కల్దీయ (కల్దీయ)


బబులోను దేశమందలి దక్షిణభాగం


Telugu Keyboard help