Card image cap
Daily Bible Verse
"అందుకు యేసు ఇతడును అబ్రాహాము కుమారుడే; ఎందుకనగా నేడు ఈ యింటికి రక్షణ వచ్చియున్నది. " - లూకా 19:9
Daily Quote
"ఒకడు నవ్వుచుండినను హృదయమున దుఃఖముండ వచ్చును. సంతోషము తుదకు వ్యసనమగును." సామెతలు 14:13
Card image cap
Click to Play
నీవు చేయగలవు! - అనుదిన వాహిని
Subscribe on Youtube
Card image cap
Share on WhatsappDaily Inspiration

ఉత్సవ బలిపశువును త్రాళ్ళతో బలిపీఠపు కొమ్ములకు కట్టుడి (కీర్తన 118:27).

ఈ బలిపీఠం నిన్ను పిలవడం లేదా? మన సమర్పణ జీవితంనుండి వెనక్కి తూలడానికి వీలు లేకుండా మనల్ని కూడా దానికి కట్టేయ్యాలని మనం కోరవద్దా? బ్రతుకంతా రంగుల స్వప్నంలా అనిపించిన సమయాలున్నాయి కదా. అప్పుడు మనం సిలువను కోరుకున్నాము. మరికొన్నిసార్లు ఆకాశం మబ్బులు కమ్మితే వెనక్కి తగ్గడానికి ప్రయత్నిస్తాము. అందుకే తాడుతో మనల్ని మనం బలిపీఠానికి కట్టేసుకోవడం మంచిది.

ఓ పరిశుద్ధాత్మ దేవా, మమ్మల్ని కట్టెయ్యి. సిలువంటే ఇష్టాన్ని పుట్టించు. దాన్ని వదలి వెళ్ళనీయకు. విమోచన అనే తొగరు త్రాటితో, ప్రేమ అనే బంగారు గొలుసుతో, నిరీక్షణ అనే వెండి త్రాడుతో దానినుండి తొలగిపోకుండా కట్టెయ్యి. మా ప్రభువు పడిన శ్రమ, ఆవేదనల్లో పాలుపొందడం తప్ప మరేమీ కోరుకోకుండేలా కట్టెయ్యి.

బలిపీఠపు కొమ్ములు నిన్ను ఆహ్వానిస్తున్నాయి. వస్తావా? నీకంటూ ఏదీ కోరుకోని దీనమనస్సుతో నిన్ను నీవే పూర్తిగా దేవునికి సమర్పించుకొంటావా?

ఒక సోదరుడు ఒక ఉజ్జీవ సభలో దేవునికి తనను తాను సమర్పించుకొంటున్నాడు. ప్రతిరోజూ ముందుకి వచ్చి తన పాపాల్ని ఒప్పుకొని పరిశుద...

Read More
Card image cap
Share on Whatsappనీవు చేయగలవు!

నీవు చేయగలవు!
Audio: https://youtu.be/do6NJxkcqBg

విలాపవాక్యములు 3:22 - 23 - “ఆయన వాత్సల్యత యెడతెగక నిలుచునది. అనుదినము నూతనముగా ఆయనకు వాత్సల్యత పుట్టుచున్నది.”
దినమంతా శ్రమ పడి, ఆ రోజు గడచి పోయాక...ఈ రోజంతా మనమేమి చేసామని ఆలోచిస్తే? అలా చేసియుండకుండా ఉంటే బాగుండు లేదా ఏదైనా క్రొత్తగా చేసియుండాల్సింది లేదా కాస్త భిన్నంగా చేయాల్సింది అని ఏదోక సందర్భంలో అనిపిస్తుంది. ఆ సందర్భాలలో మన ఆత్మ కృంగిపోవచ్చు మరియు నీరుగారిపోయే పరిస్థితి ఎదురవ్వచ్చు.

కాని, పర్వాలేదు మళ్ళీ మొదలుపెడదాం...అని మనలో మనం అనుకునే సంకల్పం మనకుంటేనే మన ఆలోచనల్లో మార్పును చూడగలం. అవును, ఆ సందర్భాలలో నీలో ఉన్న శక్తి "నీవు చేయగలవు" అనే సంకల్పంతో క్రొత్త మార్గాలు తెరుచుకుంటాయి. బహుశ అవి విజయమార్గాలే కావచ్చు. వెనకడుగు వేయకుండా ప్రయత్నించాలి. ప్రతీ ఉదయం... దేవుని కృప మరియు ప్రేమ నిన్ను క్రొత్త ఆరంభం వైపు నడిపిస్తాయి. నిన్నటి బాధలు ముగిసిపోయాయి, కానీ ఆయన ప్రేమ మరియు విశ్వాస్యత నిత్యం మనకొఱకు ప్రకాశిస్తూనే ఉంటాయి.

నూతన తలంపులు, నూతన హృదయంత...

Read More
4155 prayers for nations submitted till date.
Whatsapp Share Feature Updated

New direct Whatsapp Share is available for Daily Verse, Quote and Devotion

Download PDF Bible

Download Telugu and English parallel bible as PDF for free on this link PDF Parallel Bible Download Here.

Download Telugu Audio Bible for free

You can now download the entire telugu audio bible for free on this link Telugu Audio Bible Download Here

Telugu Cross Reference Bible

Telugu Bible update now with Cross Reference

Telugu Audio Bible

Telugu Audio Bible is updated for all the scriptures.. Read & Listen. Now!! its Free..