అజర్యా (అజర్యా)


యెహోవా సహాయకుడైయున్నాడు


Telugu Keyboard help