అబ్రాము (అబ్రాము)


తండ్రి హెచ్చింపబడెను


Telugu Keyboard help