కర్మెలు (కర్మెలు)


తోట, వనము, ఫలవంతమైన భూమి


Telugu Keyboard help