అమిత్తయి (అమిత్తయి)


యెహోవా సత్యవంతుడు లేక నమ్మతగినవాడు