ఏలీసూరు (ఏలీసూరు)


నా దేవుడు బండయైయున్నాడు


Telugu Keyboard help