గలేదు (గలేదు)


సాక్షిగా నుండు రాళ్ళకుప్ప


Telugu Keyboard help