<< యెహేజ్కేలు - Ezekiel
దానియేలు - Daniel 8 : 24
<<7Chapters9>>
<<23Verses25>>
  • అతడు గెలుచునుగాని తన స్వబలమువలన గెలువడు; ఆశ్చర్యముగా శత్రువులను నాశ నము చేయుటయందు అభివృద్ధి పొందుచు, ఇష్టమైనట్టుగా జరిగించుచు బలవంతులను, అనగా పరిశుద్ధ జనమును నశింప జేయును.
  • And his power shall be mighty, but not by his own power; and he shall destroy wondrously, and shall prosper and perform, and shall destroy the mighty and the holy people.
హోషేయా - Hosea>>
Old Testament - పాత నిబంధన
New Testament - క్రొత్త నిబంధన
Home