రాజులకు రాజును ప్రభువులకు ప్రభువునైన క్రీస్తు యేసు ఘనమైన నామమున మీకు శుభములు. “ఒక నది కలదు, దాని కాలువలు దేవుని పట్టణమును సర్వోన్నతుని మందిరపు పరిశుద్ధ స్థలమును సంతోష పరచుచున్నవి.” కీర్త 46:4. ఈ నది మరియు కాలువలను గూర్చి కొన్ని వేల సంవత్సరముల క్రితమే ప్రవచింపబడియున్నది. ఈ ప్రవచనము ప్రకారము నది క్రీస్తు యేసును కాలువలు విశ్వాసులను సంతోష పరచుట అనగా విశ్వాసులు యేసు ప్రభువునకు సాక్ష్యులుగా జీవించుటను సూచించుచున్నది.

“అటుతరువాత యేసు దేవాలయములో వానిని చూచి ఇదిగో స్వస్థతనొందితివి; మరి యెక్కువ కీడు నీకు కలుగకుండునట్లు ఇకను పాపము చేయకుమని చెప్పగా వాడు వెళ్లి, తన్ను స్వస్థపరచినవాడు యేసు అని యూదులకు తెలియజెప్పెను.” యోహాను 5:14,15 క్రీస్తు యేసు యొక్క అద్భుత వాక్ శక్తి ద్వారా స్వస్థత నొందిన ఈ వ్యక్తి దేవాలయమునకు వచ్చి తనను స్వస్థపరచినవాడు యేసు అని సాక్ష్యం చెప్పాడు, అనగా సజీవ వాహిని యేసు (నది) ప్రవహించి మోడువారిన అతని జీవితాన్ని చిగురింపజేసినదని అతనుకూడా కాలువయై ప్రవహించుకుంటూ వచ్చి దేవుని దేవాలయముతో తన సాక్ష్యం ద్వారా దేవుని సంతోష పరచుచున్నాడు.

పరిశుద్ధ గ్రంథం నుండి యోహాను సువార్త 5వ అధ్యాయం లోని మొదటి తొమ్మిది వచనాలు చదివినట్లయిన అక్కడ ఐదు మంటపములుగల బేతెస్థ అను కోనేరును చూచుచున్నాము. అక్కడ రోగులు, గ్రుడ్డివారు, కుంటివారు, ఊచ కాలు చేతులు గలవారు గుంపులు గుంపులుగా పడియున్నారు. వారిలో ఒకడు అనగా దేవాలయములో సాక్ష్యం చెప్పిన వాడు ఈ కోనేటి ఒడ్డున 38సం|| నుండి స్వస్థత కొరకు పడియుండెను. ఆ కోనేటి చరిత్రను బట్టి చూడగా ఒక దేవుని దూత అప్పుడప్పుడు పరలోకం నుండి దిగి వచ్చి ఆ కోనేటినీటిలో దిగి ఆ నీటిని కదిలించేది. అలా కదిలించినపుడు దేవుని యొక్క శక్తివలన ఆ నీటికి స్వస్థపరచు గుణం కలిగేది. కదిలింపబడిన జలాలలో ఎవరు ముందుగా దిగుతారో వారు మాత్రమే స్వస్థత నొందేవాడు. మిగిలినవారు మరొక అవకాశం కొరకు ఎదురుచూచేవారు.

