ఎలీహూదు (ఎలీహూదు)


యూదుల దేవుడు లేక మహత్యము గల దేవుడు