గమలీయేలు (గమలీయేలు)


దేవుని బహుమానము, దేవుడు ప్రతిఫలమిచ్చును