పైన సాక్ష్యం చెప్పిన వ్యక్తి 38 సంవత్సరాలుగా ఈ కోనేటి ఒడ్డున స్వస్థత కొరకు పడియున్నాడు. యేసు ప్రభువు ఈలోకంలో ఇంకా 5సంవత్సరాలకు జన్మిస్తాడనగా అక్కడ చేరాడు. దీనికి బట్టి పేదలు, రోగులు, అనాధలతో ఉండే నిస్సహాయిత మానవులలో ఉండే స్వార్ధబుద్ది ఇక్కడ కళ్ళకు కట్టినట్లు కనిపిస్తున్నాయి. ప్రతివాడు తానే అందరికన్నా ముందుగా కోనేటిలో దిగి స్వస్థత పొందాలని చూచుచున్నాడే గాని నిస్సహాయులైన ఇతరులను గూర్చి ఆలోచించే వాడే కరవయ్యాడు. సహోదరప్రేమను చూపించేవారే లేక పోవడం ఆశ్చర్యమే. ఇలాంటి క్లిష్టమైన పరిస్థితులలో కరుణించి, ఆదరించి సహాయం చేయుట కొరకే క్రీస్తు యేసు సజీవ వాహినియై ఈ కొలను దగ్గరకు ప్రవహించుకుంటూ వచ్చాడు. ఆయన రాకతో బేతెస్థ అనుకొలను కనికర గృహముగా మారిపోయింది. “నీవు దీనిని చూచి యున్నావు గదా, వారికి ప్రతికారము చేయుటకై నీవు చేటును పగను కనిపెట్టి చూచుచున్నావు నిరాధారులు తమ్మును నీకు అప్పగించుకొందురు తండ్రిలేనివారికి నీవే సహాయుడవై యున్నావు” కీర్త 10:14. “సొమ్మసిల్లినవారికి బలమిచ్చువాడు ఆయనే శక్తిహీనులకు బలాభివృద్ధి కలుగజేయువాడు ఆయనే.”యెషయా 40:29.

అతనిని చూచిన ప్రభువు దయగల చక్కటి ప్రశ్నవేశాడు ... స్వస్థపడగోరుచున్నావా? అని (యోహా 5:6-9) నిరాశ నిస్పృహలతో నిండియున్న అతనిలో ఒక్కసారిగా కొండంత ఆశరేకెత్తింది. “అయ్యా, నీళ్లు కదలింపబడి నప్పుడు నన్ను కోనేటిలోనికి దించుటకు నాకు ఎవడును లేడు గనుక నేను వచ్చునంతలో మరియొకడు నాకంటె ముందుగా దిగునని ఆయనకు ఉత్తరమిచ్చెను”. యేసు నీవు లేచి నీ పరుపెత్తికొని నడువుమని వానితో చెప్పగా – వెంటనే వాడు స్వస్థతనొంది తన పరుపెత్తికొని నడిచెను.

స్వస్థత దేవుని నుండి కలిగినదే గాని దేవుని దూత చేతులలోనో, కోనేటి నీళ్ళలోనో లేదు. దేవుడు ఆనాడే చెప్పాడు “మీ దేవుడైన యెహోవా వాక్కును శ్రద్ధగా విని ఆయన దృష్టికి న్యాయమైనది చేసి, ఆయన ఆజ్ఞలకు విధేయులై ఆయన కట్టడలన్నిటిని అనుసరించి నడచినయెడల, నేను ఐగుప్తీయులకు కలుగజేసిన రోగములలో ఏదియు మీకు రానియ్యను; నిన్ను స్వస్థపరచు యెహోవాను నేనే అనెను.” నిర్గమ 15:26

అంతేకాకుండా దేవుడు ఈ లోకంలో నరావతారిగా జన్మించింది ఆయా నదీజలాలను, ఆయాకొండలను ఆయా నక్షత్రాలను రక్షణ మరియు స్వస్థత స్థానాలుగా చేయడానికి కాదు. ఒకవేళ ఆయా పుణ్యక్షేత్రాలు స్వస్థత శక్తి, రక్షణ శక్తి ఉంటె ఆయన ఈ లోకంలో అవతరించుట వృధాయే కదా!

ఈనాడు బెతెస్థ అను కొలను యేసుతో సజీవ వాహినియై మన దగ్గరకు ప్రవహించుకొంటూ వస్తూ ఉంది. తమ తమ హృదయ క్షేత్రాలలోకి ఈ ప్రవాహాన్ని చేర్చుకొన్నవారే ధన్యులు. ఆత్మ ఫలమును పండించుటలో వారికి వారే సాటి.

