ఇబ్లెయాము (ఇబ్లెయాము)


ప్రజలు తగ్గిపోవుదురు లేక వారిని మ్రింగివేయును