ఏబాలు (ఏబాలు)


బోడి కొండ, ఎడారి స్థలము ,1) ఏశావు వంశస్థులలో నొక హోరీయుడు, 2) ఎఫ్రాయిము గోత్రస్థానమందలి ఒక కొండ