సమరయస్త్రీతో : (యోహా 4:4-10) ఒకరోజు సమరయ దగ్గరలోనున్న యాకోబు బావి దగ్గరకు క్రీస్తుయేసు అను సజీవ వాహిని ప్రవహించు కొంటూ సమరయ స్త్రీ దగ్గరకు వచ్చింది. ఆమెకు అనేక పారమార్ధిక సత్యాలను బోధించాడు. ఆ మాటలు వినిన ఈమె ఎంత పాపియో తెలుసుకుంది. తనతో మాట్లాడు ఆయన రాబోవు మెస్సీయ అని తెలుసుకుంది. తానూ చేస్తున్న పాపాన్నిదాచుకోకుండా ఆ ప్రభువుకు తెలియజెప్పుట వలన దైవ పుత్రికగా అంగీకరింపబడిన ఆమె ప్రకంపనకు గురియై కృపను మోసుకుపోవు కాలువగా మారి సుఖారను గ్రామంలో బీడు వారిన జనుల హృదయ క్షేత్రాలలో ప్రవహించి వారిని రక్షకుని వైపు మరలించింది. వారు నేరుగా ప్రభువు పాదాల దగ్గర చేరి జీవముగల ఆయన మాటలను విని ఈయనే లోక రక్షకుడని తెలుసుకొని సాక్ష్యం చెప్పారు. కాలువలైన వీరి సాక్ష్యం వలన దేవుని పట్టణం లేక పరలోక పట్టణం ఎంత సంతోషపడినదో కదా!

దమస్కుమార్గంలో: కర్కష హృదయంలో ద్వేషమనే పంట కోస్తున్న సౌలు హృదయంలోకి సజీవ వాహినియైన క్రీస్తు ప్రవహించి పౌలుగా మార్చుట వలన అతడెంత జీవముగల సాక్ష్యం చెబుతున్నాడో చూద్దాం. II కోరింథీ 4:10-11 “యేసు యొక్క జీవము మా శరీరమందు ప్రత్యక్షపరచబడుటకై యేసుయొక్క మరణానుభవమును మా శరీరమందు ఎల్లప్పుడును వహించు కొనిపోవుచున్నాము. ఏలయనగా, యేసుయొక్క జీవముకూడ మా మర్త్య శరీరమునందు ప్రత్యక్షపరచబడినట్లు, సజీవులమైన మేము ఎల్లప్పుడు యేసు నిమిత్తము మరణమునకు అప్పగింపబడుచున్నాము”. క్రీస్తు ప్రజలను మరణానికి అప్పగించు ఇతనిని క్రీస్తు తాకినపుడు క్రీస్తు కొరకు మరణిస్తున్నాడు. గనుక యేసు అను నదిని తన హృదయంలో నింపుకొనిన ఎవరైన ఈ విధంగానే పాపి హృదయాన్ని వాక్యపు జలములతో నింపి రక్షణ మార్గం వైపు తీసుకు పోయే ఈ కాలువ ప్రవాహమునకు ప్రభువు సన్నిధి ఎంత సంతోషించి ఉంటుందో కదా! సుంకపు మెట్టు దగ్గరకో, ఎడారిలో పయనించు రధం మీదకో, లేక గలిలయ సముద్ర తీరానికో ఈ సజీవ వాహిని ప్రవహించుకొంటు వస్తూనే ఉంటుంది. సిలువలో వ్రేలాడు దొంగ అతని చూచి ఈ సజీవ వాహిని తన హృదయంలో చేర్చుకొని పరలోకాన్ని సంపాదించుకొన్నాడు. మేడి చెట్టు దిగి వచ్చిన జక్కయ్య “ఇదిగో ప్రభువా, నా ఆస్తిలో సగము బీదలకిచ్చుచున్నాను; నేనెవనియొద్ద నైనను అన్యాయముగా దేనినైనను తీసికొనినయెడల అతనికి నాలుగంతలు మరల చెల్లింతునని ప్రభువుతో చెప్పెను.” లూకా 19:8

