నయస్సోను (నయస్సోను)


సోదెగాడు, ప్రధాని


Telugu Keyboard help