నాదాబు (నాదాబు)


దాతృత్వము గలవాడు, ఇష్టపూర్వకముగా నిచ్చువాడు


Telugu Keyboard help