అమీహూదు (అమీహూదు)


బంధువుడు మహిమ కలిగించును లేక నా జనులు ఘనులు


Telugu Keyboard help