ఆమేన్ (ఆమేన్)


నిశ్చయముగా లేక అట్లు జరుగును


Telugu Keyboard help