ఎస్రోము (ఎస్రోము)


యూదా కుమారుడైన పెరెసు కుమారులలో నొకడు