ఐగుప్తు (ఐగుప్తు)


రెండు ఇరుకు మార్గములు లేక రెండంతల యిబ్బంది, ఆఫ్రికా ఖండము నందు ఉత్తర భాగమున నైలునది ప్రవహించు ఒక గొప్ప దేశము


Telugu Keyboard help