అమ్నోను (అమ్నోను)


నమ్మకమైనవాడు, నమ్మతగినవాడు


Telugu Keyboard help