Daily Bible Verse
"పాపులను చూచి నీ హృదయమునందు మత్సరపడకుము నిత్యము యెహోవాయందు భయభక్తులు కలిగి యుండుము. "
సామెతలు 23:17
Daily Bible Quote
"తన దృష్టికి జ్ఞానిననుకొనువానిని చూచితివా? వానిని గుణపరచుటకంటె మూర్ఖుని గుణపరచుట సుళువు." సామెతలు 26:12
Whats New
Whatsapp Share Feature Updated

New direct Whatsapp Share is available for Daily Verse, Quote and Devotion

Download PDF Bible

Download Telugu and English parallel bible as PDF for free on this link PDF Parallel Bible Download Here.

Download Telugu Audio Bible for free

You can now download the entire telugu audio bible for free on this link Telugu Audio Bible Download Here

Telugu Cross Reference Bible

Telugu Bible update now with Cross Reference

Telugu Audio Bible

Telugu Audio Bible is updated for all the scriptures.. Read & Listen. Now!! its Free..

Explore
Celebrating the Blessed and Glorious 10 Years of Sajeeva Vahini since 2009. Its been a decade now for Telugu Bible Online!. Thank you for your prayers and support to reach millions across the globe.
Anniversary Update: Read Telugu Bible with Chain and Cross References Online!. Click Here!. Introducing Daily Inspirations along with Daily Devotions on Home Page.
Share on Whatsapp Daily Inspiration

నేను పాడిన పాట రాత్రియందు జ్ఞాపకం చేసుకోందును (కీర్తన 77: 6).

పాటలు పాడే ఒక పిట్ట గురించి విన్నాను. అది తన పంజరంమీద వెలుగు పడుతున్నప్పుడు నోరు విప్పి యజమాని కోరిన పాట ఎంత మాత్రము పాడదు. ఓ కూనిరాగం తీస్తుందేమో గానీ పూర్తిపాట మాత్రం పంజరం మీద దుప్పటి కప్పి చీకటి చేస్తేనే తప్పపాడదు.

చాలామంది చీకటి అలుముకుంటేనే గాని పాటలు పాడడం నేర్చుకోరు. నైటింగేల్ పక్షుల గురించి ఓ మాట ఉంది. ఆ పక్షి ముల్లుకేసి తన శరీరాన్ని గుచ్చుతూ పాట పాడుతుందట. దూతలు పాడే పాటలు రాత్రిళ్లు మాత్రమే వినిపిస్తుంటాయి. 'ఇదిగో పెళ్ళికొడుకు వస్తున్నాడు ఎదురు వెళ్ళండి' అనే కేక అర్ధరాత్రప్పుడు వినిపిస్తుంది.

నిజంగానే ఆకాశం మబ్బులు కమ్మి చీకట్లు ఆవరించే వరకు ఆత్మకు తనను ఊరడించి సంతృప్తి పరిచే దేవుని అపారమైనప్రేమ అర్థంకాదు.

వెలుగు చీకట్లోనే జన్మిస్తుంది, ఉదయకాంతి రాత్రి చీకటి కడుపులోనుంచే వస్తుంది.

నటాలి అనే పదవిబ్రష్టురాలైన మహారాణి కోసం దక్షిణ ఐరోపా ప్రాంతాల్లో వెదకడానికి వెళ్లిన జేమ్స్ క్రిల్ మన్ అనే ఆయన ఇలా రాసాడు.

"అదో మరుపురాని ప్రయాణం, గులాబీ పూల పరిమళంతైలం అంతా దక్షిణ ఐరోపా ప్రాంతాలనుండే ఎగుమతి అవుతుందని నాకప్పుడే తెలిసింది. ఇక్కడ నాకు తెలిసిన విచిత్రమైన విషయం ఏమిటంటే గులాబీ పువ్వుల్ని కారు చీకటి సమయంలోనే కొయ్యాలి. పూలు కోసేవాళ్ళు అర్ధరాత్రి ఒంటిగంటకు మొదలుకొని రెండు గంటలకు ముగించేస్తారు.

మొదట్లో ఇది నాకు మూఢాచారం అనిపించింది. అయితే ఈ దివ్యమైన మర్మాన్ని అడిగి తెలుసుకున్నాను. వైజ్ఞానిక పరీక్షలు రుజువు చేసిందేమిటంటే ఉదయం అయ్యేసరికి గులాబి పూలలో నుండి 40 శాతం పరిమళం తగ్గిపోతుందని."

Share on Whatsapp Daily Devotion - వరమంటి తలంపులు - Gifted Thoughts

వరమంటి తలంపులు:
రోమా 12:6‭ - "మన కనుగ్రహింపబడిన కృపచొప్పున వేర్వేరు కృపావరములు కలిగినవారమైయున్నాము".

నీ దేవుడైన యెహోవా నీకు ప్రత్యేకమైన మరియు అద్భుతమైన తలాంతులను, సామర్థ్యాన్ని ఇచ్చాడు. నీవు వాటిని వృద్ధి చేసుకొని నీ తోటివారి కోసం ఉపయోగించినప్పుడు అనేక గొప్ప అద్భుతాలు జరుగుతాయి. కానీ అట్లు కాకుండా దేవుని ఉద్దేశము ప్రకారం కాక వేరే విషయముల కొఱకు ఉపయోగిస్తే నీ జీవితం అంతా గందరగోళంతో నిండి నశించిపోతావు. గనుక నీ శక్తిసామర్థ్యాలు దేవుడిచ్చిన బహుమానాలని జ్ఞాపకముంచుకో. వాటిని సద్వినియోగం చేసుకుని దేవుని మహిమపరచుము.

ప్రార్థనా మనవి:
ప్రభువా!! నీ నుండి పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా నేను పొందిన కృపావరమును బట్టి నీకు వందనములు. ప్రతీ వరమును నిన్ను మహిమపరిచే విధంగా నన్ను నడిపించుమని యేసునామములో ప్రార్థించుచున్నాము పరమతండ్రి, ఆమేన్.

Gifted Thoughts:
ROMANS 12:6 - We have gifts that differ according to the grace given to us.” Your Creator has gifted you in unique and wonderful ways. He’s crafted you with particular abilities and talents. When you develop your God-given attributes and use them to serve other people in love, great things can be accomplished. But if you try to function apart from your talents, or if you attempt to use your abilities in ways God didn’t intend, you’re headed for a life filled with anxiety, frustration, and failure. Never forget your potential lies in the arena of your God-given giftedness. The very building blocks of your potential will always be the gifts He’s given you.

Talk to The King: Lord, I thank You for the gifts I have received from You and the gifts I gained through Your Holy Spirit. Guide me to use every gift for Your glory alone. In Jesus name, I pray, Amen.