గోల్గొతా కొండపై క్రీస్తు కార్చిన పవిత్ర రక్తపు నదిలో పాపములను కడుగుకొన్న నీవు రక్షణవార్తను ప్రవహింప జేయు కాలువయై సర్వోన్నతుని మందిరపు పరిశుద్ధ స్థలమును సంతోష పరుస్తావని సర్వ సృష్టికి సువార్తను ప్రకటిస్తావని కనిపెట్టుచు వున్నాడు. ఈ క్రీస్తు అను సజీవవాహినిని నీవు అయినా నీ హృదయంలో చేర్చుకోకపోతే నేడే చేర్చుకో ఇదే మంచి సమయం.దేవుడు మిమ్మును దీవించును గాక.

toilax 5mg toilax online toilax spc

 • క్రీస్తును సంపూర్ణంగా తెలుసుకోవడమే క్రైస్తవ జీవిత గమ్యం
 • మనుష్యులు సాధారణంగా చేసే పొరపాటు ఏంటంటే “తాను ఏది సాధించాలి అని అనుకున్తున్నాడో దానిని మరచిపోవడం”. ఇది నిజం. ప్రత్యేకంగా క్రైస్తవ విశ్వాసంలో మనం గమనించ వచ్చు. ఇలా మరచి పోవడం మనకు మామూలే. ఎప్పుడు మనం మన జీవిత గమ్యం ఉద్దేశం ఏంటో, దాని కోసం ఎప్పుడు ప్రయాసపడుతూ ఉండాలి.

  క్రైస్తవ గమ్యం ఏంటి? ఓ ...

 • విగ్రహారాధన
 • యేసు ప్రభువు వారు మనకు బదులుగా భారమైన సిలువను మోసారు. అవి కరుకైన నిలువు, అడ్డు దుంగలు మాత్రమే. ఇక ఆ సిలువ రూపమును(విగ్రహమును) మనము మెడలో వేసుకొని మోయాల్సిన అవసరం లేదు.

  'దేనిరూపము నయినను విగ్రహమునయినను నీవు చేసికొనకూడదు; వాటికి సాగిలపడకూడదు వాటిని పూజింపకూడదు. నిర్గమ 20:4

  ఆయన సిలువ...

 • నీ నడత నిన్నెక్కడికి నడిపిస్తుంది? ...... ప్రవర్తనలో మాదిరి
 • నీ ¸యౌవనమునుబట్టి ఎవడును నిన్ను తృణీకరింపనియ్యకుము గాని, మాటలోను, ప్రవర్తనలోను, ప్రేమలోను, విశ్వాసములోను, పవిత్రతలోను, విశ్వాసులకు మాదిరిగా ఉండుము. 1తిమోతి 4:12

  ప్రవర్తన అంటే? చూపులు, తలంపులు,మాటలు, క్రియలు అన్నింటి సమూహమే ప్రవర్తన.

  చూపులలో పరిశుద్ధతను కోల్పోతే? తలంపులలో పరి...

 • పదిమంది కుష్టురోగుల ప్రార్ధన
 • యేసు ప్రభువా, మమ్ము కరుణించుమని కేకలు వేసిరి. లూకా 17:13

  • కుష్టు పాపమునకు సాదృశ్యము • కుష్టు సోకిన వారు, పాలెం వెలుపల జీవించాలి. వారినెవరూ తాక కూడదు. • ఒకవేళ వారు బాగుపడితే, యాజకులకు తమ దేహాలను కనుపరచుకొని, మోషే నిర్ణయించిన కానుక సమర్పించి, ఆ తరువాత సమాజములో చేరాలి. •...

  • లవ్ & ట్రూ లవ్ ...... (ప్రేమలో మాదిరి)
  • నీ ¸యౌవనమునుబట్టి ఎవడును నిన్ను తృణీకరింపనియ్యకుము గాని, మాటలోను, ప్రవర్తనలోను, ప్రేమలోను, విశ్వాసములోను, పవిత్రతలోను, విశ్వాసులకు మాదిరిగా ఉండుము. 1తిమోతి 4:12

   'ప్రేమ' ప్రపంచ భాషల్లో అత్యంత శక్తివంత మైన పదం. నేటికినీ మనిషి ప్రేమను నిర్వచించడానికి ప్రయత్నిస్తూనే వున్నాడు. దాని అర్ధమ...

