అలెక్సంద్రు (అలెక్సంద్రు)


మానవునలను కాపాడువాడు లేక మానవులకు సహాయకుడు