అబ్రాహాము (అబ్రాహాము)


అనేక జనములకు తండ్రి


Telugu Keyboard help