 • విశ్వాసమే నీ విజయం
 • విశ్వాసంలో మాదిరి

  నీ ¸యౌవనమునుబట్టి ఎవడును నిన్ను తృణీకరింపనియ్యకుము గాని, మాటలోను, ప్రవర్తనలోను, ప్రేమలోను, విశ్వాసములోను, పవిత్రతలోను, విశ్వాసులకు మాదిరిగా ఉండుము. 1తిమోతి 4:12

  జార్జ్ ముల్లర్ గారి అనాధ ఆశ్రమంలో ఒకరోజు వంటవాడు ఈరాత్రి పిల్లలకు పెట్టడానికి ఏమి లేదని చెప్పాడు...

 • పవిత్రతలో మాదిరి
 • నీ ¸యౌవనమునుబట్టి ఎవడును నిన్ను తృణీకరింపనియ్యకుము గాని, మాటలోను, ప్రవర్తనలోను, ప్రేమలోను, విశ్వాసములోను, పవిత్రతలోను, విశ్వాసులకు మాదిరిగా ఉండుము. 1తిమోతి 4:12

  *దేవుడే స్వయంగా తెలియజేస్తున్నాడు. ఆయన పరిశుద్ధుడని.

  నేను మీ దేవుడనైన యెహోవాను; నేను పరిశుద్ధుడను గనుక మీరు పరిశుద...

 • నా కృప నీకు చాలును
 • నా కృప నీకు చాలును. 2 కొరింది 12:9

  కృప అంటే? "అర్హత లేనివాడు అర్హునిగా ఎంచ బడడమే కృప."

  దొంగ దోచుకోవడానికి వచ్చి దొరికిపోయాడు. అతనిని ఏమి అనకుండా క్షమించి విడచి పెట్టేస్తే అది జాలి, దయ అని చెప్పొచ్చు. అట్లా కాకుండా అతనికి భోజనం పెట్టి, బస్ చార్జీలు ఇచ్చి పంపిస్తే? అది కృప.

  ...

 • ఆరాధనలో పాటించాల్సిన కనీస క్రమశిక్షణ - వస్త్రధారణ


 • స్త్రీ పురుష వేషం వేసుకోనకూడదు. పురుషుడు స్త్రీ వేషం వేసుకోనకూడదు.ఆలాగు చేయువారందరూ నీ దేవుడైన యెహోవాకు హేయులు. ద్వితీ 22:5.

  గమనిచారా? బైబుల్ గ్రంధం క్లియర్ గా చెబుతుంది స్త్రీ పురుష వేషం వేయకూడదు పురుషుడు స్త్రీ వేషం వేయకూడదు అనగా స్త్రీ పురుషుని వలె వస్త్రధారణ చే...

 • హృదయ కుమ్మరింపు ప్రార్థన

 • నీవు లేచి రేయి మొదటి జామున మొఱ్ఱపెట్టుము నీళ్లు కుమ్మరించునట్లు ప్రభువు సన్నిధిని నీ హృదయమును కుమ్మరించుము నీ పసిపిల్లల ప్రాణముకొరకు నీ చేతులను ఆయన తట్టు ఎత్తుము ప్రతి వీధిమొగను ఆకలిగొని వారు మూర్ఛిల్లుచున్నారు
  విలాపవాక్యములు 2:19

  -నీవు లేవాలి.
  ఎక్కడ నుండి? ఆధ్యాత్మ...

 • హెబ్రీ పత్రిక ధ్యానం
 • అధ్యాయాలు 13 వచనములు 303

  రచించిన తేది : క్రీ.శ. 70

  మూల వాక్యాలు :హెబ్రీయులకు 1:3-4 “ఆయన దేవుని మహిమ యొక్క తేజస్సును, ఆయన తత్వముయొక్క మూర్తి మంతమునై యుండి, తన మహత్తుగల మాటచేత సమస్తమును నిర్వహించుచు, పాపముల విషయములో శుద్ధీకరణము తానే చేసి, దేవదూతల కంటె ఎంత శ్రేష్ఠమైన నామము పొందెనో వారికంటె...

 • మలాకీ గ్రంథ ధ్యానం
 • గ్రంథ కర్త: మలాకి 1:1 ప్రకారం మలాకీ ప్రవక్త అని వ్రాయబడియుంది.

