జొర్యా (జొర్యా)


కుష్టురోగము చేత పీడితమైనది


Telugu Keyboard help