ఏరు (ఏరు)


మెలకువగ నుండుట 1) యూదా జ్యేష్ఠ కుమారుడు 2) యూదా మనుమలలో నొకడు 3) ప్రభువైన యేసు వంశావళిలో నొకడు


Telugu Keyboard help