ఇశ్శాఖారు (ఇశ్శాఖారు)


కొనబడెను లేక కూలి లేక ప్రతిఫలము