Daily Bible Verse
"కాగా మీరు నా మాట శ్రద్ధగా విని నా నిబంధన ననుసరించి నడిచినయెడల మీరు సమస్తదేశ జనులలో నాకు స్వకీయ సంపాద్య మగు దురు. "
నిర్గామకాండము 19:5
Daily Bible Quote
"గుంటను త్రవ్వువాడే దానిలో పడును రాతిని పొర్లించువానిమీదికి అది తిరిగి వచ్చును." సామెతలు 26:27
Whats New
Whatsapp Share Feature Updated

New direct Whatsapp Share is available for Daily Verse, Quote and Devotion

Download PDF Bible

Download Telugu and English parallel bible as PDF for free on this link PDF Parallel Bible Download Here.

Download Telugu Audio Bible for free

You can now download the entire telugu audio bible for free on this link Telugu Audio Bible Download Here

Telugu Cross Reference Bible

Telugu Bible update now with Cross Reference

Telugu Audio Bible

Telugu Audio Bible is updated for all the scriptures.. Read & Listen. Now!! its Free..

Explore
Celebrating the Blessed and Glorious 10 Years of Sajeeva Vahini since 2009. Its been a decade now for Telugu Bible Online!. Thank you for your prayers and support to reach millions across the globe.
Anniversary Update: Read Telugu Bible with Chain and Cross References Online!. Click Here!. Introducing Daily Inspirations along with Daily Devotions on Home Page.
Share on Whatsapp Daily Inspiration

దేవుడు అబ్రాహాముతో చెప్పిన నిర్ణయ కాలంలో శారా గర్భవతియై అతని ముసలితనమందు అతనికి కుమారుని కనెను (ఆది 21: 2).

"యెహోవా ఆలోచన సధాకాలము నిలుచును. ఆయన సంకల్పములు తరతరములకు ఉండును" (కీర్తన 33: 11). అయితే దేవుడు అనుకున్న సమయం వచ్చేదాకా మనం వేచియుండటానికి సిద్ధపడాలి. దేవుడికి కొన్ని నిర్ణీతమైన సమయాలున్నాయి. ఎప్పుడు, అనేది మనకు తెలియని మర్మం. మనకవి తెలియవిగాని ఆ సమయాల కోసం మనం ఎదురుచూడాల్సి ఉంది.

అబ్రహాము హారానులో కాపురం ఉన్నప్పుడే దేవుడు ఆయనతో మరో 30 యేళ్లకి నీకు కొడుకు పుడతాడు అని చెప్పినట్లయితే అబ్రహాము అంతకాలం కనిపెట్టాలి కాబోలు అనుకుని నిరుత్సాహపడేవాడే. కానీ దేవుడు తన ప్రేమ కొద్దీ ఆ సంవత్సరాల తరబడి కనిపెట్టడాన్ని అబ్రహాముకి లేకుండా చేసి, ఆ వాగ్దానం నెరవేరడానికి ఇంకా కేవలం నెలల గడువు ఉందనగా అబ్రాహాముతో చెప్పాడు. "ఈ కాలమున, నిర్ణయకాలమందు ... శారాకు కుమారుడు కలుగుననెను" (ఆది 18: 14).

నిర్ణయకాలం ఎట్టకేలకే రానేవచ్చింది. ఆ ఇంట్లో పసివాడి నవ్వులు కేరింతలు వింటూ ఆ ముసలి దంపతులు గతకాలమంత తాము పడిన తమ మనస్తాపాన్ని మర్చిపోయారు.

కళ్ళు కాయలు కాసేలా కనిపెట్టే క్రైస్తవుడా, నిరుత్సాహపడకు. నువ్ఎవరికోసమైతే కనిపెడుతున్నావో ఆయన నిరాశపరిచేవాడు కాడు. తాను నియమించిన సమయానికి ఐదు నిమిషాలు కూడా ఆలస్యం చేయడు. శ్రీఘ్రంగానే నీ విచారణ ఉత్సాహంగా మారుతుంది.

దేవుడు నిన్ను ఆనందంతో ముంచెత్తినప్పుడు ఎంత దీవెనకరమైన స్థితి అది! సూర్యోదయానికి ముందు చీకటి పటాపంచలైనట్టే ఆ సమయం వచ్చేసరికి విచారం, ఏడుపు దూరంగా పారిపోతాయి.

మనం ప్రయాణికులమే, ప్రయాణపు చిత్రపటాలను, దిక్సూచిని కెలకడం మనకి తగదు. సర్వం తెలిసిన మన పైలెట్ ఆ వ్యవహారమంతా చూసుకుంటాడు.

కొన్ని పనులు ఒక్కరోజులో అయిపోవు. సూర్యాస్తమయ సమయంలో ఆకాశంలో సాక్షాత్కరించే వింత రంగులు ఒక్క క్షణంలో తయారయ్యేవి కావు.

