Daily Bible Verse
"ప్రభువునందు పిలువబడిన దాసుడు ప్రభువువలన స్వాతంత్ర్యము పొందినవాడు. ఆ ప్రకారమే స్వతంత్రుడైయుండి పిలువబడినవాడు క్రీస్తు దాసుడు. మీరు విలువపెట్టి కొనబడినవారు గనుక మనుష్యులకు దాసులు కాకుడి. "
1 కోరింథీయులకు 7:22-23
Daily Bible Quote
"రేపటి దినమునుగూర్చి అతిశయపడకుము ఏ దినమున ఏది సంభవించునో అది నీకు తెలియదు." సామెతలు 27:1
Whats New
Whatsapp Share Feature Updated

New direct Whatsapp Share is available for Daily Verse, Quote and Devotion

Download PDF Bible

Download Telugu and English parallel bible as PDF for free on this link PDF Parallel Bible Download Here.

Download Telugu Audio Bible for free

You can now download the entire telugu audio bible for free on this link Telugu Audio Bible Download Here

Telugu Cross Reference Bible

Telugu Bible update now with Cross Reference

Telugu Audio Bible

Telugu Audio Bible is updated for all the scriptures.. Read & Listen. Now!! its Free..

Explore
Celebrating the Blessed and Glorious 10 Years of Sajeeva Vahini since 2009. Its been a decade now for Telugu Bible Online!. Thank you for your prayers and support to reach millions across the globe.
Anniversary Update: Read Telugu Bible with Chain and Cross References Online!. Click Here!. Introducing Daily Inspirations along with Daily Devotions on Home Page.
Share on Whatsapp Daily Inspiration

ఏర్పరచబడినవారు నిత్యమైన మహిమతో కూడా క్రీస్తు యేసునందలి రక్షణ పొందవలెనని నేను వారి కొరకు సమస్తము ఓర్చుకొనుచున్నాను (2 తిమోతి 2: 10).

యోబు బూడిదలో కూర్చుని, తనకి వాటిల్లిన శ్రమ గురించి హృదయాన్ని క్షిణింపచేసుకుంటూ ఉన్నప్పుడు ఒక విషయం ఆయనకి తెలిసినట్లయితే ఎంతో ధైర్యం తెచ్చుకునేవాడు - ఈ లోకానికి సంబంధించిన ఒక సమస్యను పరిష్కరించడంలో ఏ మనిషైనా నా దేవుడికి సహాయపడుతున్నాడూ అంటే, తానే ఆ మనిషి అని. కేవలం తన కోసమే ఏ మనిషి బ్రతకడు. యోబు బ్రతుకు కూడా నీ, నా బ్రతుకులాంటిదే. కాకపోతే అది పెద్ద అచ్చులో రాయబడింది. కాబట్టి మన కోసం కాచుకుని ఉన్న శ్రమలేమిటో మనకి తెలియకపోయినా మనకి ఒక నమ్మకం ఉండాలి. యోబు తనను చుట్టుముట్టిన నికృష్టస్థితిలో పోరాడిన రోజులే ఆయనని మనం మాటిమాటికీ గుర్తుచేసుకొనేలా చేసినాయి. ఆ శ్రమలు యోబుకి రాకపోయినట్లయితే ఆయన పేరు జీవగ్రంధంలో రాయబడేది కాదేమో. అలాని మనం పెనుగులాడుతూ గడిపిన రోజులు, దారితెన్ను తెలియక కొట్టుమిట్టాడిన రోజులే మన జీవితంలో అతి ప్రాముఖ్యమైన రోజులు అని గుర్తుంచుకోండి.

మనకు అతి విచారకరంగా అనిపించిన రోజులే అతి శ్రేష్టమైన రోజులు. మనం మొహం నిండా చిరునవ్వుతో వసంతకాలపు పుష్పాలు నిండిన మైదానాల్లో గంతులేస్తూ పరిగేత్తే రోజుల్లో హృదయానికి మాత్రం ఏమి మేలు జరగదు.

