పత్మాసు (పత్మాసు)


మెలితే ద్వీపమునకు పడమట 45 మైళ్ల దూరమున నున్న ఒక గొడులంక ప్రదేశము


Telugu Keyboard help