<< యెహేజ్కేలు - Ezekiel
దానియేలు - Daniel
Chapters
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
హోషేయా - Hosea>>
Old Testament - పాత నిబంధన
New Testament - క్రొత్త నిబంధన
Home