ఎప్పుడూ ఉల్లాసంతో ఉత్సాహంతో ఉండే ఆత్మ జీవపు లోతుల్ని తరచి చూడదు. అలాంటి స్థితిలో ఉండాల్సిన ఆనందం సంతృప్తి ఉన్నాయి కానీ హృదయం మాత్రం ఎదగదు. ఔన్నత్యాన్ని, లోతైన అనుభవాలను తరచి చూడవలసిన మన ప్రవృత్తి మాత్రం ఏ అభివృద్ధి లేకుండా అలానే ఉండిపోతుంది. జీవితం కోవ్వోత్తిలాగా గుడ్డిగా వెలిగి చివరికంటా కాలిపోతుంది. దానికి నిజమైన సంతోషపు ధగధగలు ఉండవు.

"దుఃఖపడువారు ధన్యులు." చలికాలపు సుదీర్ఘమైన రాత్రిళ్లు అంధకారంలోనే చుక్కలు కాంతివంతంగా ప్రకాశిస్తాయి. కొన్ని కొండపూలు మనం ఎక్కలేని ఉన్నత శిఖరాలపైనే వింతరంగులతో విరబూస్తాయి. బాధనే గానుగలోనే దేవుని వాగ్దానాలనే చిక్కటి ద్రాక్షరసం బయటికి వస్తుంది. చింతాక్రాంతుడైన యేసు తత్వం ఎలాంటిదో దుఃఖాలను రుచిచూసిన వాడికే అర్థమవుతుంది.

నీ జీవితంలో సూర్యకాంతి ప్రకాశించడం లేదు. కానీ ఇప్పుడున్న మబ్బు పట్టిన స్థితిలోకూడా నీకు తెలియని మేలుఉంది. ఎందుకంటే కొంతకాలం ఎండలు కాస్తే నేలంతా ఎండిపోయి ఎడారిలా తయారవుతుందేమో. దేవుడికి అంతా తెలుసు. సూర్యుడు, మబ్బులు ఆయన చేతుల్లోనే ఉన్నాయి.

Share on Whatsapp Daily Devotion - విశ్వాస సహితమైన తలంపులు

విశ్వాస సహితమైన తలంపులు :

రోమా 10:17 - "కాగా వినుటవలన విశ్వాసము కలుగును; వినుట క్రీస్తునుగూర్చిన మాటవలన కలుగును".

కిందకి పడిపోవుచున్న ఈ ప్రపంచంలో బ్రతుకుతున్నందుకు మనము నిరాశను, వేదనలను, అనుమానాలను ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది. దేవునియందలి విశ్వాసము వలననే మనకు వాటినుంచి ఉపశమనం కలుగుతుంది. దేవుని వాక్యమును ఆయన యొక్క ప్రేమను అర్థం చేసుకోగలిగినప్పుడే మనము దృఢముగా అవ్వగలము. దేవుని యెడల మనము కలిగియున్న గురిని చెదరగొట్టేందుకు ఏదోక శోధన మనకు ఎదురవుతుంది. దేవుని వాక్యమును శ్రద్ధతో విని ధ్యానించినప్పుడు మనకు విశ్వాసము కలుగుతుంది. గనుక ఆయన సన్నిధిలో సమయము గడుపుటను మరువవద్దు.

ప్రార్థనా మనవి:

పరలోక తండ్రి!! నా హృదయమును నీవైపు నడిపించుము. నేను శ్రమలలో ఉన్నప్పుడు నీ వాక్యముతో నన్ను బలపరిచి నన్ను పైకి లేవనెత్తుమని యేసు నామములో ప్రార్థించుచున్నాము తండ్రి, ఆమేన్.

Faithful Thoughts: Romans 10:17 - “So then faith comes by hearing, and hearing by the word of God.” Because we live in this fallen world, we will experience discouragement, struggles, and doubt. Our comfort and healing come from knowing the God of the Bible. When we know and understand God’s Word and His great love for us, we will be strengthened. There are always ‘noises’ around us competing for our time and attention. Our faith is only increased when we hear the hope and power in the Word of God. So never fail to spend time in the presence of God with His Word.

Talk to The King: Father God, move my heart to seek You and Your Word as my sole source of strength. When I am discouraged, doubtful, and troubled, direct me to Your Word so that I may be lifted.  Lord, remind me that my comfort and healing begin with You.  In Jesus’ name. Amen.