ఆమోసు (ఆమోసు)


భారము లేక బరువులు మోయువాడు


Telugu Keyboard help