ఇమ్మానుయేలు (ఇమ్మానుయేలు)


దేవుడు మనకు తోడైయున్నాడు


Telugu Keyboard help