తిమోతి (తిమోతి)


దేవుని ఘనపరచువాడు


Telugu Keyboard help