  రచించిన తేదీ: క్రీ.పూ. 440 మరియు 400||సం మధ్య రచించి ఉండవచ్చు.

  అధ్యాయాలు : 4, వచనములు : 55

  రచించిన ఉద్దేశం: దేవుడు తన ప్రజల పట్ల ఎటువంటి ఉద్దేశం కలిగి ఉన్నాడో దానిని ముందుగానే ప్రవక్త యైన మలాకీ ద్వారా తెలియజేసి...

 • ఎజ్రా గ్రంథం
 • అధ్యాయాలు : 10, వచనములు : 280

  రచించిన తేది, కాలం : క్రీ.పూ. 457-444 సం||లో ఈ గ్రంధం వ్రాయబడింది.

  మూల వాక్యాలు: 3:11 “వీరు వంతు చొప్పున కూడి యెహోవా దయాళుడు, ఇశ్రాయేలీయుల విషయమై ఆయన కృప నిరంతరము నిలుచునని పాడుచు యెహోవాను స్తుతించిరి. మరియు యెహోవా మందిరముయొక్క పునాది వేయబడుట చూచి, జ...

 • యోబు గ్రంథం
 • అధ్యాయాలు : 42, వచనములు : 1070

  గ్రంథకర్త : ఎవరో తెలియదు.

  రచించిన తేది : దాదాపు 1800-1500 సం. క్రీ.పూ

  మూల వాక్యాలు : 1:21

  రచించిన ఉద్ధేశం: బైబెల్ గ్రంథంలో ఉన్న పుస్తకాలలో యోబు గ్రంథం ప్రత్యేకమైనది. ఈ గ్రంథంలో ఓ చక్కటి తత్వశాస్త్రం ఇమిడి ఉంది మరియు నీతిమంతులకు శ్రమలు...

 • ఎస్తేరు గ్రంథం
 • అధ్యాయాలు : 10, వచనములు : 167

  గ్రంథకర్త : మొర్దెకైగా (9:29) (రచనా శైలిని తీసికొని ఈ పుస్తకమును ఎజ్రాయో, నెహెమ్యాయో వ్రాసి యుండవచ్చు) రచించిన తేది : దాదాపు 133 సం. క్రీ.పూ

  మూల వాక్యాలు : 4:14 “నీవు ఈ సమయమందు ఏమియు మాటలాడక మౌనముగానున్న యెడల యూదులకు సహాయమును విడుదలయు మరియొక దిక్కును...

Daily Bible Verse
No Data Found.
Daily Bible Quote
"నీతిమంతుని జ్ఞాపకముచేసికొనుట ఆశీర్వాదకర మగును భక్తిహీనుల పేరు అసహ్యత పుట్టించును" సామెతలు 10:7
Apr - May 2013 Vol. 3 Issue. 4
Magazine
Whats New
Classic Christmas Songs Player

Listen to the Assorted Classic Christmas Songs click here . You can submit a song. Write to us on info@sajeevavahini.com

Telugu Bible Lite

Download Telugu Bible Lite for all android mobiles on Google Play Store Download

Download PDF Bible

Download Telugu and English parallel bible as PDF for free on this link PDF Parallel Bible Download Here.

Download Telugu Audio Bible for free

You can now download the entire telugu audio bible for free on this link Telugu Audio Bible Download Here

Telugu Cross Reference Bible

Telugu Bible update now with Cross Reference

Update to New Look

Sajeeva Vahini has increased its appearance in the Homepage and design.

Telugu Audio Bible

Telugu Audio Bible is updated for all the scriptures.. Read & Listen. Now!! its Free..

Telugu Bible Online

Telugu Bible Online version has been improved for readers convenience.

Explore

© సజీవ వాహిని - Sajeeva Vahini 2009-2018. info@sajeevavahini.com

Sajeeva Vahini

,

Chennai

Tamilnadu

600091 India
+91-8867-8888-99

Note: Please email any information for any suspected content/audio subject to piracy/copyright act on this website can be considered. Which can help us to improve better.