Our Mission:
మన మందరమును ముసుకు లేని ముఖముతో ప్రభువుయొక్క మహిమను అద్దమువలె ప్రతిఫలింపజేయుచు, మహిమనుండి అధిక మహిమను పొందుచు, ప్రభువగు ఆత్మచేత ఆ పోలిక గానే మార్చబడుచున్నాము. II కొరింథీ 3:18

For more information 8898 318 318
Daily Bible Verse
"యెహోవా స్వరము లేళ్ళను ఈనజేయును అది ఆకులు రాల్చును. ఆయన ఆలయములో నున్నవన్నియు ఆయనకే ప్రభా వము అనుచున్నవి. "
కీర్తనలు 29:9
Daily Bible Quote
"దాని కుడిచేతిలో దీర్ఘాయువును దాని యెడమచేతిలో ధనఘనతలును ఉన్నవి." సామెతలు 3:16
Whats New
Whatsapp Share Feature Updated

New direct Whatsapp Share is available for Daily Verse, Quote and Devotion

Download PDF Bible

Download Telugu and English parallel bible as PDF for free on this link PDF Parallel Bible Download Here.

Download Telugu Audio Bible for free

You can now download the entire telugu audio bible for free on this link Telugu Audio Bible Download Here

Telugu Cross Reference Bible

Telugu Bible update now with Cross Reference

Telugu Audio Bible

Telugu Audio Bible is updated for all the scriptures.. Read & Listen. Now!! its Free..

Explore
Sajeeva Vahini Whatsapp Subscription
Share on Whatsapp Daily Inspiration

ఆయన శిష్యులలో ఒకడు - ప్రభువా, యోహాను తన శిష్యులకు నేర్పినట్టుగా మాకును ప్రార్థనచేయ నేర్పుమని ఆయన నడిగెను. అందుకాయన - మీరు ప్రార్ధన చేయునప్పుడు . . . నీ రాజ్యము వచ్చును గాక . . . అని పలుకుడని వారితో చెప్పెను (లూకా 11:1,2).

మాకు ప్రార్ధన చెయ్యడం నేర్పించమని వాళ్ళు అడిగినప్పుడు ప్రభువు తన కళ్ళెత్తి దేవుని మహిమనొక్కసారి అవలోకించాడు. నిత్యత్వపు అంతిమ స్వప్నాన్ని ఒక్కసారి తలుచుకున్నాడు. దేవుడు మానవ జీవితంలో చేయ సంకల్పించిన దాని సారాంశాన్ని క్రోడీకరించి ఈ అర్థవంతమైన మాటల్లో ఇమిడ్చి "ఇలా ప్రార్థించండి" అంటూ ఆదేశించాడు. మనకు సాధారణంగా వినబడే ప్రార్థనకీ దీనికీ ఎంత వ్యత్యాసమో చూడండి. మన ఇష్టాన్ని అనుసరించి ప్రార్థిస్తే ఇలా ఉంటుంది మన ప్రార్థన "దేవా నన్ను దీవించు, నా కుటుంబాన్నీ, నా సంఘాన్నీ, మా ఊరినీ, మా దేశాన్నీ దీవించు" ఎక్కడో ఓ మూలను ఆయన రాజ్యం గురించి ఒకమాట అంటామేమో.

ప్రభువైతే మనం ఎక్కడైతే వదిలేశామో అక్కడ ప్రారంభించాడు. లోకం గురించి ముందు, మన వ్యక్తిగత అవసరాలు తరువాత అడగాలి. నా ప్రార్థన ఖండాంతరాలు దాటి ప్రతి ద్వీపాన్ని కలుపుకుని, ప్రపంచమంతటి కొరకు దేవుని సంకల్పం గురించీ, ప్రతి వ్యక్తి గురించీ, ప్రతి జాతి గురించీ ప్రార్ధించిన తరువాత నా కోసం చిన్న రొట్టెముక్క నిమ్మని అడగమంటున్నాడు.

తనకున్నదంతా ఇచ్చేసి, తనకుతానే మనకోసం సిలువపై త్యాగం చేసేసిన తరువాత ఆయన మనల్ని ఏదైనా అడగడానికి యోగ్యుడే కదా. దేవుని రాజ్యం ముందు అందరు స్త్రీ పురుషులూ అల్పులే. ఆ అద్భుత శక్తి అంచుల్ని కూడా ఎవరూ తాకలేరు. క్రీస్తుకి సంబంధించిన వ్యవహారాలే మన జీవితాల్లో ప్రధానాంశాలనీ, మన వ్యక్తిగత అవసరాలు, మనకెంత ముఖ్యమైనవైనా, ప్రియమైనవైనా అవి క్రీస్తు పని తరువాతేనని మనం నేర్చుకునేదాకా ఇంతే.

ఆఫ్రికా ఖండపు మిషనరీ రాబర్ట్ మోఫతిని ఒక పాప తన ఆల్బమ్ లో ఏదైనా రాయమంది. ఆయన రాసిన మాటలివి,

నా హృదయమే నా ఆల్బమ్
తుపానుకమ్మ చీకటిమూసి
కాంతి విహీనమైన ఆల్బమ్
యేసు పేరు దానిపై రాయాలి
ఆ హృదయం ఆయన ముందు మోకరిల్లాలి
సౌందర్య లోకాల్ని వీక్షించాలి
ఇదే నా ప్రియమైన కోరిక.

"ఆయన రాజ్యము అంతము లేనిదైయుండును" (లూకా 1:33).

