కిర్యతర్బా (కిర్యతర్బా)


ఆర్బా పట్టణము, నలుగురి పట్టణం