ఏలా (ఏలా)


సింధూర వృక్షము 1) ఏశావు సంతానపు నాయకులలో నొకడు 2) సొలొమోను ఏలుబడి యందలి ఒక అధిపతి తండ్రి 3) రాజైన బమోషా కుమారుడు; ఇశ్రాయేలు రాజులలో నొకడు 4) ఇశ్రాయేలు కడపటి రాజైన హోషేయ తండ్రి 5) యెపున్నె కుమారుడైన కాలేబు కుమారులలో నొకడు 6) బెన్యామీను వంశస్థులలో నొకడు


Telugu Keyboard help