ఒక్రాను (ఒక్రాను)


బాధపరచువాడు లేక బాధపడువాడు


Telugu Keyboard help