అష్షూరు (అష్షూరు)


లోయ లేక మెట్ట లేక సరళమైనది


Telugu Keyboard help