గాదీ (గాదీ)


నా సైన్యము, నా అదృష్టము


Telugu Keyboard help