మీషనరీ పని చెయ్యడమన్నది ఈనాటి సంఘాలు తరువాత ఆలోచించి తెలుసుకున్నది కాదు. క్రీస్తు ముందుగానే నిర్ణయించి ఆదేశించినది.

Share on Whatsapp Daily Devotion - పరిశుధ్ధాత్మునికి వ్యతిరేకంగా దేవదూషణ అంటే ఏంటి?

మార్కు 2: 22-30 లో మరియు మత్తయి 12:22-32 లో ఆత్మకు వ్యతిరేకంగా దేవదూషణ ఈ ప్రత్యయం చెప్పబడింది.దేదూషణ అనే పదం సామాన్యముగా ఈ రీతిగా తిరస్కారపూర్వకంగా అగౌరవించుట వివరించబడింది. ఈ పదము సామాన్యముగా దేవునిని శపించుట చిత్తపూర్వకంగా దేవునికి సంభంధించిన విషయాలను చిన్నచూపు చూచుటకు ఉపయోగిస్తారు. దేవునిలో చెడు ఉన్నట్లు ఆరోపించటం లేక ఆయనకు చెందవలసిన ఘనతను ఇవ్వక ఆయనలో చెడుఉన్నట్లు ఆరోపించటం. ఈ విధమైన దేవదూషణ, ఏదిఎంఐనప్పటికి ఇది ఒక రకంగా పరిశుధ్ధాత్మకు విరోధముగా దేవదూషణ అని మత్తయి 12:31 చెప్తుంది. ఈ మత్తయి 12:31-32 లో పరిసయ్యులు పరిశుధ్ధాత్ముని శక్తితో యేసు గొప్ప అధ్భుతములు చేయుచున్నాడని, తిరస్కరించలేని ఋజువుకు సాక్ష్యులుగా వున్నప్పటికి దానికి బదులుగా వీడు దయ్యములకు అధిపతియైన బయెల్జెబూలు వలననే దయములు వెళ్ళగొట్టుచూ అధ్భుతములు చేయుచునాడని చెప్పిరి (మత్తయి 12:24).ఇప్పుడు గమనించండి మార్కు 3:30లో యేసు చాల స్పష్టముగా వారు ఏ విధంగా పరిశుధ్ధాత్మకు విరోధముగా దేవదూషణ అనే తప్పుచేసినారో ఈ భాగములో తెలియును.

ఈ దేవదూషణను ఎవరో ఒక వ్యక్తి యేసుక్రీస్తు ఆత్మ-నింపుదలకన్న అతడు దయ్యములచేత క్రియలుచేయుచున్నాడని నిందమోపినట్లున్నది. దీనికి కారణంగా, ఇదే విధమైన పరిశుధ్ధాత్మకు విరోధముగా దేవదూషణ మరలా ఈ దినాలలో మరొకసారి తిరిగి జరుగనే జరుగదు. యేసుక్రీస్తు ఆయన భూమిమీద లేడు- దేవుని కుడి పార్శ్వమున కూర్చోనియున్నాడు.ఎవరుకూడ యేసుక్రీస్తు అధ్భుతములు చేయుచున్నాడని సాక్ష్యమిచ్చి, ఆ ఆత్మ కార్యపుశక్తికి బదులుగా సాతాను శక్తికి ఎవరూ ఆరోపించరు.ఈ దినాలలో మనకు అతి సామీప్యమంగా అర్థమయ్యే ఉదాహరణ ఏంటంటే ఒక వ్యక్తి విమోచించబడిన జీవిత అధ్భుతాన్ని, ఆవ్యక్తిలో జరుగుతున్నకార్యపు ప్రభావఫలితంను అంతర్వర్తియైన పరిశుధ్ధాత్మునికి బదులుగా సాతాను శక్తికి ఆరోపించలేం.

ఈ దినాలలో ఆత్మకు విరోధముగా దేవదూషణ, క్షమించరాని పాపమువంటిది. అది కొనసాగుతున్న అపనమ్మకత్వపు స్థితి, అపనమ్మకత్వములో జీవిస్తున్న వ్యక్తికి క్షమాపణలేనేలేదు. యేసుక్రీస్తునందు నమ్మికయుంచుటకు పరిశుధ్ధాత్ముడు ప్రేరణ కలిగించినపుడు నిరంతారాయములేకుండా ధిక్కరించే స్థితియే అయనకు వ్యతిరేకముగా క్షమించరాని దైవదూషణ. యోహాను 3:16 లోనిది ఙ్ఞప్తిలోనికి తెచ్చుకోండి దేవుడు లోకమును ఎంతో ప్రేమించెను. కాగా ఆయన తన అద్వితీయకుమారునిగా పుట్టిన వానియందు విశ్వాసముంచు ప్రతివాడును నశింపక నిత్యజీవముపొందునట్లు ఆయనను అనుగ్రహించెను. అదే అధ్యాయములో ముందు భాగపు వచనములో కుమారునియందు విశ్వాసముంచువాడే నిత్యజీవముగలవాడు, కుమారునికి విధేయుడు కానివాడు జీవము చూడడు గాని దేవుని ఉగ్రత వానిమీద నిలిచియుండును (యోహాను 3:36).ఒకే ఒక షరతు ఏంటంటే ఎందరైతే విశ్వాసముంచితిరో అనే జాబితాలో ఒకరు లేనట్లయితే క్షమాపణలేదు ఎందుకంటె ఆవ్యక్తి దేవుని కుమారుని తృణీకరించినందుకే.