడు. అతని హృదయము దేవుని నమ్ముకొని స్థిరముగానున్నది."

మా కుమారుణ్ణి యుద్ధం పొట్టన పెట్టుకున్నప్పుడు మా హృదయం పగిలిపోయింది. వాక్యంలో మా ఆదరణకి మరో దుడ్డుకర్ర దొరికింది. "రాత్రంతయు విలాపముండెను. ఉదయముతోపాటు ఆనందము వచ్చెను."

నా ఆరోగ్యం దెబ్బతిన్నప్పుడు సంవత్సరంపాటు ఇంటికి దూరంగా ఉండవలసి వచ్చింది. తిరిగి ఇంటికివెళ్ళి నా పని మొదలు పెట్టవచ్చో లేదో తెలియని పరిస్థితి. నాతోబాటు ...

Read More
Card image cap
Share on Whatsappయేసు నిజంగా ఉనికిలో ఉన్నాడా? యేసు చారిత్రలో నున్నాడనటానికి నిర్హేతుకమైన నిదర్శానాలున్నాయా?

ఒక వ్యక్తి ఇలా అడిగినపుడు ఆ ప్రశ్నలో బైబిలు వెలుపట అన్నది ఇమిడి యున్నది. బైబిలు యేసుక్రీస్తు ఉనికిలోనున్నాడు అని అంటానికి బైబిలును వాడకూడదు అనేది మనము అంగీకరించం. క్రొత్తనిబంధనలో యేసుక్రీస్తు విషయమై వందలాది ఋజువులున్నాయి. కొంతమంది సువార్తలు, యేసుక్రీస్తుమరణమునకు వంద సంవత్సారాల తర్వాత రెండో శతాబ్ధములో రాసారని చెప్పేవారున్న్నారు. ఒకవేళ ఇది వాస్తవమైనప్పటికి (దీనిని మనము గట్టిగా ప్రశ్నిస్తున్నాం). రెండువందల సంవత్సారాలలోపు పురాతన నిదర్శానలను నమ్మదగినవిగా గుర్తిస్తారు. అనేకమంది పండితులు (క్రైస్తవేతర) పౌలు రచించిన పత్రికలు (కనీసము) కొన్నైన్న మొదటి శతాబ్ధములోని యేసుక్రీస్తు మరణమునుంచి 40 సంవత్సరాలలోపే పసులు రచించాడని నమ్ముతారు.

పురాతన చేవ్రాతల ఋజువుల ప్రకారము ఒకటవ శతాబ్దపు ఇశ్రాయేలీయుల దేశమునందు యేసు ఆ వ్యక్తి వున్నాడనుటకు అసాధరణమైన శక్తివంతమైన ఋజువు.

క్రీస్తు శకము 70వ సంవత్సరములో రోమీయులు, ఇశ్ర్హాయేలీయుల దేశమును దాడి చేసి యెరుషలేమును పూర్తిగా నాశనముచేసి అందలి నివసించేవారిని ఊచకోతకోసారు. కొన్ని పట్టణాలు అగ్నితో సమూల నాశనంచేశారు. అటువంటి పరిస్థితులలో యేసయ్...

Read More
Whatsapp Share Feature Updated

New direct Whatsapp Share is available for Daily Verse, Quote and Devotion

Download PDF Bible

Download Telugu and English parallel bible as PDF for free on this link PDF Parallel Bible Download Here.

Download Telugu Audio Bible for free

You can now download the entire telugu audio bible for free on this link Telugu Audio Bible Download Here

Telugu Cross Reference Bible

Telugu Bible update now with Cross Reference

Telugu Audio Bible

Telugu Audio Bible is updated for all the scriptures.. Read & Listen. Now!! its Free..