<< యెహేజ్కేలు
దానియేలు 7
<<6Chapters8>>
Verses
హోషేయా >>
Old Testament - పాత నిబంధన
New Testament - క్రొత్త నిబంధన
Home