ఓ శుభదినాన బండరాళ్లు చదువు అవుతాయి ఏ రోజుది? ఎవరికి తెలుసు నెర్రలు విచ్చిన నేల నీరు తాగుతుంది నిండుగా అడ్డుగడియలు విరుగుతాయి తలుపులు తెరుచుకుంటాయి

కఠినమైన చోట్లు సాఫీ అవుతాయి వంకర దారులు తిన్నగా అవుతాయి ఓపికగా కనిపెట్టే హృదయమున్నవాడికి జరుగుతాయి ఇవన్నీ దేవుడు నిర్ణయించిన గడియల్లో అది రేపోమాపో ఎవరికి తెలుసు తెలిసిందల్లా తప్పక జరుగుతాయని.

Share on Whatsapp Daily Devotion - కృతజ్ఞతతో కూడిన తలంపులు

కృతజ్ఞతతో కూడిన తలంపులు :

లూకా 2:7 - "పొత్తిగుడ్డలతో చుట్టి, సత్రములో వారికి స్థలము లేనందున ఆయనను పశువుల తొట్టిలో పరుండబెట్టెను".

ఏదైనా సున్నితమైనదానిని మనము బహుమతిగా యిచ్చేటప్పుడు పైన జాగ్రత్తగా వ్యవహరించమని పెద్ద అక్షరాల్లో రాస్తాము. దేవుడు మనకు దయచేసే బహుమానం కూడా ఎంతో సున్నితంగా ఉంటుంది. యేసుబాలుడే ఆ బహుమానం. ఒక గ్రీటింగ్ కార్డ్ మీద క్రిస్మస్ చిత్రాన్ని చూసినప్పుడు అది ఎంతో దివ్యంగా ఉంటుంది. కానీ ఒక తల్లికి మాత్రం మరియ ఆ సమయంలో ఎంత వేదనను అనుభవించిందో తెలుసు. ఎందుకంటే యేసు ఆమెకు మొదటి బిడ్డ. మరియు ఆయన ఎంతో అపరిశుభ్రంగా ఉండే పరిసరాల్లో ఆయన జన్మించాడు. అప్పుడే పుట్టిన చిన్నిబిడ్డను ఎంతో సున్నితంగా సంరక్షించుకోవాలి. వారికి సమయానికి ఆహారం ఇవ్వాలి. వారు ఏడుస్తుంటే లాలించి నిద్దురబుచ్చాలి. మరియ యేసుకి జన్మనిచ్చినప్పటి పరిస్థితుల్లో శిశుమరణాలు ఎక్కువగా ఉండేవి. బిడ్డకు జన్మనిచ్చిన వెంటనే తల్లి చనిపొయిన సందర్భాలు తరచూ జరుగుతుండేవి. మరి ఎందుకు దేవుడు తన కుమారుని ఈ లోకమునకు పంపడానికి అలాంటి పరిస్థితులను ఎంచుకున్నాడు? ఎందుకంటే యేసు మనలను రక్షించడానికి మనలా ఉండాలని కోరుకున్నాడు. దేవుని బహుమానం ఎంతో సున్నితంగా యేసుని స్వరూపంగా వచ్చింది. అందుకై మన దేవుని సంతోషముగా స్తుతించెదము.

ప్రార్థనా మనవి:

పరలోక తండ్రి!!! నీవు నాకు అందించిన ఈ గొప్ప బహుమానమును బట్టి నీకు వందనములు. మా కొరకు నీ మహిమను పక్కనపెట్టి నిన్ను నువ్వు ఎంతో తగ్గించుకొని ఈ లోకమునకు వచ్చావు. నిన్ను స్తుతించి నిన్ను అనుసరించే భాగ్యం మాకు ప్రసాదించుమని యేసునామములో ప్రార్థించుచున్నాము తండ్రి, ఆమేన్.


Thankful Thoughts:

Luke 2:7 - “wrapped Him in swaddling cloths, and laid Him in a manger, because there was no room for them in the inn.” When we give a fragile gift, we make sure it is marked on the box that contains it. The word fragile is written with big letters because we don’t want anyone to damage what is inside. God’s gift to us came in the most fragile package: a baby. Sometimes we imagine Christmas day as a beautiful scene on a postcard, but any mother can tell you it wasn’t so. Mary was tired, probably insecure. It was her first child, and He was born in the most unsanitary conditions. A baby needs constant care. Babies cry, eat, sleep, and depend on their caregivers. They cannot make decisions. In Mary’s day, infant mortality was high, and mothers often died in childbirth. Why did God choose such a fragile way to send His Son to earth? Because Jesus had to be like us in order to save us. God’s greatest gift came in the fragile body of a baby, but God took the risk because He loves us. Let us be thankful today for such a gift.


Talk to The King: Father thank you for the amazing gift of Jesus Christ You have given us. Thank you for the low and humble way you have given Jesus so that even His birth may be an example to us. Help me imitate Christ in everything. In Jesus name, Amen.