అష్తారోతు (అష్తారోతు)


భార్య, ఫిలిష్తీయుల పూజించెడి ఒక దేవత, అన్య దేవతతో సంబంధించినది