పర్మెనాసు (పర్మెనాసు)


నమ్మకస్థుడు, నిలిచియుండువాడు


Telugu Keyboard help