Card image cap
Daily Bible Verse
"అతడు-ఇదిగో ఇంక చాలా ప్రొద్దు ఉన్నది, పశువు లను పోగుచేయు వేళకాలేదు, గొఱ్ఱెలకు నీళ్లు పెట్టి, పోయి వాటిని మేపుడని చెప్పగా "
ఆదికాండము 29:7
Daily Quote
"నీ ఆత్మకు జ్ఞానము అట్టిదని తెలిసికొనుము అది నీకు దొరికినయెడల ముందుకు నీకు మంచిగతి కలుగును నీ ఆశ భంగము కానేరదు." సామెతలు 24:14
Card image cap
Card image cap
Share on WhatsappDaily Inspiration

ప్రార్థన చేయునప్పుడు మీరు అడుగుచున్న వాటినెల్లను పొందియున్నామని నమ్ముడి; అప్పుడు అవి మీకు కలుగునని మీతో చెప్పుచున్నాను (మార్కు 11:24).

మా చిన్న కొడుకు పదేళ్ళ వయస్సులో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళ మామ్మ వాడికి క్రిస్మస్ బహుమతిగా ఒక స్టాంపుల ఆల్బమ్ ఇస్తానని మాట ఇచ్చింది. క్రిస్మస్ వచ్చేసింది కాని ఆల్బమ్ రాలేదు. మామ్మ దగ్గర్నునుండి ఉత్తరం కూడా రాలేదు. ఈ విషయాన్నెవరూ ప్రస్తావించ లేదు. వాడి స్నేహితులు వాడి క్రిస్మస్ బహుమతుల్ని చూడ్డానికి వచ్చారు. తనకి వచ్చిన బహుమతులన్నీ వాళ్ళకి చూపించాక అన్నాడు మావాడు "ఇవి కాక మా మామ్మ పంపించిన స్టాంపుల ఆల్బమ్." నాకు ఆశ్చర్యమేసింది.

చాలామందితో అలానే చెప్తూ వచ్చాడు. ఒకసారి వాడిని పిలిచి అడిగాను "జార్జ్, మామ్మగారు నీకు ఆల్బమ్ పంపించలేదు కదా, ఉందని ఎందుకు చెబుతున్నావు?"

జార్జి నావంక విచిత్రంగా చూసాడు. అసలా ప్రశ్న అడగవలసిన అవసరం ఏమొచ్చిందన్నట్టు ప్రశ్నార్థకంగా మొహం పెట్టి అన్నాడు. "అదేమిటమ్మా, మామ్మగారు పంపుతానని చెప్పిందిగా, చెప్తే పంపినట్టే" వాడి విశ్వాసాన్ని వమ్ముచేసే మాట ఏమి అనడానికి నాకు నోరు రాలేదు.

ఒక నెల గడిచిపోయింది. ఆల్బమ్...

Read More
Card image cap
Share on Whatsappఓ అనామకురాలు

ఊజు దేశస్తుడైన యోబు యథార్ధవంతుడు, న్యాయవంతుడు దైవభక్తిగలవాడు. చెడుతనమును విసర్జించినవాడైయుండి భూమి మీద అతనివంటి వాడు లేడని దేవునితో మెప్పుపొందిన వ్యక్తి. ఇతని సతీమణి పేరు గ్రంథం లో ఎక్కడ కూడా వ్రాయబడలేదు కేవలం యోబు భార్య గానే పిలువబడింది. వీరికి ఏడుగురు కొడుకులు, ముగ్గురు కుమార్తెలున్నారు. ఏడువేల గొర్రెలు, మూడువేల ఒంటెలు, అయిదువందల జతల ఎడ్లు (అనగా వెయ్యి ఎడ్లు ) అయిదువందల ఆడ గాడిదలూ యింకా అనేకమంది దాసదాసీజనం కలిగి తూర్పు దేశంలో అందరికంటె ఘనంగా ఎంచబడినాడు.

యోబు దేవుని అధికంగా ప్రేమించాడు. అతని ఆధ్యాత్మిక జీవితాన్నిబట్టి అతని కుటుంబ సభ్యులు ఇంత ఇక్యమత్యంగా జీవించగలిగారు. యోబు యొక్క సత్ప్రవర్తనవల్లనే సమస్తమునూ పొందగలుగుచున్నాడని ఇరుగు పోరుగునున్నవారు గ్రహించారు. తన భర్త కుటుంబ భోగభాగ్యాలకు యోబు భార్య ఎంతగానో మురిసిపోతువుండేది.

ఈ కుటుంబ సంపద, ఐక్యత సాతానుకు నచ్చలేదు. చెరుపు చేయడమే వాని నిత్యకృత్యం. దేవుని నుండి ఉత్తర్వులు పొందిన సాతాను దెబ్బపై దెబ్బ కొడుతూ యోబు సంపదను ఆపై అతని సంతతిని నాశనపరచింది. ఇల్లు, భార్య, నలుగురు పనివారు మాత్రమే అతనికి మిగిలియుండిన, ఆస్తిపాస్తుల...

Read More
Whatsapp Share Feature Updated

New direct Whatsapp Share is available for Daily Verse, Quote and Devotion

Download PDF Bible

Download Telugu and English parallel bible as PDF for free on this link PDF Parallel Bible Download Here.

Download Telugu Audio Bible for free

You can now download the entire telugu audio bible for free on this link Telugu Audio Bible Download Here

Telugu Cross Reference Bible

Telugu Bible update now with Cross Reference

Telugu Audio Bible

Telugu Audio Bible is updated for all the scriptures.. Read & Listen. Now!! its Free..